#2377: Pathé

1 - , , 1 1 1 I , l . , 1

Frugan (1.260. Lördagen den 27 kl. .15 G1 m1

   

 

 

l Willy" ; .11le 3, 1 :I 1, 1 i! P I V I v 1 f I i q: i l
  färd .till Yosemlltl a g Ä 
I 1 1 i .Stirrsllflågen,Y mackor och sevärd näturbudserie" v ,: 1 ,
 f Amerika har liksom vårt eget land en hel .mimgd Vackra platser att uppvlsa, :hvarest natuf

  
  
  
  
 
 
  
   
  
    
   
  
 
 
  
 
 
 
 
 

lll, pch]enaståendelansläende naturpanorama af oförgätlig ar - 

11 :sist .ant-astasivifock af" en gammal "tiggare från Yosemite-

:ll
l.

1 , l "Denx utomordentliga naturens-Skönhet, som
f. fotograferingloch toning här bjudes åskådaren, gör

v
Mg:

 306.113:
1 Bilden till en verkligtförstklaslsig bnaturlilm. 1

  

 1. af".samkatalog : 1, 1  i. . i f I . , I 1 .
i 1 :Deltar-å bara 50111 denna bfldwhanfllarom äft, på tillfälligt besök hos sm farfar som de drifva

 11 sinay tgsende barnsligheterdeff-:påhittmed.I i

 

, . Till sist-kulminerar deras .skälmstycken i deänatåfffå: gggadgåällååågåähgfd Hugpappef Och
I. v 2.- . ,1 I .f-fl i) 1.1 f I f I 4 e I i! - N 1" . f" .

i I någgglärääflggslggagåå :ål-18:e pfvervmna sin Åsvaghet-for dem och .glfvak dem
ff. gen, allvarlig finfmfavisning) ty hvad Som ständigt mår dem kan knappast for honom vara angenamt
f filjängdeg, 1  1 f .

  g  l 

Expressnyhetl e

  

 

, .1 - . x l 1 xIcorsfilc:meka drama. b - . Å ;
11 1 1 Vi äro. Korsika, denna ö1 omgifven af haf, med de branta svarta bergen, ön, hvars söner 1 -
1 äro som bergen, stolta och mörka, yoch döttrarna som;l1iafvet,;skiftande,y och nyckfylla.

  1Den vackra Mariette har .tv-å. tillbe-djare, Carlo? loch Pampo, bäggeläro de lika raskatochfflr-

f 11 tigadvackra och duktiga och valet .synes därför svårt.y Mariette står där obeslutsam och villrädig
 beständigt 1retfas hon med "den i ene och ägg-ar" den andre, så.. samtycker hon nastan och gifver
1 halfvägs ett . löfte.-

,h-iälp, skall afgöra hvem som skall bli V111c1-enllycklige, färMadette en idé hvarigenomb saken skall
lösas? pafaffredlig väg.. På, en klippa langt utegpä hafvet har en. örn byggt-.sitt naste. Marlette-an-
i , modal- dey att uppsöka1 detta och till henne öfverlärnna örnens ägg. Priset för detta skallbhfva
1 Mariettes hand. Carlo och Pampo gå. genast iii-(Få dettagförslag.

 1 g 1. strandenl ser Mariette huru de två 11
M.tftill .klif4

 

Härnte .lär Carlo den som först när upp till redet1 och

11-. och försvinna bakom; denna.

n "bemälttilgansiiägget, spänningen och ansträngningen har emellertid gjort honom osäker, han snubb- i
 1-11 13,111 och störtarfnedi för fötterna på Pampo., ett ögonblick står. denne tvekande, måhända kan Carlo -

I fräddas innan bränningen fförer honom med sig ut" till en säker död; men svartsjukan och missund-

 baka och kräfver segerherrens lön.

tig. då stårrplötsligt 1tflarlos bleka bild mellan honom och hans brud; Vanvettig af skräck

et drama, fsom,1 nu,1 utspeladt .- för hennes skull.

I " , -frent-1efteth.Mmmmoch,ale-arefererade.1

 
  
 

fi

  

 

 

 

 

  
 
   

 .I arab 7,.,slkönhäet makar. med dess 4Vildheh särskilda bjud; trakterna kring Carlifornien på endelwvackra 

- -1 1 1 - 1- 1 - f 1- ilandenoch natursköna Yosemitéidalen 

 V11 företags. här en intressant färd till den föl"th  r . 1 L 
I i 1- hvarest vi betrakta Adet-lsto.rslagna vattenfallet; Päaftonen besökàl V1 .låtvachwa "läger 1 AhWthe-e- f

r denna bild i förening medfkonstnärligt dtförd 151: b Imansvuma; 7,..qu Eden. -. Den1 falske riddmenI

 
 
 
 

L nalkas".

Båda äro de. beständigt omkringhenne och hvarje ögonblickkokar det-vilda.1i1
 blodet öfver, upphetsade af hennesflek med dem.båda.y i Så en dag som de för allvar, med kmfvens

ärfva ynglingarne kämpa mot bränningarna,lnä utf I

Bröllopet bestämmes .och allailyckönska Pampo, hvilken dock ständigt är tyst och morsk till f
.I :mdtligeh ga gästerna, Pampo är 1,ensam,1imed Mariette och han skall nu hösta lönen for I

Sfö i 4ut .och förstlnästafmorgon finner Mariette och modern honom som lik, sönderkrossad 1 I
fot klippor-a. Ö, et har talatochö-det har dömt; och en rysnlng förstår Mariette plötsligt.

 frelfven F-betkjl-infenp bytte roller. Y =

X fås", SHM lumen" ,

ll L " Wii-...plats de fäm köpta . i

 

 M ;= rea er   
samt Söndagen 28 Aug. kl. 6 o. 8 e. Im. 

 

Konsthlms! , 1 .Konstfilmsl är i -

 Kungabo gone ek - a
1 " Vi lrlflyed1 stora IgotWldmedaljen vid fotografiska:utställningen fi Milmw i! I

I prisbelönt konstfilme.

öljande scener förekomma: Introduktion. Af Fosterfadern och .hans myndling. - De sam-
! h Prinsen. - I skattkammaren. - Gästabudet. -= 1 1-
 1k .Ilför de edsvurnas domstol-:1: Ståndaktighet. -f- Arkeängeln. Q Straffet.. Den I

f 1 en ,1.b1indheta e- "Han hör till oss-.9. f- -1Allerl1ga.l. 1 i  i
 f- den :ärevordrga borgenéha-r den gamle ykonimgett kraft;eimälIsvikaJ allt mer-oeh.1 I
mer och till sist beslutar han sig för att öfverlämna borgen med alla dess dyrbarheter till sin soxi-v 11
i " i i  " I i 1 "lebtesitt-ni-nfg.IY HanP 1 nedbrytning-r hfo-UV 
besittning, ty jag är gammal oc; ag oc känner döden

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

- e,  l -

  

 

Ett bud anmäler att en prins, som är på väg genom riket till sina stora besittningar, önskar
göra en visit på slottet förx att hälsa den nyvordne konungen. 1 I . 1
1 Han emottages mycket gästfritt och hälsas välkommen hvarefterl slottets dyrbar-heter visas. ,
Såsom det höfves bjudes gästfritt på fränden och dennes svit och: föga anade slottets invå-
nare att den främmande bar prinstiteln falskt. Med svek lyckades emellertid bandet få slottets in-
byggare och dess vakter försänkta i djup sömn och begagnat sig nu däraf för1 att beröfva slottet 1
dess skatter. Då de ej kunde finna dyrbarheterna-sökte de att tvinga den gamle och sons-onen attl
utlämna skatten. Sonsonen dör men den gamle vägrar ändock att yppa hemligheten, hvarför han I
af handiterna dömes till döden. . 4 1 - f
l samma ögonblick som man bereder sig att verkställa domen uppträder en ängel lyftande
sitt svärd. Bandets anförare faller död ned och dåbanditerna se detta fly de förskräckta därifrån, 9
lämnande den gamle konungen ensam i sin sorg. I - f
Den gamle marinen sträcker sina armar mot himmelen medan fyra änglar träda fram och

1 taga den unge gossens döda lekamen med sig i höjden ropande: uHan hör till ossl"

1 B-l I , resa til Catlore " SYlYfOlell.

.Hdnfördàzde vacker alpnatur. I, v I , . V
IDolo-mitalpernai Sydtyrolen ligger en 1-,pittoresk plats kallad Cadore. Denna härliga, hän-

i ryekande och romantiskt. vilda plats är någonting af det mest natursköna man kan tänka sig.

Poesiefyllld-och smekande ligger den vackra Piovedalen för våra fötter och i underfull har-
moni med vyn slingrar sig Piovefloden genom dalens botten. 1 i 1 ,

Vi förflyttaX oss så till bergen där vattnet. i hurtig dans och med bullerhoch bang hvirflar
ned för Valborra vattenfall. I i, 1 " ä 1

"Litet längre bort i dalen ligger Perarole by förstucken såsom en tjuf i dalen och inärheten

fafw-1 denna1 by pet-träffa vi en liten idyllisk stad pä cirka 4,000 innevånare kallad Pieve di Coclfora.1

Här påträffa vifetitfi harmoni med omgifningen rest monument öfver Calvi ochfgöravså ett besök I

 1.i det hus där den :berömde målaren Tiziau föddes.

Från denna plats utbreder sig änyo en fängslande vy- för "våra ögon.. Liksom inklämd mel-

 lany höga berg ligger. härnere i-Ansieii dal en liten behagliglstad kallad Auronzo. Däruppeifrån
. som vi betrakta-1 den förefaller den somien liten af barn fantastiskt hopställd dockstad. Lugnt och

stilla som en silfverhvitfifräd dragen lAnsicibäckenrakt igenom landskapet.
i - Bergshöjdernaw.erbjuda en-hänförande idyll: herdar vallande sina får synes där och hvar i

H 1 1 . . i Omsiiningen:
i ysaniheten få; Amalrftftried honom,1skyndsamtftager han äggetlur Carlos stelnade händer,s1mmar till- f 1,

k:Den sista bilden visar oss Misurinasjön på hvilken roddbåtar vimla om hvarann.
, Vi taga en promenad kring sjön och njuta därefter af den härliga utsikten från Dolomiten.,

fhlviilken stolt ochtnajestätisk utbreder det förtjusande landskapet förvåra fötter, medan den reser
f sitt-eget hufvud så högt attl det äfven i det klaraste väder är omgifvet af ljusa molnoch dimmor.

 

 

 

 

 w i i -Ktaferau kannfilm!

1  -=f-G2AL :oN 1-
.1 , 1 q i I k 11 .I I I I
I i 1 1 Motpvtogtslamn af Damer mena.

yiSlp-elowl af new- A. Lambert vid la Gomedöe Mancaise, Paris.

.91,1 ,

"li-ande program..L obs.,

 
 
  
 

tapelleef"IXToJ:.-l.a.2a." I 
i yBiliaffflåfrv Sällå-S från kl. 1v2 Samt kl. I7 e. m. 
 i!  1. 1? Aäll1n1i1ngel1I i! i

l

 

 .stannat ; w 
  i

 
 

 11111 .

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain