#2370: Biograf Continental

(J , i .Västervik .
I , w "l 1.(s. J. Enandersförra lokal.)

 

 
  
     

Musik- .- Första afdelningen. q Musik.

" :seem-RE 

Intressanta bilder-lur detta egendomliga kringflaokande .1011131111

 

Bröllopsfesten. 8. lNågra mörka skönheter. 9. Försigkornna pojkar.
. . V,,l,.l,b i .l

 

mäter-112 längd 1,400-fot, och är den största film .som1 blifvit inspelad fl Sverige.
- i PERSONER: -

Erik, deras son. -
.Ola i Gyllby, förmögen bonde.
Britta, hans dotter."

1 Brukspatronen.
Wilhelm, hans son.
Lotta, hans dotter.

Prosten. 1 - 1 f Jan Hansson vid sjön, torpare.
Sven Ersson i Hult, namndeman. 1 Anna, hans dotter. I
Llsa, hans hustru, Löparnisse.

i Drängar ochwpigor, betjäning och kb-ondfolk-I 1
Följande danser utföras under stycket: Frykdals olska, Jössehäradspolska och
I Vingåkentdansen. Ring ans.

. , storbonden Ola i Gryllby hafva en dagV enats om faders koja. 1 En dag möter henne rosten på
i sina barns giftermål. I Ä

De hafva, dock gjort upp räkningen 1utan värl- färd ut på. sjön, och Anna följer.

1tern Anna hafvallänge älskat hvarandra men., ej l sänd afl sin fader. Just i dag har han kommit
vågat yppa sin kärlekyför föräldrarna, ty gubbar- åter och skyndar åstad för att träffa sin älska-
ne hafva sedan åratal tillbaka varit bittra fiender. de. Han kommer tillfJans. stuga och ropar jub-
i Nu, då Sven förelåg-ger Erik sina planer, iin-W lande hennes namn. Ann-a hör Eriks röst ooh
nes inget att välja på.. - Erik erkänner sin kärlek vill skynda honom till mötes. I sin virrighet
till Anna- ooh förklarar, att han aldrig gifter sig reser hon sig ur båten, och störtar i vattnet.
1med någonannan. - Erik springer utan. betänkande ut i sjön för att
Sven Ersson, en man som år. van attil allt bistå henne. "

flolifva åtlyd-d utan motsägelse, beslutar, trots so,- Prosten skyndar hem och berättar, att både
lnens vägran, att han och Britta skola1 blifva ett Erik och Anna okommit. l l

prost för att uttaga lysning. 1 , .q X
Söndagen kommer. Mycketl folk har yått till Sven och yJan bli båda så s akade ai olyckan,

1k rkan. VAnna år bland åhörarne. Predi an är att deförsona sig, troende detta vara ett straff

ö ver och -blandfknngiörelserna npplåsesrflysning förwallt sitt hat och onda sinnelag.  

. förstag gången mellan Erik, .Sven Erssons son, Dock, det otroliga har skett. Erik och Anna,

 

. vut under allmän1 förvirnng. När -honi4 åter vak- de i sista ögonblicket. Nu återståringet hinder
1I:Jil-5.15till,jeans, har olyckan så djupt gripit henne,V merÅ för deras förening, och brukspatronen håller

- atty hennes förstånd blifvit omtöcknadt. i, bröllopy under dag-arne tre.v

V i af filmens längdllry skådespeletållpudeflwdtwl-2 ajdelnlngan .I

  
  

  
 
 
  

  

  
 

Musik. - Tredje afdelningen. iMmlJi-k..1 I

ä I I Öfverstens tkanariefå-gel. ,

.r . ,. H, Kemiskt.

   

 

  

 

  1.På ett Klukus-planutage Ii Singàpnre (Into-China.) Y

Omhölje ar dugligt till diverse ändamål. 1
gar, soljädrar och hattar m. m. Fotografi-i färger, W W y
Y w w till musikens Xtoner. - f
 1 1, v u Muntra potpourrler. l H
1 i V . . .. 1 I I 1 i I i .o 4 - Å, W f , I lll
 I . i 1 Brusselhranden förevisas på fredag. W

 

 

 

 

9 e, on. OBSJ .KL1 2006111 3,30 pil-Söndagar Blllflghetsmatlné.

 

L .

sernalllm förfibarn som 1 för äldre.

BILJETTPRISEB: För äldre: lzsta plat 35 öre, 2zdra plats 25 öre.
1 Barn under 12 år; Izsta ,, 25 ,, molnet:f 4,, 151 ,,
1 i Till1 billighetsmatinén 2.0 öre forA äldre, 10 öre för barn.

x

 

 

 

oaf brutet under löretålllningarne. i

 

Programl för Torsdagen don-8 till och med qSömllagen den., 11- Sept. 1

f-e-fi - f "Ale pRooRfAMf-f-g-e-w 

1 1. Vy af zigenarlågret. v2.Y Brottning. 3. En familjeidyll. 4. Lödning af ko parkårl. 5. När zi-
generskorna spå. 6. Dans. X72 Ett zigenarbröllop a) Bröllopsföljet, b) Vigselakten, c) Bru paret,.d) Prästen, e)

   

  

  

Den rike nämndemannen Sven Ersson och x Vansinnig irrar hon ikring i skogen rundt sin 
-hennes irrfärder. Han föreslår en iten rodd- ,

den. Erik, nkämndemannens son, och torpardot- Under det att detta skett har Erik varit bort- I.

i. par. Han går för den skull till församlingens W Sven-Ersson, som följt efter Erik, kommer 
1 lagom fIf-émlfL för att få höra rostens berättelse;y " 1

öch Britta, Olasfi .Gyllby, dotter. i "Änna f bäres som bortförts faf strömmen, hafvalblifvit rädda- i

 

 
   
  
   
  
  
    
   
  
  
  
   
   
   
  
   
   
    
  
  
   
   
    

 

. , .. n . , -, - f . . V i s g l .. .
I j . .. U , s , -l . . . .. V i c
. i. , v G , , f . . f fa? 1. ...mb , .I Qin... yMmm . , "p :vi
, g.- .. 1 . . P d , I, i v11- ,mmåä I u., - v r- ,.
= l s, -W r. 1 " - - I In. Å" .
s-Wa , i b . q 1:! .N - .
I , I 1 , . 1 l . . , Å r

 

   

f Vid skörden af frukterna använder man sig helt pittoreskt af enl apa, som klättrar upp i träden och
slår ned frukterna. Kokosträdet är användbart till alla sina delar.q Själfva nöten är en smakfull frukt ochI dess

  

Tråstammen nyttjas till virke. Man förfärdigar vattenledningar, broar och staket af det. Och så till
slut kno parna hvilka utgöra ett eftersökt födoämne under namn af palmkål. WWWAf bladen tillverkas Hmattor, kor-

  

 
   
  
 

    

 
     
    
  

 

 
  

eStI-. Hvar-dagar kl; 7 och 8,30 e. m. 1Skön- o. Hällgfllagar kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 1

.Onsdagar ochN Fredagar; kl. 7 e. m. äga barn och skolungdom tillträde
får-endast 1,0,löre. Efterbkl. 7,80 på Sön- och Hälgdagar äro blljetttprl-

Öppet för biljettköp hvarje dag en timina före förstå!y föreställningen och pågår sedan

 

 

Ö VBROGRÅM" 5 ÖRE.I q 1

 

vw

i. i J 08.! Nytxt programMåndagar och Torsdagar.

l Köp biljetter . -i .god tid; i xUtsaldäl. hus.

j i Extraföreställning V m I Lördag x kl. 5,30 alm.

 

västervik 11919. c; jo. Ekblad a oo."

 
    
    
  
   
 

 

"- L digiti

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain