#2412: Biograf Continental

FnAn-h-

  

 

 

Nytt Program hvarje onsdag-

Fo-"restàylnjngal-O. Hvardagar kl. 7 o. 8,30 e. m. Sön- o. helgdagar kl. 2, 3,30, 7 o. 8,30 e. m.
" Måndagar, Tisdagar och Fredagar kl. 7 e. m. äga barn och skolungdom
tillträde för endast 10 öre.

 

 

hun-imn=d-

inom [unlinemal  

Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)

 

 

www. RAM;m

I. afdelningen. Musik.

 

1- Mlmusa och den gode prinsen.

Stor-slaget" iseen satt.

Prinsen blir förälskad i den vackra Mimosa, då han
ser hennes godhet i att hjälpa en gammal tiggare.
Han Vill pröfva hennes godhet genom att själf kläda
ut sig som tiggare, och när han äfven då. ser hennes
välvilja, kastar han förklädnaden och blir öfverlycklig.

2- Jakten efterarfvetf

Hög-st komisk" och skrattretande.

En gammal dam har sagt farväl ät jordelifvet, utan
att efterlämna direkta arfvingaråjljnTestamentutredning
skall äga rum. De s. k. "sörjande efterlefvandeu ha
infunnit sig, däribland tvänne brorsöner, som varit den
gamla tanten till mycken förargelse medan hon lefvat.
I testamentet stär att den af brorsönerna, som först
blir gift, må tillfalla en stor förmögenhet, och utan att
ha tid att höra slutet af testamentet rusa de i väg för
att uppsöka först en hjärtans kär och sedan en präst
att viga dem. I slutet af testamentet stod, att den som
först var gift då testamentet öppnades skulle bli den
lycklige, o fasa, ingen af dem vill nu vara gift.

 

I

l 5- Napoleon och prinsessan italzfell.

Stol-slaget dramatiskt konstverk.

W

På morgonen den 16 oktober 1806 hördes i Berlin
de första obestämda ryktena om nederlaget Vid
Jena. Den segerrike kejsaren är så att säga utan-
för stadsporten, och folket börjar inrätta sig för
att mottaga den nye härskaren.

Fredrik Wilhelm den III Hyr till Köningsberg
och utnämner en provisorisk regering, som skall
taga emot segraren.

Den 27 oktober emottager Napoleon ur marskalk
Hatzfelt händer nycklarna till stadsportarna.

Marskalken gifver befallning att observera alla
fiendens rörelser. -

Två dagar senare finner Napoleon bland den
kvarhållna posten ett bref frän marskalk Hatzfelt
med noggranna uppgifter om den franska härens
sammansättning och storlek jämte en del mindre
smickrande uttryck om kejsaren själf, ett kompro-
metterande dokument, högförräderi.

Napoleon tvekar icke.

General .Rapp erhållerzuppdragjattllåta ffängsla
och skjuta marskalken. 1

Generalen. får betänkligheter. Befallningen sy-
nes honom sätta en Häck pä kejsarens ära. Han
meddelar detta ät Napoleon, men denne står fast
vid sitt beslut och vill att befallningen skall ut-
föras. Rapp är af annan åsikt och vill vänta för
att se om inte kejsaren ändrar sig.

Han lägger befallningen om Hatzfeltszskjutande
på kejsarens skrifbord.

Den vackra furstinnan färåreda på att hennes

-ngmgaw

 

IV. afdelningen. Musik.

.6- En järnvägsresa i Alperna.

Vacker och intressant natur-bild.

1- .En adlig Messalina.

Dramatisk.
1. Grefve Psedor inbjuder sin gamle lekkamrat Jean
till slottet. 2. Jean tager afsked af sin trolofvade. 3.

 

BILJETTPBISER: För äldre: lata plats 35 öre, zzdra plats 25Iöre.

Barn under 12 år: l:sta

Till billighetsmatlnén 20 öre för äldre,il0 öre för barn. I

III. afdelningen. Musik.
-m-M-smg

xtra-.ekv-
Elegant lokal med centraluppvärmning. .Modernaste maskineri. Förstklassig musik.

OBS.l;;AIIa måste se detta utsökta program. 088.!
Obs] Söndagar kl. 2 och 8,30 e. m, Billighetsmatiné.

Efter kl. 7 på, sön- och hdlgdagar äro blliettpriserna lika för barn som för äldre.

 

 

Grefven uppsöker Jean och förebrär honom hans upp-

II afdelningen. Musik.

3- Marstrand.

Härlig natur-bild.

Alla känna ju till den populära badorten där Iute
på Bohuskusten, numera aflidne kung Oscars älsklinge-
tillhåll under många år och mötesplatsen för en stor.
del af vär förnäma värld. Och det intresserar säker-
ligen nu många, Sedan sommarens och badortens korta
säsong är slut, upplifva bekantskapen med den ange-
näma skärgårdsstaden "Nordens Maderia".

Vår bild innehåller:

Marstrandshästen i verksamhet. - Båtfärd till Ar-
vidsvik. - Paradiset. - Segelbåtar i hamnen. - Se-
gelbåtar på kryss i norra inloppet. - Interiör-er frän
badhuset.- - Tennis på Arvidsvik. - Tennis vid fäst-
ningen (där konung Oscar alltid spelade). w- Konsert i
badhusparken. - När 4-båten kommer.

4- llär dumhom råkade
svälja en kräfta.

Kollosalt skrattretande.

 

i

make är dömd till döden och beslutar att begifva
sig till kejsaren. Iklädd en slät slöja tränger hon
in i kejsarens gemak och kastar sig för hans föt-
ter och beder om nåd för sin man. Napoleon blir
ond och meddelarbhenne furstens svära förbry-
telse mot honom. Han visar henne det kompro-
metterande brefvet och hon förstår att allt är
förloradt.

Napoleon ropar på general Rapp.

- Ar befallningen utförd?

- Nej, ers majestät.

- Hvarför icke? Och domen?

- Ligger därborta på skrifbordet.

Napoleon söker reda på dokumentet, kastar en
förebräende blick pä sin förtrogne och säger till
furstinnan: I

- Bränn upp papperen.

Darrande af glädje mottager furstinnan doku-
mentet ur kejsarens händer och kastar det i elden
så att det föl-brinner. Ljuset faller på Napoleons
ansikte och man ser ett skimmer af godhet i det
stränga utseendet. Några dagar efteråt fick kej-
sarinnan Josephine genom en kurir följande med-
delande från Berlin:

"Dyra väninna! Jag har varit eftergifven. mot
en kvinna, som älskade sin man. Du ser att jag
tycker om de goda och älskvärda fruarna. Vet
du hvarför? Jo, emedan endast dessa likna dig.
På. återseende!

Napoleon".

På slottet. 4. Grefvinnan förälskar sig ifåfrämlingen.
5. Grefvinnan vill förföra Jean, men han ilar förskräckt
därifrån. 6. Grefvinnan rasar och svär att hämnas,
och beskyller honom för att ha förnärmat henne. 7.

förande. Jeans trolofvade, som är närvarande, tror
också på beskyllningen. 8. På slottsterassen förklarar
förvaltaren hela sammanhanget, hvarpä följer allmän
försoning.

Kolorerad fin bild.

 

[Åse-J

ss 25 u zzdra n 15 u

Öppet för biljettköpzhvarje dag en timma före hvarje föreställning.

 

 

 

y q PROGRAM 5 öRE. f

 

q=q

 

Trettondagen gifves 4 föreställningar kl. 2, 3,30, 7 och 8,30 e. m.

 

Västervik 1910. C. O. Ekblad å Comp.

v a-v-:b-u-qvu-ud

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain