#2404: Biograf Continental

1-1.

 

Q J lffvas,telwiij
WTT(S-11 J. Enanders förra lokal.)

i ,

 

,. i .1 1 1 i I  -Nyttvprognamihvarje onsdag.l k X ,

I Fàkgstàylniyggp; Bmw-dagar kl. 71.0; 8,30 e; m. sön- 0. helgdagar..1,1kz., :2, 3,130, 6,7,300, 99, -
I " Å I j 1 Måndagar, Tisdagar och Fredagar kl. 7 e. m. -dgafbafrn och skolungdom

1 f w .finländarna-Vendela 106m. . 1 f " X P 

lf

 

 

 

I. afdelningen. Musik.

:-
ga
n
n
-
-l
g
.B
.B
9
a
m
q
n
.3

i , jvana-staehde nummer i dressyr koc]l likneiigftikomisktibl1 1-
Hotellägaren Sluglund har tröttnat på tjänsteandarna och ensatt diem" med;I  - 1" f  
C . t en ., 1 1, njm cket slu = fp 
han sorgfälhgt dresserat.c V1 se huru den originelle uppassaren utför sina många olika 1Strippdrag åàPegtiltedaågriäll-Ä "i
dransyärdt pl1lztt1-oget satt. i Han tjänstgör som portier, mottager de resande vid bangården och föfrerwbagaget till
hotellet, anvisar rummen och passar upp förderesande, är brefbärare, kypare, Vaktmästare och spion m. m.

 y, q I, i En .synnerligen intressant bild.
- 1 vandring På några minuter för oss genom den Gamla" normandiska staden och lå i  
1 .i , H 1 . 1 .i - i 1 i i , ter. oss 1 det-al i
beundra :deh-arhga munument, som yföregåtngna århundraden lämnat oss,i arf. Vi återfinna på dennafilnlti
:ålägålåturdetaljer från Rouens71 kyrkor och katedralen och1 fälockså tillfälle att se dess väldiga klockaoch"vv 

av f Å,

 afdellnngen. Musik.

.. , V Hafv. ketta. gud-mn a.
4 storslagen mallaioila,Å g J " . ,

Lockad af jordens skönheter öfvergifver en gudinna j och prakt. Han omgifves af nymfer, som1 utför-ade
111Neptuns rike. Hon företaget en promenad på .den härligaste danser och tillfångataga honom. Fastän
förtjusande vildromantiska hafsstranden och drömmer bedàrad af all denna glans, känner" han likväl sorg i i
lom! kärlek och jordisk lycka. Så träffar hon Cupi- nppstiga Pi sitt innersta. :Han vill lämna detta rum,
don, som följer henne till yenherde. Denne träffas med alla dess kostb-arheter, dit den förförande gudin-
ai Amors pilar och emottagerl darrande en kyss af nan fört honom, och flyr bor-t från detta öfvernatur-
gudinnan, hvilkens.4 utvalde han är. Ledsagad af liga ställe. När hannår hafvet, störtar han sig däri
Med skräck ;-och sorg :betrak- l
tar gudinnan honom för sista gängen.v l

x

 

 

 

Amor, kärlekens gud, för hon herden in i. sitt rika och kastas litlös bort.
111,15, hon i bedöfvar- honom med all sinlhärlighfet i

, k w På! lakt. efter g grisen. I

1 I i IIIQafdelningen. Musik.

 , .Vf rökt,
, ut, -vv 1 vjwwfvatfwvf "alt-j Git-C "Y Å" -I IT41 i "

(vik k

Prel

Storslagen;verklighetsbild. V 1 I Serien: Raleigh 1åk;jmf,prerts nordbolsexpedition.

1 i 1. Afresan., frane-inidnattssolens land. 2. i Väg banas -genomdshafvet 3. Hvalflskar; 4.,.:1Majestätiska
monument. BlandI Önlands isberg. , 1 j. 1 I 0 . 1.
 ,  f w 1 1 1 j .En tI-efllgU naturbild.

 

. msk  eldas. -J

Dansas att-leleéKARSAVIN

"4

Kolorenad. 1) y., 1 .i 
vid Kejsepligåafbaletten i Szt Petersburg.

IVL ataemmgen. musik.

.. 1 1, , , 1 I 1f .LTKoqu-eradt, ffäiiglgslandeV skådespel. I - i v . i . 1
1 En ung bondelälskar enjiifcka, enkel och tartlig "F -1 nen afW sin fornefästman- och öfverger-sin VparisiSk-e 1;

1 .SiOm han själf. En "dag uppträder en främling från älskare för att ägna,- hela sitt hf ät att söka rädda;y
staden och lyckas med1 sina förförelsekonsteröfvertala , den all-me från vansinnets natt1 och återvinnafhans
deny l,ung1a vackra flickan att lämna sitt torftiga hem, gamla, y:trofasta1 kärlek. Och se, genom tålamod1 och -
för att i Paris söka lyckan och lifvet. yWHon följer för. Xuppoffrande, ömhet lyckas .det hentne verkligen åter-q
"föurarens råd och öfverger" sin trolofvadeysom i sin skänka honomv förnuftets ljus ochflden dag kommer
smärta öfver förlusten aflh-enne somi han älskar öfver då ödet äterförenar de1 forna lekkamraterna iyilycka 1

 allttpås jorden, . blir, vansinnig. En tid efteråt äterH och älskog. Denna vackra pjäs är synnerligen väl l

i i vänder denl unga-kvinnan, ven fullständig1 parisiskatill inspelad af välkända skådespelare, som lätit ällawde

 "sätt och seder,l till sin fädernebygd, och; stöter där pajI i vackra 4.och gripande poängerna komma t1ll stnyfulla ,
i den sinnesförvirrade;x i Hon blir djupt gripenvid åsy- 1l- rätt. i 1 l

 

Hela denna Storslagna framställning .praktfullt .kulor-enad.

v l
f

i  lokal med centràlunnvärmni-ng. 11Wllllcodt-:frriaaten, maskinerli. Fkörstkljas-sig mnsik. 

 ha,si."!1fi.uena särskildt fuivjalua; program. kommer att vinna allas v 1intiä1sai." uns;I 

 1 0be; " "5036139611 lill 2 10,011 :3,801- -6. Bllllghjeterna-:1131:Iller1 1 i
I 1 v :Efter kl. 7,80 sön- .ochVL Int-älgarnng äro biljettpriserna Ifilm för barn som för1 ämne, 1 lj  i
nlLJnnfw-nrnlsnn; För alareynslmlplats as are, asurawpmtsfaä över 1 
q i 1 Barnkullåler l221àrf:,nl:8ta g,k 125 i ,, män-åk; g, då ,, E i
 f" min bnlignersmannén 20 mfé for ämm, 10 öm för lim-111.PYY

 wywiiblöppet biljettköplwhvarjefdag en 1timma" följe hvarjetföreställningf 
 i  PROGRAM 5 öRl-:g , i I i

 

 

 

 

Äl,
I!

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain