#2385: Pathé

rs
XW?

 

 

Vislrviis slinn tilltal-inter iilhi.

Lördagen den 26 Mars kl. 8,15 e. m. samt Annandag Påsk
kl. 6 och 8 e. m.

 

fas

 

 

ål?

 

 

.ff-s.
KN?

i underrätta hennes fader om förhållandet dem emellan.

 

PROGRAMI
1-, Hvem vinner mitt hjärta.

Komisk.

2- Fågelskrämma.

Komisk scen.

Shogerueear.

Mycket intressant och vacker bild.

I de gotländska skogarna går ännu på sina ställen skogsrussen, ett
slags liten häst, omkring i vildt tillstånd. A.-B. Gotlands stuteri inärheten
af Slite är anlagdt för rationellt tillvaratagande af dessa russar, och vår film
visar några bilder därifrån. I de till stuteriet hörande skogsmarkerna
ströfva de af naturen skygga djuren flockvis omkring, då och då fram-
kommande till för dem uppförda skjul, där de särskildt under den stränga
vintern äro vana finna foder och salt utlagda. Bilden visar äfven en del
intämjda exemplar i ridning och körning.

De små friska, härdiga, i skogen uppväxta hästarna exporteras, och
man ser dem här och hvar, ofta nog gående under namnet "ölänningar".

4- Fårvakterskan.

Spännande bild.

5" F o I kd an s e r från Skansen
. - .iI Stockholm.

6" Villn md umiilninnr.

Vi börja i Motala, där Göta Kanal har en af sina vackraste punk-
ter, och lustvandra en stund på stränderna, för att snart beundrande stå
inför den mäktiga Vasaborgen i Vadstena, där vi dessutom promenera i
den lummiga, solbelysta strandallen. Vid Hästholmen, ett samhälle, som
snart nog kommer att låta tala om sig mera än hittills, dröja vi ett ögon-
blick och betrakta dess vackra hamn. Så gär det per automobil till
Grenna - och den idylliska, trefna staden ter sig för oss i trolsk afton-
belysning. Glödande sänker sig solen i Vätterns böljor, och i dess sken
afteckna sig hamnfyren och Visingsö konturer. Och därefter komma vi
till Medevi, den gamla men aldrig föråldrade hälsobrunnen, där vi till
sist åka remmalag och deltaga i den riksbekanta "grötlunken".

Så ha vi sett det mesta af Vättersträndernas märkligheter och på.
samma gång gjort en af de trefligaste turistresor i Sverige.

7- Det vidunderliga hårelexiret.
I." Stor, sensationell bild. m

Spännande drama från Vilda Västern.

Medan Inez, dotter till major Kinston, gjorde sin morgonridt, såg hon
hur Mexikan Bill, hvilken tillsammans med indianer drack ur floden, stötte
en af dem i floden. I-läröfver uppbragd öfverföll hon och slog obarmhär-
tigt Mexikan Bill. När han ville försvara sig blef han af hennes älskare,
von Yorell, misshandlad och slagen. Mexikan Bill vill nu hämnas med att
Då Yorell kom till
major Kinston blef han af denne afvisad och fick icke vidare närma sig
Inez. Medan Yorell ledde sin häst till stallet, benyttade Mexikan Bill sig
af detta ögonblick att genom ett fönster affyra ett skott mot major Kinston.
Majoren, som träffas af skottet, faller till golfvet. MeXikan Bill slår alarm
och omtalat att Yorell dödat majoren. En indian, som var ögonvittne och
ville omtala förhållandet, blir af Mexikan Bill misshandlad och bunden
samt nedkastad utför en brant, där han sedan blef funnen af Inez. De
båda intyga sanningen af indianens utsago, befriar Yorell och sätter efter
Mexikan Bill, som under tiden försvunnit. Efter mycket letande och skarpa
ridter genom vilda strömmar, öfver berg och backar, upphinnes och fångas
slutligen Mexikan Bill och föres sedan till major Kinston. Medan de två
älskande fattar hvarandras händer och hängifver sig åt sin lycka blir
Mexikan Bill på god Cowboys sed lynchad.

3.

   

min
Nä

 

 

 

 

klä

 

 

(1- O Ekblad M 0:0, Västervik.

"slå

Information

Title:
Pathé
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain