#2375: Biograf Continental

älg"-

 

 

  

, n. , j, Västervik" 1
I - f c V(S. J; Enanders förra-loketla 

 

 

Program för Måndagen den 26 t.I o. k.Vlinisdaigen den "29:" Sept.-l

 RO GRAMM;

l

 
 
 

I .Musik -, Första afdelningen. -.b Musik-

 

Som bekant har staden Tunis i Algeriet ingen hamnanlllggnlng, hvarfor passagerarna drt måste
landsattas Lpråmar från fartygen, Vår bild ar just tagen vid ett sådant tillfälle och vlsar, att det mgalun-

da ar ett nöjey att landa har"VA i! , - . i i c - I 1 Y"
Svaqrmowill4 fly-ga.

(Ett mycket trejlflgt skämmummer).

sint-.sages-avg gå iland utanför-f 

M se e :Am-lm meningen mek-

.v åaessessssesseeesesssesaesaneessesasasw :dlfq

Jättefin-m-" i Janemm;

fri-again 5 .akter far William c sim-kespemåe. f

  

  

 

Handlingen försigytlr i Skottland; Praktlullt iscensatt ochrspelatl aj
f framstående skådespelare från Nationalteatern i Rom; Å

pruudpersonerlm : Å .

Duncan, kung af. Skottland.v r " Macduff, i 1- i .
Malcolmu k hans Söner-.ku Lennux,f skottska holding-ar. i
DonalbeinI c 2 " : Ross,I i i i I Vi
Macbeth, 1 Lady Macbeth. 1 .I i

.Banqiuq i kungens harforare" Tre häxor.-
115m akteuJ Macbeth och "Banquo möta trey häxor, hvilka förutsäga Macbeth; att han skall
blifva konung, och Banquo att hans barn och barnbarn skola blifvafltopungar.v Macbeth berättar -
för sinf-.hustru haxans spådoml-foch de rådlägga oml att lröja kung Duncan ur väg-en. Kung Duncan
och-(hans två söner Malcolm och Donalbein. allagga besokpå Macbeths slott, Dvunsinane. - 2:dm
akten. Macbeth är rädd Mor att mörda konungen, men hans hustruuppaggar hon-om och trycker
dolken i handen på honom. V-f Han-ämördar konungen och låtsarf sedan som iom V"det vore" konun-
gens vlifvakty som .hade utförtl mordet. f-i 4årlije akten; Macbeth krones till konung. - Macbeth
gifver .befallning att- Banquon skall mördas, emedan han Afruktar, att han skall störtahonom från
tronen. - Banquo mördas i, och Macbeth blir underrättad om hans död. e- 43de akt:ve Ban-quos
ande visar sig for Macbeth. Macbeth pinas af samvetskval, Lady- Macbetb genomlefver ifsöitn!
nen mordet på kung Duncan. . Ä vI-laxorna spå Macbeth: ffTag dig blott tillvara för Macdiili af ,
File-l" M 5:er akten. Macbeths slottl Dunsinane blir belägradtaf Macduff,i spetsen för en engelsk i
har. DeV skottska hiöfdingarna Lennox och Ross sluta sig till Macduif :för att befria landet for 
Macbethsftyranniska regering. Af friiktanför haxans spådom dyr-Macbethv från slottet-gwen. blir, i
gå tagenbfoch .dödad ai Maoduff. ejMacduff draget in såsom konung påwslottet Dunsinane. i " H 

då OBS! - På grund af filmens lånad är" bilden uppdelad. i tvänne wfdelmwàr-v 

Wssesasassets?assesssssssassssaaaass DV;

ansatsenseesaeeessennasaa
ätasssssasssaasasssssagssQ

"ä

  

 

 

Musik. r.llredje indelningen. - lvlusilar.I i

  
 

 

 

   
  
 
  
 

 

I  i Mprgsvilgy "Fjdrde aldelhijngen; .

MW.

 

  via-e 

I Vi I I vvHämfäramde exotisk naturmttlntng i färger från Buitenzory Jaaa.,
i 4 i I i" Mellan valdigaL träd och prunkande blommor ila hjortar fram; de heliga 1sköldpaddornfl äimma .kl-Wing.
i tempelsjön, dar iattenackrosor ochflotusfysträcka sina kalkar öfver-åden spegelblanka ytan. Och maiestatiskt
" " höjer Vulkanenl Smeroe sin eldsprutande hiassa upp öfver molnen... I " . v 1 i h o

 lEn ekvnibrist: 

Starartadt . muntrattzhsnttmmfer; f 

 

 

 

P.Få.resträ-111121?129621":Å HWMWW lol-fl? och. 8,30 e- m- :Sön-.140,- Hälydalq-mrfltllle 3,30, 6, 7,30 och I 
f .i i! d = v I, 1-9 Ug, m,- v013,8,.fffKT-l, 2 och 3,30 på Söndagar Blllighetsmatlné. i i -
EK i " Onsdagary och "Fredagar Ich 7 e. m. ågd barn och skàlungdom tillträde

 

 

lför endast 10 Öre.- Efter kl, 7,30 på Söln- och .Häjgdggafrry (imo biljetttpyi- I
serna lllm för barn som för äldre. H 

" i B.ILJETTPIEISER:V För äldre: lzsta plats 35 öre, 1mdr-a plats 25 öre.- , i i . V f

Å" 1Barn under 12 ill-:blåsta -,, 25 ,, -2:llra Ö ,,V V15 ,, 1 q 1

3 .Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn. q

:i I Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågå sedan
I oaf brutet under föreställningarna. i f

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

vi PROGRnivi 5 önI-Åz.l .

 

 (Obsl Nytt program Måndag ochTOrsdag.  IV 
I . Frsumma ej att fås-sexdetta s(vackra program. 

basta-vik 197146. i c. o. Ekblad e& ce.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain