#2392: Pathé

l

.Lu m ...z-...-

 

gifver å. Västerviks Teater

lnlnn ln Il ll. lll l. m. nl llrln ln Il lllnl lllllllnln) ll. l nl l l. n.,
snl lillan! ln Zl Mn ll. l nl l l. n.

 

lll a,

 

. Löshår.

På en marknad i Bretagne håller en köpman på med attfi utbyte mot
tyger förvärfva sig kvinnornas och de unga flickornas hår. Och sedan
det genomgått vederbörlig behandling skall det pryda de koketta parisi-
skornas hufvuden, så att dessa tack vare sina bretagniskajsystrar, kunna
bära de ståtliga hufvudprydnader, som de så yfvas öfver.

Mycket vacker och roande bild.

2. Tartarin Juniors bedrilter.

Kemisk scen af Max Linder.

Skådespelare:

Herr Max Linder
Herr Vandenne Svärfadern.
Fröken André Divonne Fästmön.

Daniel Tartarin, som just har återvändt från Afrika berättar sina
äfventyr för sin trolofvade och sina blifvandelsvärföräldrar. Afrika det
var något det skall Ni tro. Jag har dödat 25 lejon, 19 elefanter, 50 pantrar
och en hel massalfandra rofdjur. Jag har många gånger sett döden, men
aldrig känt ett ögonblicks fruktan". Och så fortsätterähan med samma
svindlande fantasi sina berättelser under det auditoriet andlös lyssnar till
hvarje minsta ord. Det är midnatt när vår vän T artarin går hem. Gatan
ligger alldeles öde. En man med misstänkt utseende närmar sig honom
och gripen af en fruktansvärd förskräckelse vänderäfsig Tai-tarin om med
en revolver i hvardera handen. F rämlingen närmar sig artigt och ber att
få låna litet eld till sin cigarett. Uff, ändtligen är han hemma. Han
lägger sig ned och insomnar men drömmer en hemsk dröm om att han är
anfallen af en stor råtta och att han drar det kortaste strået i denna
ojämna strid, hans fästmö med förakt lämnar honom. Lyckligtvis var det
bara en dröm och när vår Tartarin åter vaknar finner han sig i besittning
af såväl ära som fästmö.

3. 4Från Moluokorna.

Vi. få först se den heliga dammen hvarest sköldpaddorna, som äro
helgade åt gudarna, bruka bada, och därefter en yppig växtlighet, ur
hvilken sticker upp de spetsiga taken från en by och den gyllene kupolen
af moskeen. De infödda arbeta med stor skicklighet, ehuru de begagna
sig af förhistoriska redskap på förfärdigandet af präktiga väfnader, där de
sitta i skuggan af sina pålhus. Några äro sysselsatta med att meja af
risen i och för tillverkning af risrnjöl, andra arbeta med vägbyggnader.
Vattnet uppfordras med tillhjälp af rör af bambu på ett rent genialiskt
sätt. De krigiska infödingarna, som ännu stå på en mycket låg kulturnivå,
hafva dock delvis öfvergått till kristendomen.

Intressanta naturscenerier.

4. Inga sinnesrörelser.

Gontran har en gammal onke1,. till hvars förmögenhet han trår med
hela sin själ. Men gubben är ännu helt kry och lider ej af någon annan
sjukdom än sin höga ålder och en utomordentlig närsynthet. Doktorn har
likväl ordinerat honom att sorgfälligt undvika sinnesrörelser. Gontran
hittar emellertid på en krigslist för att påskynda gubbens hädanfärd till
de sälla jaktmarkerna. Han klär ut sig till hans gamla trotjänare för att

Tartarin junior.

dymedelst nästla sig in i hans förtroende och låter honom så undergå en

v
..-

 

-wm-f-y- PRoe RAM-mqu

.är

      

 

massa. eldsprof, af-sedda att förkorta naturens alltför långsamma ordning.
Elektrlska urladdmngar, ett simuleradt inbrottsförsök, fall från hissen, en
svindlande färd efter automobil, ett ofrivilligt bad i floden, från hvilket
han räddas af pseudo-betjänten etc. etc. Onkeln lyckas dock ändtligen
komma hem med lifvet, skakar rörd händerna på den han anser för sin
räddare och låter sända efter sin advokat. Jublande af glädje gnuggar
brorsonen sina händer och sträcker sig öfver onkelns axel förgatt läsa
testamentet. j O fasa! Där står: "Som en ringa gärd af tacksamhet för
alla de uppoffringar min käre trotjänare jean gjort för att rädd mig undan
de faror, som hotat mig, testamenterar jag honom hela min förmögenhet."

5. Bilder från Konung Leopolds
begrafning.
6. fallenhehandlinn och massage.

Mycket komisk och skrattretande.

Obs! Dramatiskt, sensationellt konstverk.

7-1 llllVll lll P .

Balett under anförande af herr Blochine, artist vid Moskwas
kejserliga teater. Dekorationer från Kogine.
Kostymer från Michaleff.

Detta stycke visar oss en tragisk episod från den tid då .Ryssland
behärskades af Tartarer. I en liten koja lefver en familj sitt lyckliga och
lugna lif. Den består af två åldringar, makarna Treppoff och deras barn
Ivan och Vera. Ivan och hans fader äro på väg till grannstaden, då de
öfverfallas af en hop tartarer. De bli efter en kort strid tillfångatagna.
Fursten låter lägga fram koranen för de nykomna och uppmanar dem att
afsvärja sin tro. Men Ivan vägrar envist och kastar muhamedanernas
heliga bok till marken. Blek af vrede fattar kanen sin dolk och dödar
den oförvägne, och den darrande fadern föres som fånge bort till lägret.
Under tiden vänta kvinnorna där hemma med växande oro på de sinas
återkomst . . . . ändtligen öppnas dörren och den gamle, blek som döden,
träder med vacklande steg in och omtalar med bruten stämma den för-
farliga olyckan. l detsamma anlända emellertid tartarerna, som hafva
förföljt flyktingen och omringat hyddan. Vera kastar sig på knä för de
grymma tienderna och ber om nåd och dessa, som lägga märke till den.-
nes skönhet, öfvergifva sina hämndplaner mot den gamle Trepoff och
bortföra i stället den unga kvinnan. Gubben, som själf är vanmäktig att
upptaga striden mot sina vilda fiender, skyndar att bedja om hjälp hos
sina förtryckta landsmäns tappre försvarare Dimitri Donskoj, och medan
Vera i Tartarernas läger med förtviiiad energi kämpar för sin dygd, taga
sakerna plötsligt en oväntad förändring. Dimitri anfaller i spetsen för en
utvald skara lägret, skingra tartarerna som agnar för vinden och tillfånga-
tary kanen själf. Vera, som sålunda återgifvits åt de sina, tackar med. rörelse
sin befriare och sålunda slutar denna spännande och liifulla skildring från
en förgången tid.

 

 

 

   

l

   
   
  
 
 
 
  

0bs.! Ett extra lint ooh sevärdt program al alldeles ny Elms. 0bs.l
Musik af Kapellet Nonan.

Entré: Salongen 50 öre, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.
Biljetter säljas från kl. 1-2 samt kl. 7 e. m.

 

Västervik 1910. C. O. Ekblad & Czo.

Biljetter gälla endast till den Vdag ooh plats de äro köpta. Obs-l till 6- eller 8-föreställningen

Vördsamt

  Biografen Palhé.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain