#2403: Pathé

Kon stiilm 2

1. Pucii flirlilir ei alltid hennes älskling.

i Komedii Hufvudrollen spelas af hr Claudius från; Chatelet
Theater, Paris. . -

För tre dagar sedan erhöll fru Lotta i present en hund. Hon
döpte den till Puck och blef så förtjust i honom att hon ägnade sig
åt intet annat än hundens välbefinnande. Hennes make är nu lika
med nollgoch måste nöja sig med en allt annat än vänlig behandling.

f Puck har blifvit en svår rival. Man-nen blir öfver detta förargadjoch

önskar hunden dit pepparn växer! Vid bordet bekymrar sig den
unga fruni om Puck, binder en serviett om hans hals, smeker och
kysser honom.

På. eftermiddagen skall ett besök göras. En droska beställes.
Puck placeras in i vagnen och mannen måste nöja sig med plats
bredvid kuskenf. På ort och ställe hos den familj besöketfgäller utgör
Puck medelpunkten för all uppmärksamhet och sörieslàvid teet att
Puck får sin ranson före någon annan.

Mannens tålamod börjar .nu att taga slut,1hanlkan dock behärska
sig så länge de befinna sig i förnämt sällskap.

På hemvägen komma de till en damm, fru Lotten konstaterar
att Puck är trött och anmodar sin man att bära honom hem. Nu
tog allt tålamod slut, han fattar tag i hunden och kastar ut deni
dammen. Fru-Lottafaller i vanmakt; docklyckligtvis;tillskyndar en

fiskare som drager hunden ur det våta elementet. Utan; att bevärdiga 

sin man medVV en blick bär hon nu sin älskling till hemmet och bäd-

dar ned honom omsorgsfullt i sin egen säng. Något otålig följer  

mannen hennes företag, lämnar härpå rummet stigande:

"Adjö min älskade, då du framför mig föredrager Puck, behöf- .  

ver du mig naturligtvis ej merafL

Gripen af samvetskval, vänder sig hennes vrede mot den armejif 
Puck ochl hon kör ned honom ur sängen utan vidare, ei anande att4

mannen genom dörrspringan iakttager alla hennes rörelser.

Då han nu sett hvad verkan hans ord haft går han åter in 
rummet, hvarpå en fullständig försoningsscen äger rum i hvilken: -j
Puck dock ej har äran deltaga då hans matmor för alltid förvisathgqu

honom till köksregionen.

Husets4 herre har nu återfått sin auktoritet och fru Lotta bemö?

dar sig i dubbelt motto om att kärleksfullt behandla sin make.

2. Två fula pel-kar. h " i 

3. Wnrutställnlng.

Myeket vacker och intressant.

 

 

   

   

äslewiks Teater

i. il ll. lll l.  lilllliliilll i.

lllllililllllll.

       

4;  luft- skranmiamie.

.  Zanzibar.

N etui-bild.

li. Mr. enemy.
I:

f Skrattar-stands, .

i Pappersiindilstri.

 

Mycket intressant.

"8. Ens ny tjufeliefmapparat. i

Grosshandlare Svensson har stängt sitt kontor och bereder sig
att ga hem till sin väntande äkta hälft, han slår igen böckerna och
skall lust till att stänga kassaskäpet, då ett saligt leende plötsligt gli-

. der fram öfver hans ansikte, ty utom- en fylld penningkassa innehåller

kassaskåpet äfven en extraiin flaska cognac, som en af hans vänner

 4.sändt honom1 som prof - han vill ovilko-rligen ha sig ett litet glas,
.4 hans.-V äkta hälft är icke alltid vid godt humör så. det är därför godt
. att kunna möta henne styrkt och väl förberedd. Fru Svensson är-

emel-lertid begàfvad med ett utomordentligt fint väderkorn, som ögon-
blickligen säger henne, att det icke just är vatten hennes äkta hälft
druckit på sitt kontor. l starka ordalag förebrår hon honom att han
icke skäms .för att släppa in spriten äfven på sitt kontor - han kunÅ

de vara nöjd med att hafva det i sitt hem när det ändå måste finnas.

Den stackars Svensson anstränger sig förgafves att finna någon

i antaglig orsak, intet anande att under nattens lopp på hans kontor

utspelas en tragedikomedi, som gör att han morgonen därpå kan stå
med palmerna i handen. Inför den nu så bleka frun, som skäms för
att ha förebrått sin äkta hälft, får han nu erkännande för att han
visat ett så stortförutseende. Ock dock, när Svensson tänker på. all
den goda cognac önskar han likväl att goodtemplarrörelsen hade vun-
nit en större utbredning i de lägre klasserna bland befolkningen.

v9. En fiskhistoria;

Mycket intressant.

10. Fars161 lille hjärtebarli.

Drama.

i Musik af Kapellet Noman.
Entré: salongen so iire, Läktaren :is life, Barn 25 life.
Bilietter sälias från kl. 1-2 samt kl. 7V e. m.

 

västervik 1910. c. o. Ekblad si (10.

b Bilietter gälla endast till den dag oeh plats de äro köpta. Obs-

I

Värdsamt

.Biografen Paths. .

l till 6- eller 8-föreställningen

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain