#2394: Pathé

gif-ver å Västerviks Teater-

innnnnnn nlnnln nnn lnnlnn inn nl nl. lll n, nn., nnnl Sinnnnnn lnn l] Mnns nl. n nnn ll n. nn.
lnnn lnnnnlnllninnnn nnnl nnlnn lnnl nnnnnnn:

l. I Salernoviken. r

Hänförafnde vyer från Medelhafsleusten.
Kfinematogrqji i färger.

Den sköna Salernoviken skjuter in i italienska landet i provinsen Sa-
lerno vid Tyrrhenska hafvet. Filmen återger först den vackra hafsviken
med dess branta men dock bebyggda stränder. Så få Vi se LLtiggarnes
.SlottfxI en gammal ruin, som lämnar de husvilla ett bristfälligt tak öfver
hufvudet. Af staden Amalli, anlagd af Konstantin den store och berömd
för sitt härliga läge i en djup klyfta Vid Salernoviken, lämnas ett panora-
ma. Vidare Visas iiskarhamnen, det på en afsats iden branta klippväggen
uppförda kapucinerklostret Positano, Vin- och Vedbärerskor, en fårtlock
med hund och vacktare o. s. v. Det rika färgspelet här nere under söderns
Sol återgifves fullständigt naturtroget af filmen.

Brilliantd scenarier.

2. Lumpsamlarens bröllop.

Mycket komisk och sm-attretande bild.

3. En resa i jordens inre.

Några djärfva upptäcktsresande göra på grundvalen af Camille Fla-
marions originella ide, en Vetenskaplig exkursion till jordens medelpunkt.
En ofantlig underjordisk gång för den genom ett fantastiskt landskap rakt
ner till underjordens svalg, där de befinna sig ansikte mot ansikte med
hemligheten. Sällsamma Växter och djur omgifva dem på deras färd.
Underjordiska klippv. remna, blixtrarne flamma, metallerna sjuda och Vå-
gorna koka af Vulkanernas sprutande lava; som genom ett underverk
lyckas Våra resande ock med lifvet komma undan de hemska äfventyren
och återvända till jordens yta och solens ljus.

4. Vättern med omgifningar. f
En serie förtjusande myller.

Afd. 1. Vi börja Vår färd rundt Vättern, denna gång med Huskvarna
som utgångspunkt. Vi klättra här bland bergen, här där forsarna brusa
och bäcken ringlar sitt silfverband mellan skog och klädda höjder. Så
göra vi en Visit i Vår goda stad Jönköping osh ila därpå 1 Väg till det
idylliska Hjo där Vi bese bl. a. den Vackra badanstalten, som gör s1g- t111
sin fördel i det härliga sommarljuset. Vi hamna till sist i det idylliska
Askersund för att nästa Vecka fortsätta Vår förtjusande färd rundt Vätterns
leende stränder. i

Angelo.
Förnjusanue vacker dramatisk bind hämtad ur
verkligheten. 

.l lll "

 

 

llllllllllll Vil ll.  

 

 

 

m v w vi v w v v M var v; v vy v v
           
eef- -azi- va.- if vai- -mt- -Sz-i- 12:-.- -I-:é- -I-:ä- -l-"å- -à-:iir

a-

 

 

Amerikansk nyhet. 0bs.! Inspelad af verk-
liga indianer och cowboys. I

6" llllllllll llllltll llll lill.

Äfventyrsdrama från Vilda Västern.

Långt ut i Vilda Västern -är en indian anställd som postförare och
har att föra posten från en liten hållplats Vid Pacificbanan till en cowboys-
station långt ut på prärien.

Vi se huru indianen uppfångar postpåsen från det passerande tåget.
fastgör densamma på sin klippare, kastar sig på hästryggen och skyndar
att plikttroget öfverbringa den dyrbara påsen till destinationsorten, trogen
den Ied han svurit det primitiva postverket. Emellertid ha trenne Vilda
sällar öfverenskommit att på ett passande ställe öfverfalla indianen och
röfva postpåsen från honom. Vi se huru de "skugga" sitt tilltänkta offer
och öfverfalla honom då han minst anar något försåt, skjuta honom en
kula igenom kroppen, så att han medvetslös blir liggande på platsen,
hvarpå de skyndsamt bege sig så fort deras hästar orka springa därifrån,
medtagande äfvenledes indianens häst. . . i

Efter en stund kvicknar den svårt sårade indianen till och med det
folks vanliga seghet spårar han med öfvermänsklig ansträngning de tre
röfvarne till den plats där de, troende sig Vara i säkerhet, hålla på med
rofvets delning.

Med indiansk smidighet kryper indianen som en orm fram till dem,
drager omärkligt en revolvervur den enes-.hölster och xgör med tre Välrik-
tade skott alla oskadliga, hvarpå han ihopsamlar den kringströdda posten
lägger påsen på sin häst och upptager den afbrutna färden.

Blodförlusten har .dock mättat honom så mycket att han börjar Vackla
i sadeln, till sist faller han af sin trogna häst, gör upprepade fruktlösa
försök att fortsätta fram till den nu närbelägna stationen.

Cowboys från alla kanter strömma till poststationen, för erhållande
af den efterlängtade posten, men den annars så punktlige indianen låter
Vänta på sig; en kikare framtages och genom dess skarpa glas upptäckes
indianen liggande medvetslös ute på prärien och den trogna hästen ståen-
de bredvid. Nu kastar sig samtliga cowboys i sadeln och en Verklig cow-
boysridt Vidtager, I Å

Indianen fortskaffas till stationen, alla upptänkliga omsorger ägnas
honom men förgäfves. En trofast tjänare stupad på sin post. Apotheos!

 

 

 

:70:71.  7723:: .Fogh :125,1 ågå 33:57: ägs-i :73:71 "0:34 :1:a i".ng
19.9! 1.0.0!! ina! 19.9! 19.9! 79,0!! fågogk 110.9! 110.9! ygoak 19,0!! 59.9!
fxgvfy fxzviQ 12,4! 1s:,ub .pågå fvgyåf fråuk åxå". fszwf 10:,on fwzåiä 43:,zrå
4.40- 4.0:6 4.036 4.40- 1.940- ÖQOQ- 4.09 4.03- 4. A 4.0.6 4.0.! 4.0.0

 

 

7. Närsynta Marie.

Mycket skrattretande.

8. Hypnotiska kuren.

Hejdlösa skratt-salvor.

   

. Ä "

 

Musik af Kapellet Nonan.

Entré: Salongen" 50 iire, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.

Bnnnetner sannes från kn. 1-2 samt kn. 7 e. m. i
Biljetter gälla. endast till den dag ooh plats de äro köpta. Obs-l till 6- eller-PS-föreställningen

 

I Västervik 1910. c. o. Ekblad .sz de.

f Viirdsamt

Biografen Patte.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain