#2379: Pathé

klä
QIJJ

 

frisk

 

 

Vislurvi s slllnlu liulraI-lealel al "

Fredagen den 26 och Lördagen den 27 kl. 8,15 e. m. samt
Söndagen den 28 Aug. kl. 6 och 8 e. m.

 

 

 

Nå

 

 

PROGRAM:

Första afdelningen:

1. En resa till Cadegi Sydtyrolen.

Hänförande vacker alpnatur.

I Dolomitalperna i Sydtyrolen ligger en pittoresk plats kallad Cadore. Denna härliga, hän-
ryckande och romantiskt Vilda plats är någonting af det mest natursköna man kan tänka sig.

Poesiefylld och smekande ligger den vackra Piovedalen för våra fötter och i under-full har-
moni med vyn slingrar sig Piovefloden genom dalens botten.

Vi förflytta oss så till bergen där vattnet i hurtig dans och med buller och bång hvirflar
ned för Valborra Vattenfall.

Litet längre bort i dalen ligger Perarole by förstucken såsom en tjuf i dalen och inärheten
af denna by påträffa vi en liten idyllisk stad på cirka 4,000 innevånare kallad Pieve di Codora.
Här påträffa Vi ett i harmoni med omgifningen rest monument öfver Calvi och göra så ett besök
i det hus där den berömde målaren Tiziau föddes.

Från denna plats utbreder sig ånyo en fängslande vy för våra ögon. Liksom inklämd mel-
lan höga berg ligger härnere i Ansieii dal en liten behaglig stad kallad AuronzoÅ Däruppeifrån
som Vi betrakta den förefaller den som en liten af barn fantastiskt hopställd dockstad. Lugnt och
stilla som en silfverhvit tråd drager Ansieibäcken rakt igenom landskapet.

Bergshöjderna erbjuda en hänförande idyll: herdar vallande sina får synes där och hvar i
omgifningen.

Den sista bilden visar oss Misurinasjön på hvilken roddbåtar vimla om hvarann.

Vi taga en promenad kring sjön och njuta därefter af den härliga utsikten från Dolomiten,
hvilken stolt och majestätisk utbreder det förtjusande landskapet för våra fötter, medan den reser
sitt eget hufvud så högt att det äfven i det klaraste väder är omgifvet af ljusa moln och dimmor.

2. Då grefven och betjenten bytte roller.

Heidlöst komiskt och skratrretande.

Andra afdelningen:

 

Gripande korslkanskt drama.

Vi äro på Korsika, denna ö omgifven af haf, med de branta svarta bergen, ön, hvars söner
äro som bergen, stolta och mörka, och döttrarna som hafvet, skiftande och nyckfylla.

4. En färd till Yosemitedalen.

Storslagen, vacker och sevärd natur-bildserie.

Amerika ha-rfliksomfvårteget landen hel mängd vackra platser att uppvisa, hvarest natu-
rens skönhet täliar med dess vildhet.
och enastående anslående naturpanorama af oförgätlig art.

Tredje afdelningen:

5. Kungaborgene skatt.

W "I

JVIed stora guldmedalien vid fotografiska utställningen i Milano
=-- prisbelönt konstfllms, :

Följande scener förekomma: Introduktion. - Fosterfadern och hans myndling. - De sam-
mansvurna. - Eden. - Den falske riddaren. - Prinsen. - I skattkammaren. - Gästabudet. -
En grym plan. - Inför de edsvurnas domstol. - Ståndaktighet. - Arkeängeln. - Straffet. - Den
äfventyrliga synen. - Slagna med blindhet. - "Han hör till oss". - Allena.

I den ärevördiga borgen har den gamle konungen länge känt krafterna svika allt mer och
mer och till sist beslutar han sig för att öfverlämna borgen med alla dess dyrbarheter till sin son-
son, den ende som finns, att taga allt detta i besittning. Han kallar honom till sig och visar ho-
nonl: en dag allt sägande: "Tag nu detta i besittning, ty jag är gammal och svag och känner döden
nal as".

Ett bud anmäler att en prins, som är på väg genom riket till sina stora besittningar, önskar
göra en visit på slottet för att hälsa den nyvordne konungen.

Han emottages mycket gästfritt och hälsas Välkommen hvarefter slottets dyrbar-heter visas.

Såsom det höfves bjudes gästfritt på fränden och dennes svit och föga anade slottets invå-
nare att den främmande bar prinstiteln falskt. Med svek lyckades emellertid bandet få slottets in-
byggare och dess vakter försänkta i djup sömn och begagnar sig nu däraf för att beröfva slottet
dess skatter. Då de ej kunde finna dyrbar-heterna sökte de att tvinga den gamle och sonsonen att
utlämna skatten. Sonsonen dör men den gamle vägrar ändock att yppa hemligheten, hvarför han
af handiterna dömes till döden.

I samma ögonblick som man bereder sig att verkställa domen uppträder en ängel lyftande
sitt svärd. Bandets anförare faller död ned och då banditerna se detta fly de förskräckta därifrån,
lämnande den gamle konungen ensam i sin sorg.

Den gamle mannen sträcker sina armar mot himmelen medan fyra änglar träda fram och
taga den unge gossens döda lekamen med sig i höjden ropande: uHan hör till ossl"

Fjärde afdelningen:

e. När barn handskas-med flugpapper.

Komisk bild.

PYGMALION.

Motologlsk scen af Daniel Riche.
Spelad af herr A. Lambert vid la Comedie Francaflse, Paris.

7.

Särskildt bjuda trakterna kring Carlifornienpå àen del vackraxreàs-

 

 

 

 

Västervik 1910. C. O. Ekblad 8: CzoA

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain