#2386: Pathé

gif-ver å Västerviks Teater

ltrliln ln lt Mn ll. lll r, m.,snl lnnnln list ll. i rn l i m.

 

   

 

Det är en af kinematograffilmens utomordentliga förtjänster, att den
kan på några ögonblick låta åskådaren njuta af det vasentligaste i en lång
resa, låta honom se allt det Vackraste kmncentreradt med uteslutand: af
allt det enformiga och mindre intressanta, som turisten nodvandigt maste
vara med om. Föreliggande serie, som representerar en rundresa kring
den underbara Vättern, är ett glänsande prof på nämnda fortjanster hos
den biografiska bilden. I

Vi börja i Motala, där Göta Kanal har en af sina Vackraste punk-
ter, och lustvandra en stund på stränderna, för att snart beundrande stå
inför den mäktiga Vasaborgen i Vadstena, där vi dessutom promenera 1
den lummiga, solbelysta strandallén. .Vid Hasthotinen, ett samhälle, som
snart nog kommer att låta tala om sig mera än hittills, droja vi ett ögon-
blick och betrakta dess vackra hamn. Så går det per .automobil till
Grenna - och den idylliska, trefna -staden ter sig för oss 1 trolsk afton-
belysning. Glödande sänker sig solen i Vätterns boljorL och i dess sken
afteckna sig hamnfyren och Visingsö konturer. Och darefter komma vi
till Medevi, den gamla men aldrig föråldrade hälsobriinnån, där vi till
sist åka remmalag och deltaga i den riksbekanta "grötlunke-n .

Så ha vi sett det mesta af Vättersträndernas märkligheter och på
samma gång gjort en af de treiiigaste turistresor i Sverige.

Extra fin bildserie.

Shogerueear.

Mycket intressant och vacker bild.

I de gotländska skogarna går ännu på sina ställen skogsrlussven, ett
slags liten hast, omkring i vildt tillstånd. A.-B. Gotlands stuteri inarheten
af Slite är anlagdt för rationellt tillvaratagande-af dessa russar, och vår lilm
visar några. bilder därifrån. I de till stuteriet hörande skogsmarkerna
ströfva de af naturen skygga djuren iiockvis omkring, då och då fram-
kommande till för dem uppförda skjul, där de särskildt under .den stränga
vintern äro vana finna foder och salt utlagda. Bilden Visar äfven en del
intämjda exemplar i ridning och körning. n

De små friska, härdiga, i skogen uppväxta hästarna ele-ourteras, ofh
man ser dem här och hvar, ofta nog gående under namnet solanningar .

3- Felkdanser från Skansen
Stockholm.

Fårvakterska

Spång ande bild.

1- nn "I

2.

4.

 

5.

Hvem vinner mitt hjärta.

Kemisk.

 

Elf ulvaldä program aj

 

 

   

 

sem hela västerle bör se.
apellet Norran.

1 slutligen Mexikan Bill och1 föres sedan till major

6- Det vidunderliga hårelexirel.

Grosshandlare Svensson är och det synes honom också själf, en lyck-
lig man, det vill säga, helt lycklig är han dock icke; det pinar honom
nämligen att bibelns ord om "hufvudhåren som äro räknade", så lätt låter
sig praktisera på honom själf, i det han i fråga om här ej är rikare än
sin yngste son, och han är egentligen icke hårig. Hvem förmår därför
skildra hans glädje, då han en dag läser en annons om ett ofelbart hår-
medel. I största hast skaffar han? sig detsamma. Det måste sägas, att
verkningarna långt öfverstego förväntningarna och det i sådan grad, att
grosshandl. Svensson till sist önskade sin förra skallighet tillbaka. Men
eleXirfabrikanten var öfverlycklig, han är nu millionär.

7- Fägelskrämma.

.K omisk scen.

Karl Petter vill gifta sig med den vackra Katarina, men den lilla
skälmungen föredrar att lyssna på slottsherrns vackra fraser. Denne kom-
mer under förevändning att jaga för att kurtisera henne hos hennes fader.
Denne är uppretad öfver att hans vvin.di"ufvor försvinna och skyller detta
på sparfvarna och gör därför iordning en fågelskrämma, som emellertid
några galgfåglar förstöra. Katarinas fader klär ut sig själf som fågel-

skrämma och öfverraskar . . .

sin dotter med den vackre "herrn", som

dä han uppfordras att gifta sig, föredrar att öfverlämna sin vackra med-
brottsling åt Karl Petter.

Denna tina komedi, som har Daniel Ricke till författare, spelas med

Ville vid llAmbigu-teatern, hr
fröken Maia vid Gymnase-teatern.

    
 

fart af hr Treville vid Rejaneteatern, hr
Baud vid Vaudeville-teatern och

 

Spännande drama från Vilda Västern.

Medan Inez, dotter till major Kinston

, gjorde sin morgonridt, såg hon
hur MeXikan Bill, hvilken

tillsammans med indianer drack ur floden, stötte
en af dem i floden. Häröfver uppbragd öfverföll hon och slog obarmhär-
tigt Mexikan Bill. När han villeåförsvara sig blef han af hennesäalskare,
von Yorell, misshandlad och slagen. Mexikan Bill vill nu hämnas med att
underrätta hennes fader om förhållandet dem emellan. Då Yorell kom till
major Kinston blef han af denne afvisad och iick icke vidr "
InezääfMedan Yorell ledde sin häst till stallet, benyttade Mexikan Bill sig .
af detta ögonblick att genom ett fönster affyra ett skott mot major Kinston.
Majoren, som träffas af skottet, faller till golfvet. Mexikan Bill slårfalarm
och omtalat att Yorell dödat majoren. En indian, som var ögonvittne och
ville omtala förhållandet, blir af Mexikan Bill misshandlad och bunden
samt nedkastad utför en brant, där han sedan blef funnen af Inez. De
båda intyga sanningen af indianens utsago, befriar Yorell och sätter efter
Mexikan Bill, som under tiden försvunnit. Efter mycket letande och skarpa
ridter genom vilda strömmar, öfver berg och backar, upphinnes och fångas

Kinston. Medan de två
älskande fattar hvarandras händer och hängifver sig

Mexikan Bill på god Cowboys sed lynchad.

m..  -

åt sin lycka blir

 

Entré: Salongen 50 äre, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.
Biljetter säljas från kl. 1-2 samt kl. 7 e. m.

Biljetter gälla endast till den dag ooh plats de äro köpta. Obs-l till 6-

 

Vàstervik 1910. C. O. Ekblad 81 Czo.

eller 8-föreställnineen
Värdsamt

Biografen Palhé.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain