#2402: Pathé

vann nen nur

  

le i 

K mini l. ll n llnll ll

5 ll.

 

Utan motstycke! Sensationelltl
- Från våra dagars Ryssland.

I 1. Anarkisten ombord.

Storfursten skall nu ut på en hemlig expedition med några för

statens säkerhet mycket viktiga papper. Anarkisterna ha fått nys om -

saken. och mutar en af tiänarne hos den minister Isom skall öfver-
lemna papperen till storfursten och gifva honom de nödvändiga in-
struktionerna. Tiänaren smyger sig till att åse förhandlingarna mellan
ministern, storfursten och de honom ledsagande detektiverna, medde-
lar sedan anarkisterna, som sänder 2 man. ombord på skeppet "Sla-
vonia" hvilket storfursten reser med. De hålla sig dolda i en stor
lår och undgår således fullständigt besattningens uppmärksamhet.
Ingenjör Lensky, chef för skeppets trådlösa telegraf, anar oråd och
söker göra kaptenen uppmärksam angående sin misstanke - men ty-
värr förgäfves. De två skurkarna ha således fritt spelrum:attåutföra
sitt verk, anbringande af en helvetesmaskinx som på ett gifvet klockslag
skall spränga skep et i luften, och efter val utfört verk fly de från
skeppet i en båt. ufvudstadens hemliga polis-ha lyckats öfverrumpla
anarkisterna under ett möte och komma således under fund med de-
ras planer. Förhör anställes med tiänaren hvilken bekänner angåen-
de planerna om storfurstens liv. Hastigt afsändes nu ett trådlöst te-
legram ut till fiSlavonia" om att det linnes anarkister ombord och att
en helvetesmaskin skall spränga skeppet i luften inom två timmar -
men hvarest maskinen är anbrakt öfverlåtes åt befälets och besätt-
ningens skarpsinne att utröna. Försent ångrar man nu att man icke
lytt ingeniör Lenskys råd.kr Skeppet genomsökes öfverallt men utan
resultat - då får man långt ut på hafvet se de två Hyktingarna igen
båt; hastigt bemannas er! båt och efter en vild kapproddx där lifvet
är insatsen, uppnås de två flyktingarna efter en hård kamp, och åter-
föras de ombord. Med revolvern för pannan tvingas skurkarna att

bekänna att bomben finnes i storfurstens hytt. Darrande af sinnes; ,
rörelse - för nu gäller det minuter - tager Lensky den och kastar i

den öfver bord. Han mottager af den tacksamma storfursten en kung-
lig belöning för sitt raska: dåd.

Denna bild är utan tvifvel det mest spännande, dramaisom utvv
släppts denna säsong.  "

Uppträdande af Bondkomikern Nisse i H

    
    

slim-ena-

 

 

al-lnllr

   

v2. .Historiski promenad i Versailles.

Versaillesl Vunder Ludvig XIV. - Ludvig XIV:s hof beger sig

från Trianon till Versailles. - Latona fontänen. - Trädgårdarna. -
Orangeriet. -. Marmorgården. H Stora och lilla Trianon. - Torpet.
F Meleriet. - Kvarnen. - Modärna Versailles. - "De stora fon-
anerna.v f

Denna bild visar oss några interiörer från "Solkungens" Ludvig
XIV-.s hof. Maiestätet siälf, madame de Maintenon och pudrade mar-
kiser och marklsinnor promenera i parkensialleer h odödliggjorda
genom le.- Notres pensel - göra halt vid Trianon, dansa sina lekande
gienuetter eller glida i smidiga båtar omkring på parkens speglande

ammar.

.3. Rio Janerio.

Natur-bild.
. Ostindustri i Holland.
Mycket intressant. -
Svärrnor är död.
"Kemisk

. Fisk-e vid Lofoten. K

Af enastående intresse.

. En eftersträfvansvärd man.

Mycket rolig. h

arlöhsa samt Salongsekvilibristen Algaton:

. under Fredagecho-Lördags kl. .815 e.. m. V
Obs). Natt! Söndag hl. 6 och-lå e. m. Nytt! Obsl.

 

-. .Vidare genom "nya affischer. 

 

 

 

Mus-il; af Kapelflét Norran."

i Entré: Salongen 50 öre, Läktaren  öre, Barn 25 öre.

Bilietter sälia-s från kliv-2 samt kl. 7 e. m. i  .
Bilietter gälla. endast till den dag och plats de äro köpta.r Obs-l till 6- eller 8-föreställningen

 

 

Västervik 1910. C. O. Ekblad 8: C:o.

dl

Vdrdsamt

w . Biografen rama.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain