#2372: Biograf Continental

.af-mås
  llllll llllllllllll

v Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)

 

 

 

Program för Måndagen den 12 till-och med Onsdagen den 14 Sept.
-f w.. P R O G R A M; sag-...-

Musik- -- Första afdelningeu. - Musik.

 

 

 

Konstfilm! Konstfilm!

DHFHZZO g?

Gripande skådespel.

h.-

1. Gycklarskara-n drager framåt. 2. I slottsträdgården. 3. Pajazzos kärleksförklaring. 4. Bortjagad.
5. En ovälkommen friare. ö. Pajazzos alsked. 7. De älskandes flykt. 8. Sju år senare. 9. Ett hårt slag.
10. Moderna bref. ll. Den lille bortröfvad. 12. I föräldrahemmet. 13. Infor Valet. 14. Den lille forsona-
ren. 15. Hjärtan. som enas; .

 

Musik. - Andra utdelningen. - Musik.

När vännen Pettddlick vattuskräck.

Mycket rolig.

Äter en rolig historia om den oförbrännelige vännen Petter. s- Petter har blivit biten af en hund, kän-
ner sig ledsen och reser bort. Vännerna besluta skämta med honom och underrätta pr brefkort, att han säker-
ligen fätt vattuskräck genom hundbettet. Naturligtvis blir brefvet läst af hotellpersonalen, och först nu råkar

I
I :i
(( Petter riktigt illa ul, tills doktorn förklarat honom kärnfrisk.
1:..
.i

 

 

 

Bild för dagen! i f 

  Jill nn in i lnssd.

En af världens största eldsvàdor,

Vi äro genom våra enastående förbindelser i tillfälle att redan nu meddela omfattande bilder från den
enorma. brand, som för fä dagar sedan ödelade större delen af världsutställningen i Briissel och som af dags-
ressen betecknats som LLnästan enastående i världens aiiiialer,,. Utförliga skildringar af den kollosala olyckan
ar redan stått att läsa i alla tidningar, hvadan det här torde vara nog att erinra, att den materiella skada el-
den vid detta tillfälle orsakade, uppskattas till omkring tusen millioner francs eller öfver 700 mill. kronor.

I öfrigt tala bilderna för sig själfvaA Öfverrallt resa sig väldiga järnskelettrur förödelsen. - Ofverallt ser
man brandsoldater i kamp med det härjande elementet. Expositionspaviljonger och nöjesetabhssement, torn
och portaler, broar och promenader, intet har motstätt elden utom här och där sig resande 1byggnadsdelar af
sten samt de gröfre järnkonstruktionerna, hvilka dock buktat sig och antagit allehanda besynnerliga former.

        

lllllllll lllll lllllllllllllä lll lll llllllll l illl llll llllllllllll -Sllllllilllllil  ill lllllllll

 

 

.I
Ly xtllm från Vitagraph 6:0, Amerika-

Lancelot och Elaine.

Efter skalden .si-r Alfred Tennyssofns dikt "Kunglig idyll.
öl" Oöfverträffad i praktfull icensättnlng- "N

Scenerna öppnas därigenom att konung Arthur tillkännagifver den nionde torneringen, hvars pris är den FI

sista af de nio diamanterna.

Drottning Guinever förklarar att sjukdom kommer att hindra hennes närvaro och strax förklarar Lancelot
att han icke vill q inträda innanför skraiiket eller inläta sig i någon täillan, emedan han förmodar att drottnin-
gens indisposition blott är en undskyllan. Hans förklaring blir mottagen med öfverraskning, ty han har vunnit

e föregående gångerna. På drottningens uppmaning rider han dock eskorter-ad endast af sin riddare och då
han kommer till slottet Astalot7 begär han af lorden att få en annan sköld för att dölja sin identitet.

Han lämnar dä sin egen sköld i förvar hos sin älskade Elaine, som anmodar honom att vira hennes bro-
derade ärm kring sin hjälm innan han träder innanför skranket. Ehuru han aldrig förr har burit en dams pant
antager han förslaget och rider bort, allt för litet reilekterande öfver den svårighet han går till mötes. Vid tor-
neringen segrar Lancelot, men faller, utmattad af blodförlust och måste bäras bort af sin trogne Lavaine. Elaine
 hans trogna vän vid sjukbädden, men då han tillfrisknat, besvarar han icke hennes kärlek. Han reser hem
sedan han gifvit det öfverraskande beskedet att han älskar drottningen. Sorgen häröfver bryter Elaines kraf-
ter och lägger henne på dödsbädden. Hennes sista bref innehöll ett farväl till Lancelot och uttryckte en ön-
skan att hennes lik måtte föras till hans slott för att hvila inom dess murar.

.vn-

 

 

 

[(-
I
I: .
Musik. - Fjärde utdelningen. - Musik.
Ett 1: 1" E
. ung :gt den..
Hanförande scenerier från det italienska kungaslottet Casertas världsberömda sköna park med dess
lllJ
il
r
L

storartade vattenkonster och konstverk, sådana som Dianas jakt, Venus vid badet m. il.. Caserta är beläget
strax utanför Neapel.

Grönköpings nya staty.
Skoj till. höger och väntar.

Ett litet tyskt Grönköpings-samhälle har fått elektrisk spårväg och bereder sig att aftäcka sin första sta-
ty. Men det har kommit Elektrisk ström i spärvägsskenorna, och helt plötsligt står under dess verkan ett helt
sällskap orörligt fastnaglat där. Vederböranden som ej ännu sett den nya statyn, tro, att den blifvit föriiyttad
af någon nyck, ooh invigningshögtidligheten går af stapeln. Dock e- plötsligt afkopplas strömmen. uStatyirL

får lif och nu uppstår ett lefverne, som sent glömmes 1 denna Grönköping.
[4-5- i

estjngar: Hvarrdagar kl. 7 och 8,30 e. m. Sön- o. .Hälydayar lol. 2, 3,30, 6, 7,30 och
r 9  m. OBSJ Kl, 2 ochI 3,30 på Söndagar Billighetsmatlné.

Onsdagar och Fredagar kl. -7 e. m. äga bam och skolungdom tillträde

för endast 10 äre. Efter kl. 7,30 på, Sön- och Hälgdagar äro bujetttpri-

serna lika, för barn som för äldre.

 

 

var."

 

 

 

 

BILJETTPBISER; För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:11ra plats 25 öre,
Barn under 12 år: lzsta ,, 25 ,, 2:elra ,, 15 ,,
Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan
oafbrutet under föreställningarna.

 

 

 

 

 

 

U-U 

Q PROGRAM 5 ÖRE. C

 

k

 

.Ti-Jil:

OBSl Nytt program Måndagar och Torsdagar.

Köp biljetter i god tid. Utsälda hus.
Ett enastående utvalt praktprogram! ,

 

Västervik 1910. C. O. Ekblad 8: Czo.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain