#2364: Biograf Continental

1

 

 

 

 
 
 

 

  

  

 

 

11 if

den och 1.upp if.,flälstmnsgntssen. .En bild laf etern intresse bådey för dem som sett Stockholm oohl för dem som

  

i Vf Astolt och beundrad- vandrar kring hönsgården, förkunnade att han ensam med sin morgonhälsning förmår solen

 åmormgf-.pohjpdäIgår 1., . , 1 .
vnen. I    "i  

 

  V  lf 

öfver Brienaerååön från Interläkieii förbi små. naturskönt belägna byar till

" slöja! sj sem eefi raskt 1
gor-lunda Ilöst vift-.as lhastigt-"r lus-

fil.

ännu ej gjort var"hnlfvudsthriséiinàtmhekäntshäp; H ,

, qförlorar.han till en af .de närvarande 5,000 francs på. hedersrd att betalas inom 24 timmar. -

I börja. ett bättre lit.

 nerna åt den melodi" hon .älskat mast.

 

upplöses at" hettan. i
1liliäflilåiilfelbitti-95,"Ålfiill annonsören tör 1Aatt förskaffa sig några exemplataf den onmh-àr f

rerade våningenv så fri från innehåll?sötnfsenit?hnönvinsdonka efter ett bondkaljas. Tilly: "
 en angränsande lägenhet bli uppblåsta - g om en iskörstenspipa mot äfventyrliga öden

  
 

 
 

(s. .JE dere 1 förta idka-L, i i r .

 

 
  

  
  

i Musik. - Första indelningen.1A-1 Musik.

f ,-; 1 1:1 ..-1 f 11
J l i l :l V I i
Li. i i." .
. i i li ..-
. 4 I

Brin-anta bilder mm nufvuasiaaen 

     

 
 

Beastie: oss ge,st se .qth som han stockholm, en dess allra vackraste platser. Utpaojurgår- " i i

 
 

  

 

Musik. e- Andra afdelningen. 1;  Å .i

 
 
 

1 En ung mans frestelse, fall och upprättelse... 11 1 "

I Poused är en förmögen åldring men är dess värreblind. Han vårdas ömt"- 1föchitillåifvet af -
sin Iung-a, vackramyndling Margarete. Sonen yJanet) har genom dåligt umgänge 1th enyallt för 
riklig tillgång på1ifpänningar blitvit en något vidlyftig ung. man. Fadern önskar Jaeobsochfllllar-

, garetes y.förening och deras förlofning äger rnmili hansgnàrvaro. , 1 . 
Jacob och hans vänner fördrifva gärnafaftnarna"påklubbenmed högt spel och vid ett tillfälle

  
  
  

.Filip Bossay kommer paihesök hos den blinde Poused och hans myndling. Filip har länge i 1.
hemhghet älskat .den- vackra Margarete och hon å. sin sida har i-okevvarit likgiltig för den-statliga 
1mannen, men plikten går framför allt. VUnder Filips besök får .Taooh ett påminnelsebrefWo-m sin"1 f Il . i ,1 -1
spelsk-uld, med hot att hans namn kommer att tillkännagifvas på klubben, om ej skulden inom) 1115-" i 
1 saa rid ii-kvideras. - , 1. . I I 1 i f f a l
Pängarne måste skaffas, men ihur. Frestelsen kommer i hans väg: Faderns f öräeddaf- f 
kassaskåp! Elan brottas Ymed sig1 själf, men frestelsen blir honom öfver-mäktig. På t smyger han
sig genom dörren till kontoret; i Filip ser hans mystiska "vandring och.,följerqhioiibnsfifigp. ren; och .
kommer just lagom att förhindra Jacob begå sin dåraktiga handling;  Å i i. i i- -. i .
 I sitt privata rum har Poused en hemlig allarmanparat. HDen markerar samvetsgrant 1(att kas- i i
sa-sk-å-.et vidrörts af obehöriga och ,med tillhjalp af Margareta stängas kontorsdörren medels enn-Vbl .i
sinnri anordning. vDeV två unga männen1 aro ohjalpligt instängda, Det blir ett svårtrslag.11 Lr
Margareta, när hon ser hvilka de förmodade inbrottstjufvarne äro, men" hon äger nog1 själl-beh Ä"
, ning att icke förråda något för den blinde, som då han känner sitt kassaskåp orördt antag; I Vi
det hela varit falskt allarm. . 1 1 1 i i . 
. Då Margarete återkommer för att fordra förklaring, påtager sig Filip skulden för i. 
sin Van. Jacobv är Ldjupt .rörd öfver ädelmodet, och dahan Paf sin Uraderl senare erhåller; eöOOO
.france-n, att betala ysin skuld, inser-11: han sin egen,1 uselhet och: beslutar "sig att ilrälnfäande land
i. I ett brer, som han efterlämnar, gifver han Margarete hennes ord tillbaka,
anklagar siggsiall för det skedde.1 och ber Margaretas och Filip ersattalhonom hos fadern. r
-Sà får till sistFilip belöning för sitt ädelmod, i dethan af den blindeliPoused erhåller; Mar-
garetes hand. Hjärtat 1hade han redan fått. l I. i , . i X;

Grtpmde drama, spelwdt af] förstklassiga artister.,

 

 

 

   
 
 
 

  

   
 
 

 
 

 
 

Måsik- - Tredje aldelningen. w Musik.,

CHANTECLER.

Utmärkt lyckad parodi af Rostands beryktade skådespel.
Genom spaltlånga referatbär Chanteolers historia redan1.känd af .en hvar, Ohantecler, tuppen, som

  
     

 

i:asarrhiiinan1lll-ein ö .14
irerakaesertrllåg ö

1 Vår roliga parodiska framställning omfattar följande scener;v 1
1 1. Ingen reklam. (Tillägnadt reklammästaren-rörfattaren), 2. l hönsgården, (tlzsta akten.)
3. Fasanhönan kommer pålhesök. 4.1--Putt, putt, lilla tupp. 5., 2zdra akten: Dagen fgryr.
:Jag måste .ut och1 galnfiinnars går solen iclzeuppu.X 61 Stor mottagning"- h-os Pärlhöna.
. 7.,Chantecler besegrar, sin rival. 81.." Natt i skogen. -9 Cha-nteeler lfölqer vfasanhönan. 10.
Ohanteolerffaller i-iysörnn. 111, PaSolen ar uppe,4.,101hantecler. 112. Ghantecler, söker. döden.

P V    

 natur-scenarier från Sehweita ioohiå vi.. medelst änàiiàt gora den-mast härliga f PV: 

  

  
    
  
   

 
 

 

 

 

rienz in 

1"! AfreSa-från Intel-Jakan 112- GOIÄSW-il med dels-S uråldriga kyrka- Å i
3. VMetroivicl. 4. IseraIt. 5. Snjökkän. (5-,v Va,Litenfaller-.h,B.1,1k?1112,1

  
   
 

 

  

 

il I. I Musik- -1- Fjärfie lutdelningen. - Musik..Å

 

N i. Mimosa. ller- P-Konstnfrskrle

Spännande, tragisk léfnadsswiqafff. I. .

 

Mimosa, en Alager flicka, älskar enimgviolinist, som tack vare hennesrhengifyelnhet
hans framtida;l studier, trots svårigheter ooh-"fattigdom De unga tu svara hvarsndra avi" ,
trohet. Så1 kommerqfraingången ocholyckan. V lDen ungalkllkonstnaren ger sinlförsta 
1sueces och vinner "berömmelse enf han. glömmer. 1"fasi-.nfiön1, som frän en vrå. i salongen1 .v
hans triumf, och laker bort lmed enifflörnöin "talarna1 Il f q I, .1 i 1-

Mimosa "blir Vsjuk af sorg. .Hennes vänner valts. vi hennes bädd. i I feber ropar bonden. 1
nes,,namn.i1 Denise underrättas om: Mimqsas tillstånd, oc samvetskval skyndar han tillkhl
nes hem".Y -Ian-.hgliyde1;à.ter leokli,ga,rouh de slåsig ned. på en i 1I f 1 i

.år .
1, liten-ir1 1-hesnes hann.. är bruten, och en1 vacker höstdag somnar main;

 
  
  

 
  
 

  

 
 
      
  

  

 

enfeviga hvilan under 1,

  

i" i.

  
  

  

 .är :linnen xllillliul liiiiiall intill! liniment alli-slir;

  

   

Det är..cifvarmt hos herrskapet Petterznans, otidiigt varmt, .och de Ä
 lår herr Petterman 11lIl1-.i-iilriiåiig:ge-ri;seI en; annons om.

 
 
  
 

se människorna hålla på. att rent
.svent-ilator och han skyndar
" ppiinni-ngen. 1 1 f 1
IVherrV FI våning, ochman
 k, .allt som är nå-
de och välldeko-
iett herrsällskap

 Snart-äro vant ätnrer anbringade ej .blott 1 hvarje rum, utan ätveni kf..
i i" V .Menu-effekten blir fruktansvärd. Manniskor, mä

tfut .genom .fönstren och snart är den förut.y1

  
  
   

 

   
 

   
  

 

 

Mycket  historia.,  H

   

Ewy-dagar kr, m.b Lördagar VIll-.1,62 17,30gochlf9 e;mffiåvllåreg-äochV [

 

i fifFåfreståillzrirzgor:

  

Hazgaagawfm. e; 3.130,1;egffa307och 9 e. ,, yours..-I Kt, 2 0013,,,;.),:f10.,17 sön..

 

 i" Obs! :Nytt-f program X Måndag arOCll.

y y Hvar-je, Lördag 3- föreställningar .141. f:Ii-Le.. m

1 dagar Billighetsmo-tlné. ooh Fredagar ö..
och skolungdom tillträde får117 endast 101öre.1 Efter! lol; ql2,",30 på Sön-locka,
Hälgdagwräro biljetttpr-flserfna lfllwt1 får btw-freÅ som för äldre.1 i "i Y

 
   
 

BILJETrrl-nrfsnni För sme: lista plate se öre, mer.. plats 25,.Äàre.
v i i Barn. under "12 år: heta 1591," ,, I .2:dra . ..,1 1,15: ,j,1
Till billighetsmatiuéu 1420 öre för äldre,"10116re3yförfwbàrm -

 
  
 

Öppet hiljetlköp hvarje dagen timnla före förstä-ifäiéstäfiiihlgen ooh pågå sedan
i i i i . oaflbliflrtet under föl-erotik!Puh-1,gran-ne.X 1  

 

 

 
  
  

 

 Paeonia t- önt. l,j

 

 

 

 

!  BS.! Endast V förstklassiga i bild er; visas. i 

Västervik trim. C. O.. Ekblad få: Czo.

f

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain