#2382: Biograf Continental

e

nt [nnlinima

Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)-

   

Program för Måndag 29 till och med Onsdag 31 Agug.

 

n

 

Musik- - Första afdelningen. - kxMusik.

 

 

 

f

Edwards tifteftrdl.

   

-Det mest tmposanta sorgetdg världen skådat. I
Eemttotre kungar och prinsdr från trettiofem länder deltaga.

Den 20 sistlidne maj X fördes konung Edward 7zdes stolt till den sista hvilan. Våral ypperliga bilder
visa dels sorgetågets frammarsch i London från Westminster Hall, dels efter ankomsten tlll Wlndsor.
1. FÖPpPOceSSiOnen passerar: afdelningar af arméen och flottan samt deputationer för utländska ar-
méer och flottor. : I
2. Den på en kanonlavett hVilallde kistan, betäckt med kungastandaret hvarpå hgga kronan, riks-
äpplet och spiran. N armast efter kistan konungens lifhast och hans alsklingshund Coesar, .en 11ten terrier.
Härefter korn det med sorgflor omvirade kungastandaret och omedelbartl efter detta i
3. Den furstliga kortegen: kung Georg i midten, kejsar Wilhelm t1llv höger och hertigen af Connanght
till vänster. Efter dem tre och tre i bredd: kungarna af Norge, Grekland och Spanien, af Bulgarien, Dan-
mark, Portugal och Belgien, därefter turkiska kronprinsen, österrikiske tronflöljaren, prins Fushimi af Japan,
her-tigen af Aosta7 storfurst Michael, prins Rupprecht af Bajern, hertigen at Sparta, kronprinen  Buma-
nien, prins Henrik af Holland, hertig Albrec t af Wurtenberg, serbiske tronföljaren, prins-Heinrich af
Preussen, storfursten af Hessen, storfursten af Mecklenburg-Strelitz, prins Carl af Sverige, hertlgen af
Sachsen-Koburg, prins Georg af Sachsen, prins Mohammed Ali af ngpten m. il.
I 4. De praktfulla hofvagnarna innehållande de kungliga damerna samt Roosevelt m. fl.

 

5. Processionen afslutils af kavallerieskort samt afdelningar af Londons, Edinburgs och Dublins polis
och Londons brandkår. .

Ett ångchet storartadt biografnummer

V-

 

.,,v 11. lz I
...i I t

"Framtidens snurra."

 

H Ggroslnopet".

l:

Från det faktum, att en snurra eller gyroskop, som dess Vetenskapliga. namn är, i rörelse håller sig upp-rätt
på grund af sin rotering och Vid tryck gör motstånd och försöker resa sig upp igen, har man kommit på den
iden att söka med den roterande snurrans tillhjälp gifva andra kroppar denna fasthet, om den blott sattes i för-
cl bindelse med dem. En engelsk ingeniör Louis Breman har således anställt särdeles lyckade försök men en
cl järnvägsvagn pa blott en skena, hvarvid den 12 meter långa och 3 meter breda vagnen hölls ijämnvikt af

tvänne i ett lufttornt rum anbragda gym-skon, hvilkajaf .en 18 hastkrafters dynamo drefvos i hvarandra motsatt
riktning med en rotationshastighet af 3,000 gånger i minuten. Gyrofsikepetebestedmafeeett...SYäJlghjul anbragt på.
en vågrät axel, så att det själf stod lodrätt." I   I 
Vår bild visande ett gyroskop i rotering, har darför sitt 1ntresse såsom visande upphofvet till framtidens
järnväg.
z
!-
c-

Musik. - Andra afdelningen. - IMusik.

 

 

Sensationell nyhet!

 

Babylons företöring.

Iioustfilm! Ett första, rangens slagnummer. Koustfilm!
Isccnsdttntng och ntstyrsel öfver-träffande allt som hittills visats.

Följande Parisiska skådespelare medverka:
Balthazar, konung i Babylon . . . . . . Herr Leonce Perret vid Cdéon-teatern.
Profeten" Daniel . . . . . . . . . . . . . Herr Georges Wague.
Danserskan . . . . . . . . . . . . . . . Fr. Napierkowska vid Opera comique.

Det gamla Babylon belägras af perserkonungen Cyrus härar. Balthazar hånar endast fienden och låter
midt l.under striden tillreda ett gästabud.

Babylons profet, Daniel, varnar konungen, men denne trotsa-r och låter i sitt öfvermod hämta fram de
heliga kärl, som konung Nebukadnezar bortfört från Jerusalem. Till allas förfäran synes då en hemlighetsfull
hand skrifva de orden på väggen: aMene Tekel, Upharsim. Konungen låter tillkalla profeten för att uttyda
skriften. Denne förutsäger konungen hans snara slut. Och då. natten brutit in öfver Babylon, storma perserna
staden och intränga i konungens borg. Balthazar blef nedhuggen och babylonerna fördes i fångenskap, medan
slottet oeh staden blefvo lågornas rof.

l. I Balthazars slott. 2. En skål för fienden. 3, Profetens varning. 4. Balthazars gästabud.. 5 Konungen
befaller. 6. Endryck ur de heliga kärlek 7. Eldskriften. 8. Profetens spådom. 9. Perserna storma Babylon.
lO. Balthazars död.

11 Babylonerna löras i fångenskap. 12. Babylons förstöring.

 

Musik. Musik-

 

- Tredje afdclningen. -

(lån resa genom Älltruögernu.

Storslagna scenarier.

En tragisk bröllopsdag.

Muntra episoder.

 

 

 

-OB,S.! Endast 3 dagar visas detta storartade program. 088.!

Hoardagar kl, 7, 8 och 9 e. m. Söndagar hl. 2, 3, 4, 6, 7, 8 och 9 e. m.
OBS .f Kl. 2, 3 och 4 på Söndagar Btlltghetsmdttné.
Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. äga barn och skolungdom- tillträde
för endast 10 öre. Efter kl. 8 pd Söndagar äro btljetttprtserna lika för
barn som för äldre.

 

FörestàYlningor:

 

BILJETTPRISER: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.
" Barn under 12 år: lzsta ,, 25 ,, 2:dra ,, 15 ,,
Till billighetsmaunen 20 öre för äldre, 10 öre föl- barn. .
Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan
oaf brutet under föreställningar-ne.

OBSl Nytt program Måndagar ochÅ Torsdagar.

Västervik 1910. C. O. Ekblad 8: Czo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.A

 

 

Swnm-v--RQSJ-"t-r)

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain