#2397: Pathé

läslei snumle innijntn

 
  

   

          

ist-1. . .I

gifver å Västerviks 4eater

frelnn l. l um lnlnn 11.5 kl. Bli u. m., :nl Sinan! l. i fn. kl. i um u. m.
Slnrslnna Iirnlällnmuar mel ull lim mnnm: 1

SllBBàS! 0bs.! Aldrig förrvisad å någon hiografteater! Suecàs!
Jättefilms! Cirka 20,000 fotografier, -

1. Madame Sans-Gene
b (Hertiginnan af Danzig.) i

Kostymer från Vereh & Flotow i Berlin. I
Napoleons tvätterska. o. Efter slaget vid Danzig utnämnes marskalk Lefebre till härtig.

 

 

 

 

1. F
2. Hos löjtnant Bonaparte. i 6. Madame Sans-Gene presenterar käjsaren den obetalda tvättnotan.
3. Madame Sans-Gene och sergeant Lefebre rädda första gången 7. Madame Sans-Gene räddar andra gången grefve Neipperts lif.
grefve Neipperts lif. 8. Kajsarens väninna. 1

4. Där är kejsaren. I

Bland alla de många äfventyr på. den store kejsarens tid är Madame Sans- se vi henne samman med sin fästmen hylla de bortdragande revolutionstrupperne.,
Génels historia en af de mest intressanta. Tvätterskan, som sedan blef härtiginna, och efter slaget vid Danzig, där hennes. man, nu marskalk Lefebre, utnämnes till
hade en liten tvåttanstalt i Paris. Bland sine kunder räknade hon äfven den unge i har-tig af Danzig, och slutligen .se vi henne på. ärans höjdpunkt vid Napoleons hof
löjtnanten Bonaparte. Ofta brakte hon själf den unge ofiiceren hans lilla tvätt i semi kejsarens erkände favorit och som den1 likväl oförändrade, hjärtegoda och .
och mer än en gång fick hon lämna den utan att få. räkningen betald. En ef dessa X rättframma kvinnan, som har mod att trotsa kejsarens vrede samt för andra gången
obetalda räkningar kom längre fram att spela. en afgörande roll i härtiginnans och räddar sin vän grefve Neipperts lif, och därigenom förhindrade käjsaren atti öfver- I
Napoleons hfb - - I ilning begå en ovärdig handling - en sak, som kejsaren äfven sedan erkände och

I denna bild. följa. vi Madame Sans-Gene från hennes första besök hos löjt- tackade henne för. -
nant Bonaparte, då. hon med sitt mod och med hjälp af sin fästman sergeant Lefé- I bilden förekommer dessutom en rad spännande historiska scener från Ne-
bre första gången räddar det Österrikiska sändebundet grefve Neipperts lif. Därefter polens historia. -

WWIWWW

2. Cementindustri. I I 5. Arrestering med exiraför-à

3. Kaffeskörden. b q Eiigymg-

4. StrömmingsfiskeiStookhoIms 6" Den exporterades dröm-

Skärgård, I b I 7. Bilder från Högländerna.

Mycket intressant.

Musik. af Kapellet Noman.

Entré: Salongen 50 öre, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.

Bilietter säljas från kl. 1-2 samt kl. 7 e. m.
Biljetter galla endast till den dag och plats de äro köptal Obs-I till 6- eller 8-föreställningen

Värdsamt

Biografen Pafhé.

 

 

 

Västervik 1910. C. O. Ekblad 81 Cgo.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain