#2409: Biograf Continental

n-n-nmngn-e-en

 inom [unlinemal

Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)

W

    
      
  

"fi-AW i i-lf--l----------l--- -- til-I.. n-L

Nytt program hvarje onsdag-

" " " - i " sön- 0. helgdagar 161.2, 3,30, 6,7,30 o. 9 e. m.
Forestajjnln 01 .. Hvardagar kl, 7 o. 8,30 e. m.
. g Måndagar, Tisdagar och Fredagar kl. 7 e. m. dga barn och skolungdom

 

 

tillträde för endast 10 öre..

 

 

 PRooRAMm..

 
 

I. afdelningen. Musik.,

1- Sn vild cykeltur. i

Kemiskt.

2- En resa i Schweiz.

Med elektriska järnvägen från Chamoniw till Valerclne.

De mest hänförande naturscenerierlupprullas för åskådaren.
... I .  . ( a. I., . . . . ,. , längs.
De schweiziska bergsmgeniorerna draga s1g aldrig vågen högt upp 1 bergen lättare Järnvägen g-år
tillbaka då det gäller att skapa ett nytt mästerverk. med en bäck allt högre upp bland bergen, vi se Ar-
Den som sett Schweiz, berg-banor vindla sig uppför gentieresbergen med sina joklar. Landskapet-Pblir allt
bergen, skall vidkännas de hinder, som de djärfvaåmän- mer romantrskt tills slutllgen .banan slutargvtd den
nen hafva att öfverskrida, för .att göra den besvärliga , fransk-schweiziska järnvägsstationen Valercme.

 

 

II. afdelningen. llluslk.

 

"- Konsul-rim: -mf W Konsult-n: u

3- Töre och eller bröllopet.

Kemisk seen af MainLinder. Skrattsucces.

Herr Max Linder, som både författatmoch spelat I Men uefter", gudar! hvilken förändring. Svärmo-
denna skrattretande pjes, framställer härågfmed hjälp dern ansätter in i det sista med sina förmaningar de
af sina medspelare den gamla vanliga historien om ett nygifta, så att de på själfva bröllopsnatten fly in i
äktenskap. "Föreu öfverhopar friaren sin svärmor köket för att få vara ensamma. Ett år efteråt har
med tusen små uppmärksamheter och artigheter i hopp situationen blifvit rent omöin och det hela får upplös-
att därigenom vinna sitt mål. Ä ning i en väldig familjekrascå.

4: Kyrkogården i Genua.

Hänförande vacker bild.

 

III. afdelningen. Musik.

 

 

va-QW , (NA 4 v w . 
:fivgbfàfàrglrà,:Mrgågygågvgåp214353 få :2:3 (å 41152, z: 13221335; :3 lagg-15:: av (21,314:

 

Mårkltgtfgrflpande blldrerk. Första range sensattomnumnter.
Aidelning I. I
.xx Den gamle godsägaren är nödsakad till att resa Speldjäfvulen har slagit sin klo i den unge mannens

bort, för att på en längre sjöresa återvinna de kraf-1 själ, han förspiller natt efter natt och hvad värre är,
ter, som en långvarig och hård sjukdom beröfvat ho- förmögenheten minskas. Snart år godsets kassa
nom. Innan han öfverlåter godset insätterP han sin tömd och, användande sin fullmakt, upptager han det
äldste son som sin ställföreträdare, påminner honom ena lånet efter det andra. Till slut sker då också
om de plikter, som följer med attlvara släktens öfver- det som måste ske, det hela ramlar samman. Han
hufvud och manar honom till att hålla släktens gamla förmår icke .att prestera de stora afdrag, som han
traditioner i ära. Den nye herrns begrepp om plikt förpliktat sig till att betala, och då han fegt har för-
och ära faller honom ej i smaken, för den ena strå- tegat sakernas rätta ställning för sin moder och sy-
lande fästen aHöser den andra, nätterna går åt till sten! är all hjälp omöjlig, Ett telegram, som systern
dryckenskap och hasardspel och dagarna, hvilka bor- afsänder till fadern, når först denne då allt är försent.
de användas till arbete och uppsyn öfver godsets Då han anländer hem ha kreditorerna allaredan satt
drift, sofves bort. Allt hvad hans gamla moder och sig i besittning af fädernegodset.

syster beder honom att återvända, hjälper intet.

 

 

 

 

IV? afdelningen. Musik.

6- ARFleGEN TILL KRAGsHoLM,

Afdelning II. Å

Den dag fadern väntas hem, har den unge man- gårdsmansdotter, som länge älskat honom, kommer
nen druckit sig från sina sinnen, så att den till. Hon inger honom mod och beder. honom att
gamle mannen får yttermera upplefva den sorg att resa med till ett främmande land, för att söka uppn
uppsöka sin förvillade son på landsbykrogen, inveck- rätta",- hvadåhan förbrutit samt vill stå honom bi, och
lad i slagsmål med karlarna, men då är tålamodet pengar har hon också. Rörd öfver den tillgifvenhet
slut. Harmfull jagar han honom bort och förbjuder hon visar honom, följer han. henne, och genom strängt
honom att vidare visa sig för honom. Skamfull tum- arbete med flit och trofast sammanhållning lyckas det
lar den unge mannen åstad och ser kort därefter dem att mångdubbla det kapital och samla så mycket
sina gamla föräldrar och sin syster, fattiga och ut- att de kunna resa hem och friköpa familjen från de-
blottade på allt, köra bort från släktens gamla egen- ras bekymmersamma tillvaro och återlämna till fadern
dom. Ledsen öfver sitt förspillda lif, vill han låta en släktens gamla egendom.
revolverkula göra slut på .sitt unga lif, då en ung

öfverwafar aut hvad Mmus visats.

Arfvingen till Kragsholm (i Danmark), speladlijaf framstående danska skådespelare på samma plats
som händelsen en gång har tilldragit sig.

v ., l n I n
.7. En resa utefter WlervaldstatersjllnsÅ strander

De mestivackra naturscenerier ögat kan skåda. .
e, A s

Elegant lokal med centraluppvvårmnirlg.I Modernaste maskineri.A Förstklassig musik.

088.! Ett i allo förstklassigt program. 085.!
Obs] Söndagar kl. 2 och 3,30 e. m, Billighetsmatiné.

Efter kl. 7,30 på sön- och hålgdagar dro btliettpriserna Iflka för barn som för äldre.
i - w.
BILJETTPRISER: Förwäldre: lzsta plats 35 öre, mall-a plats 25 öre. X.

 

 

 

 

  

 

Barn under 12 år: l:sta ,, 25 ,, mdra ,, 15 ,, x

Till billighetmatinéni20 öre för äldre, 10 öre för burn.
Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före hvarje1 föreställning.
D=v 7 PROGRAM 5 ÖRE- f U-i

mast om Lördag a 4frsmrniuningar den första kl. 5.30 e. m.

.vasgqu 1910. c. o. Eklanda camp.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain