#2376: Biograf Continental

5-5: mil-.6:6
lir nl [unlinrnlal
u Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)
Program för Torsdagen den-lm. m. Söndagen den 2 Okt.
w- PRoo RAM; - g

Musik. -

VV

 

 

r-I

Första atdelningen. Musik.

Vid Västkustens badorter!

:LYSEKILI=

Man blir pigg bara man kommer till Lysekil!

Och det år inte att undra. på, ty redan vid ankomsten till den lilla. stadens hamn iår man den föreställningen att man
här icke allenast har framför sig en af vårt lands förnämsta och måst omtyckta badorter, utan äfven ett af vårt lands måst fram-
åtsträfvande sniåsnmhällen. i

I De många motorkuttrarne tala om en af centralpunkterna. för det bohusländska. fisket, lastångarne om den betydliga.
stenlndustri som här hedrifves, och de eleganta hvita. passagerareångarne. hvilka representeras åtskilliga gånger om dagen, "berättal
om en liflig persontrafik och det är kanske det senare som måst intresserar ty om sommaren är Lysekil först och främst den här-
liga och omtyckta. badorten dit tusentals människor begifva sig för att söka hälsa och vederkvickelse.

Fru Eehman gör i välgörenhet.

Rolig humor-esk.

 

Musik. - Andra utdelningen. -

I I. .I

Amerikansk konstfilm.

flickan från nallkaiéel.

Gripafndle skådespel, affär-(lt af franwtdende skådespelare i- New-York.

En tecknare vid en af de stora världstidningarne förälskar sig i en ung flicka, som är hänvi-
sad att som dansös på ett nattknffe förtjäna sitt uppehölle. För honom utger hon sig emellertid som
medlem af ett resande teatersällskap. Då hans kamrater afslöia hennes yrke, vill han iförstn smär-
tan stöta henne bort, men öfver-vinnes ni innerligheten i hennes känslor.

Dansösen hemma hos sig. l 8.
I nattkaféet. 9.
Vackra Bellas dans. 10.
En vrickad fot. 11.
Deras första möte. 12.
Den gamla sagan. 13. Det första minnet.
Ett förhatligt yrke. 14. Ett lyckligt par.

15- Hvem hade rätt?

Wim

Kamraternas varning.
Förbarmande

En scen i nattkaféet.
I den första smärtan.
Kärlekens seger.

 

Musik.

Tredje utdelningen. Musik.

De små iapanskorna.

Kinematog-rafi i färger of Pathé Fràres.

Denna. scen, som så. innerligt afspeglar det japanska. lifvet synes mästaren som ett lefvande sammandrag ur Pierre
Lot-is fulländade österländska skildring ufru Krysantemum". Vår lilla. japanska har nyss emottagit en inbjudan från sin väninna
fröken Oyamo och håller på att göra toalett i det hon tar på sig en förtjusande klädning. Under tiden gör sig värdinnan redo
att emottagu sin gäst och fäster på sitt hufvud ett strålande vackert diodem, hvarpä hon ägnar sin omsorg åt ett af do små. dvärg-
träd, som hvarje öster-rikets dotter har i sin ägo. Slutligen kommer då den lilla väninnan och efter ett ömtI möte företags. de bilg-
ge unga. damerna. en spatsertur i den bloinsterprydda. trädgàrdenthvarpå de slå sig ned vid tebordet till hvilket serveras syltade
frukter, som de behändigt föra. till munnen med tillhjälp af små pinnar, Och så. dukar man af, idyllen är slut.

Asssssssssssesssssssusen-nesssmsssss
 löven istora-:1, internationella. 

lrullnrslamlrn i lin nn.

Världens iörnämsta brottare i täilan om världsmästerskaret,
som eröirades ai G. Lurich.

Följande Champions deltogo:
Paul Mer-tens, Franz Cyklop,

Berlin. Englunds starkaste man.

A. Krook, P. Rnddalz, Ap. le Colosse.

Sveriges mästerskapsbrottare. Promm. Herkules. Frankrikes champion.

i M. Pugats choff. I Macdonald,

Kosackahamp. Skottlands champion.

G. Lurioh,

Vàrl dsniiistare.

F. Dettloff,
Tysk-Kyss.

 

H. Mitterger,

Steierm. champion,

 

Said Kahouta,

lndiens champion.

Clrs. Herold,

Luxemb. champion.

 

53.55,5,åååååååååååååååååååå.5.

Den mest fängslande och spännande brottningekump som någonsin  rum mellan be-
römda chumpions.

WWWWWWWWYWYWWWWWW?WTWWWW

Mycket intressanta brottarebilder.

ö-
Wifi?WWWW?(i"WWWTWWYWWWWWWWWYWTFTWWWWFWÅ

:ehmann på bal.

Stora-Mad humoreslf.
Lehmann, den galenpzinnnn, hur hittat ett hjudningskort till stor bal hos minister Pontevedro. Nn-

turligtvis skall han dit! Civil högtidsdrligt påbjuden. Strnnt samma -- Lehmann låter måla om sin dräkt.
Sedan - ja, sedan!
I

 

 

gym-dagar kl, 7 och 8,30 e. m. Sön- o. Hälgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och
9 c. m. OBS! Kl, 2 och 3.80 på Söndagar- Billiyhetsmatiné.
Onsdagar och Fredagar lol. 7 e. m. äga bam och slrolungdom tillträde
för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på Sön- och Hälgdagar äro biljetttpri-
serna lika för barn som för äldre. I

FàkestàYIHlfnga r .-

 

.BILJETTPBISEB-g För äldre: lzsta plats 35 öre, 2211111 plats 25 öre.
Barn under 12 år: l:sta ,, 25 ,, mdr-:1 ,, 15 ,,
Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre För barn.


I öl .0) 01 Ek 90 .N N

5-...-

 

 

 

 

 

 

 

ui?===n-- .

Obs! Nytt program Måndagar och Torsdagens...

OBSJ iiör att alla skall få se dessa förstklassiga nyheter gitves
om lördag 3 Eöreställningar kl. 6, 7,30 och 9 e. m.
Köp biljetter i god tid.

C. 0. Ekblad Si Czo.

 

Västervik 1910.

då

...XI
l

 

ll-n-n- l-r--m-n-ll-n-u.l -nl

i

 

l

i:
I,

 

 

Öppet lör biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågå sedan
oaf brutet under föreställningarne.
u PROGRAM 5 öRE. C ut q
- r- I

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain