#2369: Biograf Continental

n==g

 

 

.ii-0:e i n

inn! [uminmal

" Västervik . - " f
,(S. yJ. Enanders förra lokal.)

7

EN

 

Program för." Torsdagen den 6 t. e. m. Söndagen den 9 Okt.
-f-P-ff- PROGRAM: v

Muik- - Första afdelningen. - Musik.

- Mars silles hj älte.
Skämt i flera omgångar. I

Marius roar Sig med att skrämma sina medmänniskor genom att påkläda, en träbocken Vtjgerhud.
Efter att ha satt i rörelse en större beväpnad skara går han oförskräckt mot det förfärliga odjurethhvilket
han djärft oskadliggör och Marius blir så hjälten för dagen och bäres bort i triumf.

Men då gör Medor det ändå bättre, han tar på sig tigerhuden och rusar genom staden samt skräm-
mer alla på flykten, till och med hjälten Marius.

 

 

l

 

 

 

 

.Återigen ett svenskt skådespel.

f granna på nnåsa.

Svenskt historiskt skådespel.
Inspelad i trakten af Kristianstad. Iscensatt ochkinematograferad af A.-B. Svenska Biografteatern.
Historik öfver styckets innekdll:

Den mäktigaste ätten i Sverige under 1200-talet var Folkungaätten, och i denna släkt ingen
mäktigare än Birger Jarl, hvilken såsom förmyndare för sin son konung Valdemar ledde Sveriges
styrelse under många år. Han var rättvis, men hård och sträng och skaffade sig därigenom många
fiender bland de öfriga stormännen. En af dessa fattade till Birger ett oförsonligt hat. Denne man
hade en dotter, som för sin dygds och skönhets skull blef kallad Sigrid den fagra. Birgers broder
Bengt, som var lagman i Östergötland, älskade henne. I trots af den stolta släktens förbittring,
beslöt han att göra Sigrid till sin maka. Jarlen sände då såsom bröllopsgåfva en kjortel af dyrbart
tyg, i hvilken en våd af groft vadmal var insydd, hvilket skulle syfta på Sigrid. Men lagman Bengt
lät öfvertäcka vadmaIsvåden med dyrbara ädla stenar och pärlor, så att den blef mycket dyrbarare
än det öfriga tyget, och sände denså tillbaka till sin stolte broder. Denne blef då ytterligare för-
bittrad och drog med väpnadt följe till lagman Bengts gård, Ulfåsa, för att hindra bröllopet. Den
väna Sigrid gick emellertid modigt sin förtörnade, mäktige svåger till mötes, och då denne fick se
henne, kände han sig så tilltalad af hennes fägring, att all hans vrede försvann, och han utbrast:
"Samuel-ligen, om min broder haft detta ogjordt, skulle jag göra det själf". Därefter följde full-
ständig försoning mellan bröderna.

Längden på filmen är 450 meter.

 

 

 

 

Musik. - Andra afdelningen. - Musik.

I Bröllopel på llliåsa. i =-
Svenska bilder: V i ,.
Ronneby med dess natursköna omgifningar. x .

En utomordentligt vacker naturbild.

 

 

 

 

Musik- - Tredje afdelningen. - Musik.

ln-lnns     riutl

 1870. =

En fransk officers hidltedad.
Ypperligt spel! En rymling. i Briljanta scener!

 

 

 

Etappkommendanten får af divisionsgeneralen befallning att spränga bron vid Fontenoy
i luften för att hindra transporten till den nentliga armen. Denna viktiga och farliga uppgift
anförtros åt en ung Iofvande officer, major Roger, som äfven genast får öfverbringa sin chefs
svar till divisionsgeneralen. Men då han närmar sig byn Fontenoy, öfverraskas och tillfånga-
tages han af några preussare, som föra honom till general Von Miiller hvilken låter sätta in
honom i närmaste tyska fästning. Här lyckas han med tillhjälp af sin cellkamrat, krigsfånge
som han själf, att bryta sig ur fängelset. Vid första steg han tar utanför fästningen finner
han sig ansikte mot ansikte med fångvaktarens dotter. Hon låter beveka sig, af den franske
officerens böner och så lyckas han, tack vare hennes hjälp, förklädd till preussare, att rädda
sig genom en farlig dykt mitt igenom de iientliga trupperna.

 

 

 

 

...QOS-.DI....".UU.DI.UI.U...0.00..

 

 

Musik. - Fjärde afdelningen. - Musik.v

I F I N L A N D.
Storartade fotos fran ude tusen sjöars landu bl. Pa. det härliga Imatrafallet i mansken,
som utgör en synnerligen imponerande afslutning d bilden.

Kinematografl i färger af Pathé Freres.

Det .fördelade botemedlet.

Herr Meyer erbjuder ett utomordentligt medel att återvinna den förlorade ungdomskraften. Han lin-
ner köpare i mängd därtill. Också en gammal gumma lägger sig till med den undergörande drycken. Hon
hinner knappast föra den till sina läppar, förrän den ungdomliga kraften sjuder inom henne. Hittills har hon
förtjänat sitt bröd med att mödosamt knoga sig fram med en skottkärra. Nu blir det fart på kärran, som
aldrig sett sin like. Allt, som kommer i vägen för kärran, ryckes med. Hvarje sammanstötning bildar en
liten epistel för sig själf, däri de minsta biomständigheter spela sin roll. Verklig komik och sund humor
försätta åskådarna i den muntraste sinnesstämning.

pairefsfjngal-O. Hvardagar kl, 7 och 8,30 e. m.. Lördagar kl. 6, I7,30 och 9 e. m. Sön- och

. ö Hälgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBSJ Kl, 2 och 3,30 pd Sön-
dagar Billigltetsmatiné. Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. äga barn
och .skolungdomÅ tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 pd Sön- och
Hälgdagar :liraV biljetttpriserna lika för barn som för äldre.

 

 

 

 

BILJETTPBISER: För äldre: lata plats 35 öm, zzdru plats 25 öre.
" Barn under 12 år; hsa-t ,, .25 ,, mal-a ,, 15 ,,
Till billiglletqmatinén 20 öre för äldre, 10 öre får barn.

1:-1

   

 

Öppet för biljetlköp hvarje dag eii dimma före första föreställningen och pågå sedan
out-brutet under företällnifugarne.

 

 

u .  PROGRAM 5 öns.  ll-

 

 

 

 

 

0bs.! Nytt programk Måndagar oeh Torsdag-a,-l ,   I 
HvarjeLördag 3 föreställningar kl. 6, 7,30 09h9 e, m, (få:

Västervik 1910. C. 0. Ekblad 8: Czo.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain