#2408: Biograf Continental

I

 

I Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)

Nytt program hvarjesonsdag.
ingar.. Hvardagar kl, 7 o. 8,30 e. m. Sön- o. helgdagar kl. 2, 3,30, 6,7,30 o. 9 e. m.

 

Måndagar, Tisdagar och Fredagar kl. 7 e. m. äga barn och skolangdom

 

 

J-n

 

c...

tillträde för endast 10 öre.

 

f--Åt-ffh PROG RAM:

I. afdelningen. Musik. I .

i

1- När brudgummen jick. krampaniall..

Ett trefligt skämtnummer.

2- Munkeberg med omgiininar.

Statlig svensk natur-bild.

 

II. afdelningen. Musik.

 

 

 

1Ath mark West httlvsåwvsb?vwwåxlewbbblew" wllewlmiylåàöt

 

 

3. Kunsnilml siagnummer! Konstfnml

.   p

Oerhördt spännande krigsbilder. Många afdelningar.

Tvänne bröder, som voro goda vänner, råkade des där, och såsom krympling oduglig till krigs
förälska sig i samma flicka. Den ena hade fram- tjänst vart han utan tak öfver hufvudet. Tjugu
gång, den andra fick korgen. Deras Vänskap uppn år senare fanns han sofvande invid ett halfbyggdt
hörde emellertid ej. En Vacker dag kallades de 1 hus och arresterades för lösdrifveri.
båda till vapen Vid samma kompani, den:ene.glad Kapten Hawley återvände från kriget, gifte sig
i själen såsom kapten, den andre som sergeant, med sitt hjärtas utvalda och Var tjugo år senare
nedstämd och dyster. Ehuru skildaltill rang Voro en Välsituerad man.
de likväl "bröder i vapen." i Genom ödets skickelse leddeslrättegånden med

På. blodigt slagfält blef kapten Haney sårad, få d. sergeantenaf brodern, kaptenen. Men först
sergeant Carrol förde honom emellertidfi säkerhet, sedan "vagabonden" berättat hur han sårats ilhkri-
men "blottååför att själf falla offer för en explode- get igenkändes han af kaptenen.
rande granat, just som kaptenen öfVerlämnas åt Med tårar i ögonen dömde kaptenen brodern
sjukvårdare. Båda fördes till sjukhuset och tänk- att Eitillbringa återstoden af sitt lif såsom en ärad
te föga på under hvilka omständigheter de ånyo gäst i hans hem och såsom lika varm gäst till
skulle träffas. i honom somigåtill hans familj, som han varit till

Sergeanten Ville"ej återvända tills hemorten, då kaptenen i kriget.
hans sår läktes, enär kaptenens trolofvade vista-

          

 

 

 

s) z zw) z zw . z ) zy;w) r Is) z 44) z )4)A4)l r r l l A f ) A4) ÅrtaW-WM
VilellàllåVåVàlÅZV-Elfålfàifàll-ElfålfålftllfålfàiÄ "Isåxa åxåxlåxåx sa(såålfååxåxåxåxågåiåsrå yxåx

 

III. afdelningen. Musik.

 

I Konstsim: W sm- Konsuilmx W

4- STRUMPAN.

Komedi af Ugo Falena.

. SPP-led  4.1-...Slsåäss   ef"
Pezzagglia, samtliga vid keatre Argentina i Rom. I
Munter handling och briljant spel.

5- Nalurcsenerier från Italien, v

Storslagna bilder.

 

IV. afdelningen. Musik.

6- En parisiskas besök iVenedig.

Kinematografi i färger af Pathé Freres.

På morgonen för en gondol henne genom de i blick i arbetarnes görornål och kräfvande syssel-
gamla dogernas stadsdel som öfverallt bär spåren 4 sättning.
af en förgången kulturs monumentala storhet. Närxtiden för tedrickningen är innewåtervända
Dufvorna på S:t:äMarcustorget bilda en Vacker Vi så till de modernare kvarteren, ochfsnart få Vi
talla och på eftermiddagen få vi i sällskap med se det mångbesjungna Venedig i fästljus och mu-
Vår parisiska aflägga en visit på Venedigs rykt- i sik stråla oss till mötes ur skymning och mörker.
bara spets- och glasfabriker, för att där få en in-

. .- . .
7- En god gärnmgs belonmg.
Vacker och tilltalande loild-x Praktfullt kolorerad.

En liten blomsterförsäljerskafåhittar en plånbok full af sedlar och lämnar den till poliskontoret.

Den som har förlorat densamma indnner sig här och?äterfår sin förmögenhet. Då han erfar, att
den lilla är föräldralösgadopterar hanlhenne. Barnet lär så. känna ett familjelifs fröjder, något som hon
ock förtjänt genomfsin goda gärning. . x

 

 

 

Elegant lokal med centraluppvärmning. Modernaste maskineri. Förstklassig musik.
088.! Ett omväxlande. intressant och finfint program. 0BS.! I

Obs] Söndagar kl. 2 och 3,30 e. rn, Billighetsmatiné.

Efter kl. 7,30 på sön- och hälgdagar äro biljettpriserna lika för4 barn som för äldre.

BILJETTPBISEB: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.
Barn under 12 år: lzsta ,, 25 ,, 2:dra ,, 15 ,,
Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före hvarje föreställning.

Ingen må försumma att se detta praktprogtam.

 

 

 

 

 

 

 

Vistas-vik 191 0. C. O. Ekblad d: Comp.

  ...me

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain