#2373: Biograf Continental

Vi i l Västervik i!
 Ols. J. Enanders "form lokal.)

I

g b Program-för Torsdagenfden 1.5 t. o.m.ISöndoagen deniBsSefpt. i!

 

 
 

 J . Musik-1: é Förstaafdelningen. -. Villlilslk. q k I
Y f  . VenedigÅ och , dess monument.

"Y . i . c b .. ; Ny härlig naturbild. "1 i i U
Venedig, vattenstadenhöjer sigfltriumfera-nde med sina tränga gator-(öfverallt afbrutna af valfbàgar

och imarmortrappor, sina klockstaplar, campaniler, kyrkor och palats och sina tusendeilaguner och gondol-
i - beströdda kanaler. i i 1 f

n anwsalionell n11lllll.i-Illljig-i . i

 

 f:i;-:YKomisIestrie1cfilm. Y I 
Musik. v- Andra aldelningen. - Musik.

ff Den mystiske mannen. v
Den akrobat, vi har se förevisa sina stycken, ar nästan ett sannslzyldigtrmirakel, i ormlika rörelser

vrider och sträcker han allalemmarusom hade benbyggnaden förlorat sin fasthet och understun-domsynes
det som hade hans elastiska kroppwiörloratsittrpänskligautseende;denne man synnerligen värd att beundra.

k . n. . v .. f I ..-mi-q -f av f
 .Ny UB!   f- I Nya!

  é I löll 0 Vläl" lllSlllIl
I V FriherrefCeder-ström på väg öfver Sundetf- Svendsen fullbordar llygninaen.

Allra tala ju om de på olikahåll i dessa dagar anställda flygtäflingarna och Hygförsöken;
Lange höll frågan, hvem som först skulle flygaöfver Öresund, hela Norden i spänning. Så lycka-A
des dansken Svendsen bli den lycklige, och nu har svensken frih. Cederström utfört samma bragd.
Filmen återgifver de båda aviatikernas start a den-danska banan, deras flykt rundt banan
och deras färd högt öfver Sundets vågor; i " i - . i
Ingen försumme .detta enastående blott några dagar förekommande tillfälle, att härfà se dessa,
flygningar, på hvilka hela världens blickar, figurligt taladt, voro riktade.

Nytt! f Å B-ildenllir dagen. I Nytt!

 

. --. 1.. ..- d .ÅF-hd

 

 

  
 
       
   
 
  
  
  
  
 

 

:av C ivvv

.w - STRUMPA..
i ...Enliindiansk hjälte. Efter F. Coopers berättelser.
I-Ivem har inte läs-tfberättelserna Paf .en .bla-udde. största författarne James Fenimore Cooper. Sunfvvhvan

nästan lefde förenad med mohikanerna. blefvorhanbls karaktärer verkligt lefvande folk men emedan viV icke hafva
gjort nagot försök att mera noggrann; följa, hans historia vilja vi framställa en liilig uppskattning af hanterar-bete

 

Musik.- f? Tredje :Utdelning-en.v 1 w Musik.

 

 

 

och kunna. påstå. att resultatet Pblifvitxett.af de bästa som någonsin-fr-ambringats. I 

i . Vår berättelse. börjar med när öfver-sten och hans tvåfbrorsdöttrar bryta upp för attt-.taga enl-genvägtill
Fort George, åtföljda, af en spejare och ledda afton betrodd indianvägvisare hvilken var ingenonnàn än Big Ser-
pent. . Dettaj- föl-radiska rödskinn är stolt att vid. ett lagligt tillfälle kunna taga hämnd. Till dette-.utförande har
han tillsagt sina följeslagare och de stå i beredskap att :lt-lyda hans kallelse. Då de gå- vidare påfläin färd kommaA

de till en Hod där sällskapet" slår sig till hvila. .Bigl Serpent och spejarna leda hästarna in iskogen. Just före 
sällskapets framkomst hafva de mött Skinnstrumpa oohoUncas och när de få veta att Binr Serpent är deras vägvi- 9
Hare ingifva. de farhågor och äro säkra på. hans afsikt och sannerligen medan de angifva sin fruktan rusar speja; "5
ten .fram och berättar att han blifvit anfallen oehvhåstarna dödade. Skinnstrumpa.. och Unoas önska se om säll- B
skapet- lyekas komma från sin-.fara men de .hafva icke gått långt förrän sl gen. synes vara fylld= y " I å
och sällskapet " nästa omringat. .Tagantle den enda v- ==1=. f f Å i I

-rut vviss ade indianbilder.

n

alla fo

Aqnnpluemd sdnJoAH Iliul 13 Ses-n 11,12l leulepfllq Bep i lpewa qoo ueJJ .1"390

    
 
 
  
  

  
 

 

 

 

 

l Merox-nia. .v de - .. .. . . .
 f:- Y l i i" " = " -e- 1- i- i a Xev vara, i fiendens våld, men Skinnstrumpa känner att där endast
g är en väg att fa. 11151113 huru åfventyrlig den än är. Hans plan är i högsta grad Slugt upptänkt. Ikläcld tt djur-
, .5 skinn kastar han sig i floden bakomàinhagnadeq vetande .attrinrdienerna-lcke ri. onödan. yödslade ...med aV i" en

 meny räddade den för Bonden emo) den varen " 0 g " i Vi

 

ä

där han faller utmattad till marken 1an Than ber"
oehvikomm-a iokefflför snart ty=1nndervtlden.,lrafva in I i
ooh hafva. bundit .sällskapet-43111 ett-träd :medrisknqgk

i kring Uneas och .endast "hsoyldaternas ankomst. nelly-rädslaI
sällskapetl till;skogslorynetv där vi lämna honom ståendefrensam

; Ana-finare n-

  
 
   
  

 ör att brännasdern. Bålet "är redanÄN-antlälndt
pgmàiddademghans lif. Uneas följer sedan

  

 i
I
b

 

 

 

Musik- 4- . Fjärde afdelningenl .- Musik.l

, FISKDTNG. i

 

 

 

VIll-[yellow interessant bildaf i" 1 O.

 , DEN ler: Po. IsHUND= Nl

Storartadt skämtnummer,

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

LHelir-:lagman.1kl, 7 007111830 ed. m; Sön- o.cHälgdagar-7el. 9,533016, 7,30 ochÄ f. 
9 e, m, OBS! 2 och 3,30 påföndagar Bil.leg.hetsme(wine.VV J v
Onsdagar och JEFredamw-"Wy kl. 7Å e. äga Åbwrn ochv skolungdoin tillträde
i för i endast 1-0 om Efter m. V17,30 på Sön- och Härgaagwr äro buiempra-
. lV f v 1 1 I i serna-lika; för barn som får äldre..- v i . W Å

 

FàTes-ZÖYIzzinga 1" .-

BILJETTJPBÄISER; För alm-e; lata-plans :3.5 öre, Lzum. plarsgä öre,
7 4 ,Barn under 1.2 år: klista i ",, 25 ,, n2:11ra ,," 15 ,,
Till billighetsmatinénl20 öre- för äldre, 1-0l öre för barn.

 

öppet; för bjljenköp hvarje dag en Atimma före fiir-sta föreställningen ooh pågår sedan
" I oaf brutet underföreställningarna - I .

N..

h

 

" PROGRAM 5 öREjI f

BS-l Nyh-program Måndagar Och Torsdaga- 

  Köp biljetter- gqa nd. Ill-.sålda hus. P

 

 

l.

 

Västervik 1910. O. Ekblad 81 Czo.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain