#2368: Biograf Continental

n-n-:r-:nMn-n:

 

 

  [Fin n [nn mal

i Västervik
(sf. tjenandew förra lokal.)

 

 

Program för Måndagen den 3 t. o. m. Onsdagen den 5 Okt.
 P R O G R AM: "fl-

Musik. - Första aidelningen. - Musik.

Dramat vid kvarnen.

g

 

 

friar till flickan, får han tvärt nej, och skälet är lätt att förstå.

När soldaten en gång stämt möte med flickan och afvaktar hennes ankomst, öfverfalles han bakifrå
af drängen, som tilldelar honom ett slag i hufvudet, så att han segnar till marken medvetslös.
ren flyr, flickan kommer till platsen och får se hvad som händt.

Musik. - Andra utdelningen. - Musik.
Farfars peruk.
I Komisk.

 

 

 

 

Återigen ett svenskt skådespel.

Bröllops på unåsa.

Svenskt historisk-t skådespel.
Inspelad i trakten af Kristianstad. Iscensatt och kinematograferad af vA.-B. Svenska Biografteatern.I
I Historik öfver styckets innehåll:

Den mäktigaste, ätten i Sverige under 1200-talet var Folkungaätten, och i denna släkt ingen
mäktigare än .Birger Jarl, hvilken såsom förmyndare för sin son konung Valdemar ledde Sveriges
styrelse under mångaår. Han var rättvis, men hård och sträng och skaffade sig därigenom många
fiender bland de öfriga stormännen. En af dessa fattade till Birger ett oförsonligt hat. Denne man
hade en dotter, som för sin dygds och skönhets skull blef kallad Sigrid den fagra. Birgers broder
Bengt, som var lagman i Ostergötland, älskade henne. I trots af den stolta släktens förbittring,
beslöt han att-göra sigrid till sin maka. Jarlen sände då såsom bröllopsgåfva en kjortel af dyrbart
tyg, i hvilken en våd af groft vadmal var insydd, hvilket skulle syfta på Sigrid. Men lagman Bengt
lät öfvertäcka vadmalsvåden med dyrbara ädla stenar och pärlor, så att den blef mycket dyrbarare
än det öfriga tyget, och sände den så tillbaka till sin stolte broder. Denne blef då ytterligare för-
bitti-ad ocn drog med väpnadt följe till lagman Bengts gård, Ulfåsa, för att hindra bröllopet. Den
väna Sigrid gick emellertid modigt sin förtörnade, mäktige svåger -till mötes, och då denne fick se
henne, kände han sig så tilltalad af hennes fägring, att all hans vrede försvann, och han utbrast:
uSannerligen, om min broder haft detta ogjordt, skulle jag göra det själf". Därefterföljde full-
ständig iörsoning mellan bröderna. I

Längden på filmen är450 meter.

 

 

En-h-th-D-b-e:

 

 

 

Musik- - Tredje afdelningen. - Musik.

hjälpagråtitskA DRAGON ER. P
Bröllopetiå Illiåsa.

I .det romantiska .Basklan

En af de intressantaste af det gamla Europas folkstammer är den urgamla baskstammen, som ända. tills våraI dagar bibehåll

 

 

 

sig fiendernas beundran.
naturen bland Pyrenéerna gjorde dem till. ett fritt folk, som viste att bibehålla sina. egna.,seder.
hvilket emellertid mer och mer trängts tillbaka af franskan och spanskan.
liggande västra delen af Pyrenéerna, sydvästra hörnet af Frankrike och en del af nordliga Spanien.

cirka. 305,000 invånare. Baskern är oförskräekt, ihärdig i utförande af sine. planer och framför allt frihetsälskande.

Konsten att välja .sig en man.

Mycket lustiga scener samt en god ledning för våra damer.

x

 

n,

FàlrestàYlning ar:

W

 

J

.4

Hvardagar kl, 7 och 8,30 e. m.
9 e. m. OBSJ

Sön- o. Hälgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7,30
Kl, 2 och 3,80 på Söndagar Billighetsmatiné.

 

-w

 

ED-àH-h-ngàq

för endast 10 öre.
serna lilnotV för barn som för äldre.

BILJETTPRISER: För äldre: 1:ta plats 35 öre, 2zdra plats1 25 öre.
Barn under 12 år: heta ,, 25 f, mdr-ay ,, 15 ,,
Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

J

Öppet för biljettköp hvarje dag en timnla före första föreställningen och pàg
oafbrutet under föreställningar-ne.

 

 

 
 

En ung mjölnardräng är förälskad i husbondens vackra dotter men har just ingen framgång i sin
kärlek. En dag rider en afdelning soldater förbi kvarnen, och en ung, ståtlig krigare, som bedåras af mjöl-
narliickans skönhet, hoppar af sin häst och inlåter sig i samtal med henne, hvarefter de lustvandra i kvar-
nens idylliska omgifning. Drängen har bevittnat kärleksidyllen på afstånd. Då han något längre fram öppet

Våldsverka-
Hon skyndar att ditkalla hjäl, den öfver-
fallne bäres inii mjölnarens bostad och återfår snart sansen, hvarefter han berättar om hur det gått till. Då
drängen ser sig öfverbevisad, tar han till flykten, hack i häl förföljd af dem som kommit tillstädes för att

i

det.

sig i det närmaste ouppblandad. Redan under Caesars tid omnämnes CantalorernäJ och Iberierna, hvilka. genom sitt hjältemod ådrogo v
Det är från dessa gamla. stammar som basket-na härleda sig. Redan den omgifvande oöfvervinnerliga.
Folkstammen har sitt eget språk,
Men räknar till Basklandet det omkring Biscayabukten
Då. Spanien eröfrades ef mo-
rerna, blef Basker-folket oafhängigt. Man indelar Baskerlandet i det franska med omkring 145,000 invånare och det spanska med

 

Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. dgal barn och slcolnngdom tillträde
Efter lol. 7,30 på Sön- och Hdlgdagar äro biljetttpri-

 

Il

u v "Wi v U--lrI-rl---b-Å .

itl

r)

Och

 

.J

 

 

 

k 7 PROGRAM 5 ÖRE. Y

 

 

Obs! Nytt i program iIItlåndagar i  ( Torsdagar.
Köp biljetter i god 

 

:väst-:mk 1910. C. o." Ekblad & cm.

à sedaA!
xx .

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain