#2383: Pathé

WH...-

Å

 

.- Enastående klyhet! I
1- Hufvudstaden lea I Peru.

En af de mest intressanta och samtidigt storslagna bilder
som någonsin visats. .-

1. Hamnen. 2. Stadens offentliga byggnader med fiera sevärdheter.
3. Gymnastik. 4. ArtilleriexercisI 5. Kavalleriexercis. 6. Operation af en
häst. 7. Perus president pä besök.

2- Hur Georg går i skolan.

En rolig historia al en odggdig pojke.

3- Hur Brown blef gift.

En komisk klubbhistoria i Amerika.

4- Segrande hjälte. 

 

 

 

gifver å Västerviks Teater

lllllillllll lllll l lll] lllllllllll lllll l lll. llll ll. lll., llllll llllllllllll llllll l lllllll lll. l lllll ll l. lll.

 

 

AIVI:"flm

Nytt l
5 l I
I
Soporna i Paris.
Intressanta och lärorika bilder visande oss huru man årligen tillgodo-

gör.I sig stora summor genom tillvaratagandet och om man så fär kalla det,
foradhngen af de hos oss föraktade soporna.

5- Begär ej för mycket af det goda
eller Trollkonstnären.

LII- Nyhet för militärer. I
7- Abesinska soldater i fält.

En mycket intressant bild.

 

sesssssssasssssssessssssssssssassawarenessaaasssssssssssss
Nyhet! Amerikanskt sensationsdrama.

Konstfilms!

Konstfilms!

8- The master of the Black Rock.

Hem-n af varta klippan.

En italiensk arftagerska är förlofvad med en gentleman vid namn
Arthur. Vid en bal till hans ära blef en grefve introducerad, hvilket
gjorde ett så angenämt intryck på Amalia, att hon samtyckte att blifva
hans hustru. Det var tydligen kärlek vid första åsynen.

Bröllopsmorgonen: Arthur säg att Amalia troligen skulle ångra sig,
hvarför han vid ett samtal mellan dem bönföll henne att ej gifta sig med
denne man, ty han visste med säkerhet, att hon skulle bli olycklig.

Ett år senare: Amalia är gift, hennes man är charmant, älskande och
förseende henne med allt. Vid mottagningan af två främmande gäster
räckte en af dem grefven en biljett, som denne händelsevis tappade.

En mystisk biljett: Sedan grefven och de främmande lämnat rummet,
tog Amalia brefvet och läste med fasa följande ord: uDen engelska gref-
ven med fru och nägra vänner komma att passera Svarta klyftan vid
midnatt. Det blir ett rikt byte. Kom dit väl beväpnad och maskerad.
B. L. XXÅl Som hon i samma ögonblick hörde stegfaf sin man släppte
hon biljetten och fördjupade sig i läsningen af en bok. Grefven kom in,
sökande biljetten, hvarvid han lät en näsduk falla och samtidigt tog upp
den förra.

Vid svarta klyftan: Det är midnatt. Grefven och hans förbundna
Vänta på följet. De stanna vagnen och taga de resandes tillhörigheter, i
samma ögonblick Amalia, klädd som en italiensk bondliicka uppträder på
scenen, dragande masken från grefvens ansikte och afslöjande honom som
en bedragare. Med största lugn befaller han en af sina medhjälpare att
föra Amalia till ett aflägset beläget hus.

Dömd att svålta till döds: Amalia har blifvit förd till ett rum, i hvilket
hon inläses af grefven, sedan han förvissat sig om, att hon hvarken har

Musik af Kapellet Noman.

Entré: Salongen 50 öre, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.
Biljetter säljas från kl. 1-2 samt kl. 7 e. m.

Biljetter gälla endast till den dag oeh plats de äro köpta. Obs-l till 6- eller 8-föreställningen

 

   

 

västervik 1910. C. o. Ekblad sz cm.

 

 

bröd eller vatten att tillgå, endast ett söndrigt vattenkärl ligger på golf-
vet. Nöjd öfver att ha lyckats bevara sin hemlighet lämnar grefven huset
och bortkastar nyckeln.

Fångens sista hopp: Amalia är förtviliad. Ingen utsikt till räddning,
fönstret är försedt med grofva järnstänger. Slutligen ser hon dock en
sista utväg. Hon fattar det söndriga kärlet och slår därmed sönder fön-
stret, hvarefter hon rifver ett blad ur en bok och skrifver med blod föl-
jande rader: "Den som finner detta bref, öfverlämnar det till Mr Arthur
Field, adress Fine Hall, Cambridge. Ni ernäller den ersättning Ni begär.
Arthur! jag är fänge i Tornet Old Lake. För Guds skull räddda mig.
Amalia". Därmedgitog hon biljetten, i hvilken hon lade en bit af det sön-
driga kärlet och kastade det ut genom fönstret. I detsamma passerades
stället af en landtman, som fann biljetten och allägsnade sig springande.

Amalias försmädde älskare: Landtmannen uppsökte omedelbart den
uppgifna adressaten och öfverlämnade personligen skrifvelsen till Amalias
försmädde älskare.

I Räddad: Tillsammans med landtmannen skyndar han till Amalis be-
frielse och efter mycket sökande finna de rummet där hon hälles fängslad.

Vedergällningen: Grefven häller en bjudning i sitt hem. Under den-
samma inträder Arthur tillsammans med en djupt beslöjad dam. Arthur
beskyller grefven för att vara en strätröfvare och för att hafva försökt
svälta sin hustra till döds. När grefven nekar kastar grefvinnan sin slöja
tillbaka och grefven blir för en minut slagen med häpnad, hvarefter han
försöker lämna rummet. Två poliser stationer-ade vid dörren anhålla ho-
nom samt föra honom med sig.

 

Vördsamt

Biografen Pathé.

 

l

laws-...NJ

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain