#2371: Biograf Continental

9 l .i l I I, X x k f Aå, i

 

 

 

Program

 

nar Zangenb

De

hårig väninna

den skyldige

ellts omm ans
ningarne på

De öfvertala

 

 

 

å
g

Pi

 

 

Den

Nu,

Sven

par.
Sönd
k 4 rkan.

första

nar till

 

Lie

..-

f

 

Herr de Bretarcl, rik godsäfgai-e, Herr Blom. Marianne, hans hustru Fru Zangenberg.

men och hans inkomster stå icke i det rätta förhållandet till det lif de föra, och det umgänge de söka..

Fru
mer än hon
mans kärlek.

mottager hans kur i hopp om att därvid väcka sin mans svartsjuka.
vecklasi ldetta hus och en dag då hennes man i tanklöshet visar sitt misshag öfver hennes icke helt- nya. toilett föl-sjunker
hon i ångest öfver att mannens kärlek har svalnat och faller härför i en frestelse att tillägna sig innehållet i en på. bordet
lättsinnigt kastad plånbok.

Då Fru Fanny märker att misstanken hvilrin1 på unge de Breturd är hon den ifrigeste till att trösta och råder enträget att
låta den unge manan resa, och påtager sig beredvilligt att tala. med honom därom.
sta honom drifvit henne till denna förtviflade gärning, tiger han först, men säger sedan atn de Bretards måste strax upplysas

om sanningen. Dåv dessa, nu erfara sonens oskuld, öfverstrålar lyckan fullständigt nyllt annat, hvad betyda penningar för dem?

den store sanna. kärleken tålor allt, öfvervinner allt och förlåter allt.

 

 Enrärd på den vackidllön Luzern IiSchweiz.

of

v Bilden, som är utgången från; A.-B. Svenska Bio-gmaiteoiterns atoljer i Kristianstad 
L mäter i längd 1,400 fot, och är den största film som blifvit inspelad i Sverige.

storbonden Ola i Gyllby halva en dag enats om
sina barns giftermål.

Do hafva dock gjort upp räkningen utan värl-
den. Erik, nämndemannens son, och torpardot-
torn Anna. hafva länge älskat hvor-andra. men ej
vågat, yppa sin kärlek för föräldrarna, ty gubbar-
ne hafva sedan åratal tillbaka varit bittra fiender.

nos inget att välja på..
till Anne och förklarar, att han aldrig gifter sig
med någon annan.

blifva åtlydd utan motsägelse, beslutar, trots so-
nens vägran, att han och Britta skola. blifva ett
Han gär för den skull till församlingens
prost för att uttaga lysning

ö ver och bland kungörelserna upplöses lysuing

och Brit-ta, Olas i G-yllby, dotterl
ut under allmän förvirring. När hon å,th vak-

att hennes förstånd blifvit ointöcknadt.

Vredgadt- kastar hafvet sina vågor mot stranden, rytnnde af raseri öfver att det ioke kan krog
förda. vågbrytaren, drager sig tillbaka för att med aldrig uttömd kraft på nytt kasta sina kalskader af s
de vågor mot stranden, medan det glittrande helsingth stänker högt mot skyn.1 v

 

Å

F år?stà71121"ngaf:

lllralvlgilinema  ,

(S. J. Enanders förra lokal.)

för Måndagen den 5 till ooh med Doodagen den 7 Sept.

 

-1- 

Musik- - Första fildelningen. - Musik.

En invecklaTkothisioria.

M ycloet komiskt.

 

 

 

Nytt! Nytt!r Dansk konstfilm!

Dagens smutalsiàmne l Köpenhamn.

TJUFVEN.

Kinematografiskt drama efter Henri Bernsteins berömda. skådespel.
Hufvudrollon utföres af Köpenhomnarnes gunstling

Fru ODA NIELSEN.

Följande beinärkto danska. skådespelare medverka:

 

 

Richard, hans son, Herr Ei-
erg. Herr Legrand, ministeriell timbetsman, Herr Otto Jacobsen. Fanny hans hustru, Fru Oda. Nielsen.

Fanny Legmnd är några år äldre än sin man. i hvilken hon är vansinngt kär. Legrand är ministrialämbets-
Detta pinar Fanny
vågar visa, ty hon år fast öfvertygad om, att hon utan hjälp a-f vackra. toiletter icke förmår kvm-hålla sin
äro nu på besök hos några vänner, godsägaren Brenard, som nyligen gift sig för andra, gången med en jämn-
tläl Fru Fanny. Den unge Richard de Bretarrl, soaen i första äktenskapet, är botagen i fru Fanny, som villigt
Fanny är med förundran vittne till det slöseri som ut-

Fru de Bretarcl upptäcker den tömda blå-nboken och får genast det intrycket att styfsonon är
. Förfàrad talar hon med mannen, som, utom sig of sorg, tillkallar vännerna Legrands för att rådslå med dem.
För honom omtalar hon öppenhjärtligt

och han lofvar ädelmodigt, att taga på. sig skulden ooh går också in på. att resa.. Legrand finner emellertid pen-
deras ruin Och då Fanny förklarar för honom att endast hennes stora kärlek till honom och äng-slim för att mi-

nu Legrands att företaga den resa, Som var tilltänkt för sonen, och när de komma hem igen är allt glömt, ty

 

 ., a . :v-lm

 

  

Musik. -

Andra fildelningen. à Musik.

.1"

(införande naturmålning. "

 

  
 

  

 

-a V -.. l

  

PERSONER: i
Erik, deras son.
Ola i Gyllby, förmögen bonde.
Britta, hans dotter.
q Jan Hansson vid sjön, torpare.
Sven Ersson i Hult, nämndeman. Annafhans dotter.
Lisa, hans hustru, - Löparnisse.
Drängar och pigor, hetjäning och hondfolk.
Följande danser utföras under stycket: Frykdalspolska, Jössehäradspolska och
Vingåkersdansen. Ringclans.

   

Bruks atronen.
inlhe m, hans son.
Lotta, hans dotter.
Prosten.

   
   
  
   
   
   
   
 

rike nämndernannen Sven Ersson och

  

Vansinnig irrar hon ikring i skogen rundt sin
faders koja. - En dag möter henne prosten på
hennes irrfärder. Han föreslår en liten rodd-
färd ut på, sjön, och Anna följer

Under det att detta skett har Erik varit bort-
sänd af sin fader. Just i dag har han kommit
åter och skyndar åstad för att träffa sin älska-
de. Han kommer till J ans stuga och ropar jub-
lande hennes namn. Anna hör Eriks röst och
vill skynda honom till mötes. I sin virrighet
reser hon sig ur båten, och störtar i vattnet.
Erik springer utan betänkande ut i sjön för att
bistå henne. Y

Prosten skyndar hem och berättar, att både
Erik och Anna Okommit.

Sven Ersson, som följt efter Erik, kommer
lagom fram för att få höra prostens berättelse.
Sven och Jan bli båda så skakade af olyckan,
att de försona sig, troende detta vara ett straff
for allt sitt hat och onda sinnelag. 4

Dock, det otroliga; har skett. Erik och Anna, i -
som bortförts af strömmen, hafva blifvit rädda-
de 1 sista ögonblicket. Nu återstår inget hinder
mer för deras förening, och brukspatronen håller
bröllop under dagar-ne tre.

    
  
    
    
 
  
  

då Sven förelägger Erik sina planer, fin-
Erik erkänner sin kärlek

 
  
    
   

Ersson, en man som är van atti allt

    
 
     

agon kommer.

Mycket folk har ått till
Anna är bland åhörarna.

Pred- Van är

 
   
    
  

gången mellan Erik, Sven Erssons son, l
Anna bäres

   
   
   

sans, har olyckan så djupt gripit henne,

   
   

 
 

På grund af filmens längd är skårl

Hellre? wo... 
i vi "WII".

 
  
 

Musik. - Tredje räddningen. - Musik.
vARM LAN INGARNE.
s i o lr mo -f Golfe- de Gasoogne.

 

 

sa den of människohand upp-
alm .skummande och frasan-

Ölvevrvälldfigande vackra stormbi-lder.
:l

amd är också Hama. skämtbild. r,

Hvardagar kl, 7 ooh 8,30 e. m. Sön- o. Hälgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7,30. och

 

 

 

 

9 e. m. OBS..r Kl. 2 och 3,30 på Söndagar Billighetsmatlmé,

 

 

q Efter lol. I7,30 på Sön- och Hälgdagalr äro biljetttpri-
serna lfilm för barn som får äldre. -
BILJETTPRISER: För äldre; Irsta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.
Barn under 12 år: lzsta ,, 25 ,, 2zdra ,, 15 ,,
cl Tru miligheosmarinén 20 om for äldre, 10 om for bam. l

 

Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. äga bam och skolungdom tillträde
för endast 10 öre.

biljetiköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan
oaf brutet under föreställningarna

 

 

 

klimat för
0-9

 

V=v

  

PROGRAM 5 öRE. g

 

=W=

 

OBS.! Nytt program Måndagar och Torsdagar.
g Detta fina program visas endast tre (lagar.l

Köp biljetter i god tid. Utsàlda hus.

 

i Västervik rollo; .Po-o. Ekblad-81 cm.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain