#2407: Biograf Continental

c lr -rtrf-r-"Jl
Innllglllnmalll

kNytt program hvarje onsdag- n

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

(S. J. Enanders, forra lokal.)
.I .I I . II o
Forestallnlngar.. Hvardagm lol, 7 o. 8,30 e. m. Son- o. helgdagar kl. N, 3,30, 6, 7,30 o. 9 e. m.
Måndagar, .Tisdagar och Fredagar kl. 7 e. m. äga bam och skolungdom
tillträde för endast 10 öre. -
D
V4 PROG RAM: ämmX
l. afdelningen. Musik.
1- a r i
r emma.
Vacker naturbild.
2- Lh man lycka:-
e VS O .-
Hejdlöst skrattretande. b
Alla, som sett herr Lheman förut veta, att han för närvarande ar Världens skickligaste komiker,

och han har har gjort sitt allra basta.

II. atdelningen. Musik.
:49I......I...I.oo-...Illin-.Qouoà.oo-lo.....I...Hof-o,-.oo-IOQIIQQIIQQI .Oo-.og-.46.5.-.Qo-...I-.0.5.-.99.0.-:9.0.-.go-I...:Qualis-551995?

.I i u. . I. )p.

Vy" Kolzstjirlm. . Å K 0123111102. e., .-
 3. CAR MIE N  ä
i. " i v n
I... I ...I =
y. Film de Art. Efter Prosper Mérlnees novell. "0

.3: Skådespelare: I .f- a
.I Mzme Vittoria Lepanto . . . . . Carmen. I... No
"0, i Mr Dante Capelli . . . . . . . Don jose. .o-

,: Mr Alberto Nipoti . . . . . . . Remenaado. l, 
g4 Mr Ninchi. t, . . . . . . . . . Escamillo. .g -1
I I
:o Af Prosper Merinees novell har den ita- ll Han öfverger sitt yrke, för att göra henne G: 2

8: lienska kinematografkonsten uppsatt ett styc-  Vtill viljes, och har snart anslutit sig till ett :f
.of ke af [7 tablåer. Det ar ett mäktigt och H smugglareband. Från den dag han flyr, lef- .o- a
.0,- charmant verk, synnerligen pittoreskt inspe- M ver han en vildfågels lit. Don Jose gör allt .o- s

.I ladt i samma trakt, där händelsen en gång li för att bevara at sig ensam de skatter, han l, N
go verkligen tilldragit sig. Dramats innehåll ar  fått af Carmen. Zigenerskan själf blir ett af .g
.0. valkandt. Don Jose Havarro, en god kristen, H hans offer, ty Don .lose ser henne föredraga .4. m
f är anställd Vid Almazos kavalleriregemente, l en annan och blir galen at svartsjuka på den ...I z
I.. då han träffar en i Sevilla Välkänd zigener- W! Vackra flickan, hvilken, då hon frivilligt gifp ..-

.i ska Carmen. Hennes stora svarta ögon och å vit sig åt honom, äfven Vill ha sin. fria vilja lÖ m
:I förtjusande uppenbarelse förtrollar honom. l att andra sig. 8: m

s . r - O
:g Ingen bör föl-summa att se detta dramatiska konstverk. " g: :-
I. .-
..git-l .I lot-...I IQ.. ...I I... l.OI I... ...I I... ...I :OI-...I Iof. ...I log-.OI low-...I I... ...I I... I.OI III-.GI I... I.OI I... IQ.. I... ...I IQ.. ...I i... -I-.QI I... -OQI I... 2
- . . . . l-II
I III. atdelmngen. Musik. g;
. , raw-M WW rå. I ,
4 I - .Q k  .

- tider fran Termes e

, 1 I :-
Fl-

  
 

Denna bild ifver en intressant skildring al detta landskap, som är beläget vid Medelhafvet
emellan Grekland oei Turkiet. ,

5- Patientens i

Hejdlöst komisk och skrattretande.

 

-luffnöoid

 
 

 

IV. aldelningen. Musik.

4344 44)y,4; ;y,;)y,444m 44.4;44 (4 ;4ylw, (44,44
Vivfioiniöiåoiämw)sååiw)inàåwXbåbäM-å::ibibilääwöàvdvéw öwibäiläx

088.! W Expressnyhet! I 088.!
F" Den stora Hudson-Fulton-Festen I Newyork

Iden l Oktober 1909.

100 år sedan Världens första ang-båt visade sig på Hudsonfloden.

Amerikanarne hafva låtit bygga en kopia af den första ångbåten och sjösa-tta denna på minnes-
dagen. Storartade festligheter. Milliontals manniskor i rörelse. i

1. Militär skeppsparad. 2. Återgifvande af den första ångbåten, byggd atFulton 1809.  Fram-
förande af "Halfmoonu byggd af Henry Hudson, den första passagerarebåt, som kom till Newyork 1609.

088.! Ett enastående biografnummer. 088.!

 

wzwzwfwzwzwzsfwzwzwzwzw w wzw wzwze 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 wz4 4 4 4 4 4 4 A 4 4
v:14:11:14:wvcvcvcvevcvwv évfzvévcwoxåååååååååååreåååilä (MEQMXW
7 of I 0 oo

- Tobaksindustri pa Sunda-nanm
. k I .

Kinematografi i färger från Pathé Freres.
Vi få har se följande olika tablåer från tobaksindustrien på Sunda-öarna.. Sådden, som verk-

stalles på våren, upptagningen och omplanteringen, skörden, kontrolleringen, torkningen och jasningen
samt till slut cigaretternas fabrikation och. emballerande. Dessa tablåer aflösa hvarandra i en serie lika
pittoreska som intressanta och instruktiva bilder. I

Ett mycket intressant nummer.

 

 

Elegant lokal med centraluppvärmning. Modernaste maskineri. Förstklassig musik.
088.! Ett enastående sevärdt program. 088.!

Obs] Söndagar kl. 2 och l3,30 e. m, Billighetsmatirilé. H

Efter kl. 7,30 på sön- och hälgdagar äro biljettprise-rfna lilm för barn som för äldre.

BILJETTPRISER: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2zdrn plats 25 öre.
Barn under 12 år: lzsta ,, 25 ,, 2:11ra ,, lö ,,
Till billlghetsmatinén 20 öre förgäldre, 10 öre för barn..v

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före hvarje föreställningf"

 

 

 

 

u=g v PROGRAM 5 öRE.  u-....u
lå: i

  

 

Västervik 1910. c. oàEkaad a camp.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain