#2363: Biograf Continental

-én-nm-n-eo

 

Västervik

  
 

(S. J. Enanders förra lokal.)

 

 

 

Program för Torsdagen den 24 t. o. m.-Söndagen denV 27 Nov.

 

Musik- - Första afdelniugen. - Musik.

Återigen äro vi i stånd till att bjuda vår publik pä en världsnyhet: .

. -llinematogralisk
Veoliorevy.

  

Upptagande senaste dagshändelserna världen rundt.
Vår första revy InnehåZIer följande:

Paris-Briissel i areoplan. -- Parisermodet. Dräkter från Bon-Marché. - Den konstgjorda skridsko-
banan i Paris invigning. - Torpedbåten uDunoixlL i Bordeaux. hamn. Franska presidenten med uppvaktning
landstiga. - Weyman försöker i sitt biplan att flyga ofver Simplon.

CHAVEZ HJÄLTEBRAGD
I Flykten öfver Alperna.

Ryska ambassadörens likbegängelse i ryska kyrkan i Paris. Medlemmar af diplomatikåren Ibringar ho-
nom en sista hälsning. -- Det nya aeroplanet uMorning Posta, som skall trafikera träden ParisäLondon gör
sitt första fiygförsök. - Franske ängaren LLLa France", 30 mtr hög och 218 mtr lång, lämnar Nabzarets hamn
- Haag-Parlamentet öppnas Drottning Wlilhelmina och Prinsen-gemålen i Galavagn. Folkets hyllning.

Ici
IJ
(Ii.
l Musik. - Andra afdelniiigeii. - Musik.
:(i
H.
(z-

 

"GLr-X CÄXIf-Xffl XVI-WN Sff.) XI J

I För första gängen i kinematografloilder en verklig r

e Lejonjakt. 9 i

Kinematograflsh upptagning af Natur-fotografen Cherry Kcarton. i X

Cherry Kearton, den berömde engelske natur-fotografen, lämnar oss i denna bild en lejonjakt,
hvilken han under egen och andras lifsfara kinematogralerat Resultatet är också. en glänsande
film, hvilken för alla tider skall inrista hans namn bland pionärerna för nutidens största åskåd-
ningsmedel, kinematograiien.

Nedanstående är en kortfattad beskrifning öfver den intressanta filmen.

å,
Bilden visar oss denOstafrikanska stammen Massais seder och bruk under en lejonjakt 10 å
J

 

ä 15 stycken i hvarje trupp gå Massais på spår efter lejon och angriper, efter att ha .funnit spåret,
v med en dödsföraktande djärfhet lejonet. Utan eldvapen, endast beväpnade med spjut, närma de =
sig sin motståndare, ett skickligt kast och det särade lejonet störtar, fruktansvärdt att skåda i sin
vrede mot angriparne. En skur af spjut möter det frän de tappra männens led, och efter en ra-
sande kamp är lejonet besegradt. 0 i I I. i., I i g
Det kan icke nog betonas att i denna film är det fråga om vilda i sin frihet angripna djur
och icke halft utsvultna menagerilejon. v -
Bilden är delad i följande scener: l..l Lejonet uppsökes och nedlägges af Massais. 2.-Ch-erry
Kearton trotsar döden och tager en kinematografisk bild af striden. 3. En beriden Somali gifver
r underrättelse om att ett lejon finnes i djungeln. 4. Massais söker efter djuret. Lejonet be-
i traktar sina angripare. 6. Lejonet flyktar först men besinnar sig och möter angriparne med ett
doft rytande." 7. Cherry Keartons hund Simba angriper lejonet. Ofverraskadt öfver det oväntade
anfallet gifver det Massais tillfälle till angrepp. 8 Triumfdans öfver den fallne fienden. 9. De
beridna Somali uppdrifver ett andra lejon, hvilket äfven nedlägges af de tappre Massais. 10. lRu:
siga af sin seger uppdrifva Massais ett tredje djur, hvilket dock flyktar för-dem och gömmer sig 1
en klyfta. 11. Glömmande all försiktighet uppsöka Massais lejonet i., sin tillflyktsort och ned-
lägga detsamma. I i v
Trots en nervskakande feber, stannar dock Cherry Kearton vid sin apparat-och kinematogra-
1ferar alla de spännande scenerna, men faller efter förrättadt värfi vanmakt på. siquost.

 
  
 
 
  

  
 
 
 
  

 
 

Också en. meda-Ijtäflan eller mycket onödigt besvär.

 

 

 

gg i Humoristislr framställning 1" åtskiIIIga tabIåer.

e Ett stort värdlsblad i Paris har utsatt ett pris af 100,000 francs att tilldelas den som hittar en medalj,
hvilken tidningen låtit anbringa antingen i en butik i Paris eller hos någon i staden promenerande person.
Mr Xenofon får läsa tillkännagifvändet och föresätter sig att vinna priset - hvilket han också. gör e ter en
mängd halsbrytande, mer eller mindre tokroliga ansträngningar, hvilka visa sig onödiga, enär medaljen place-
rats - å hans egen ryggtafia. "

Drastislrt, skrattretande stycke!
Musik- w Tredje afdeliiingen. - Musik.
:I

I K....m....o n I tankarna... j
i "I PAGRANSEN.
I
i
i

 

 

Utemordeiitligt spännande skildring från det amerikanska borgar-kriget.
länlnnnni inr inlnulli sin rikt snlhillsla uili nialttnllt hrinnannn lanklnr nnnlisi sinnen i nallen: innknl.

1. Rörande afsked från maka, barn och föräldrar. 2. Plikten framför allt. 3. Arméfördelnin-
genslagen på. flykten. 4. En soldat gömmer sig i skogen och då. han är säker på. att han ej är för-
följd, kastar han bort sitt gevär och flyr. 5. Han kommer till en brunn och får af en flicka en ve-
derkvickande dryck. 6. Förföljarna äro honom på spåren och flickan uppmanar honom att gömma sig
i brunnen. 7. Hon leder förföljarna på orätt spår och de skynda bort i den angifna riktningen. 8.
Unionisterna samlas. 9. Ett svårt budskap. 10. Svårt sårad af fienden flyr ordonnansen till sitt hem,
där hans dotter tager vård om och gömmer honom. 11. Han bränner ett viktigt papper. 12. Fienden
spränger dörren, men den lilla flickan ställer sig hotande i Vägen. 13. Pa peret kan ej anträflas och
fienden kastar sig öfver den sjuke. 14. Flickan ställerP sig i vägen och so daten ämnar slänga undan
henne, då. han igenkäuner sin räddarinna vid brunnen. 15. Den sjuket döljes för den anstormande
fienden. 16. Fienden aftroppar och doktorn förbinder den sjuke. 17. I familjens fridfulla hägn.

Konstlilm. IOBSJ Sevärdhet af största rang. Amerikan-Biograf.

 

Musik. - Fjärde afdelniiigen.I - Musik.

[ b i Italienska kyrassierer.

 

Ett oförvdget rytteri.

O Det fräjdade italienska lifre ementet är säkerli en ett bland världens s " I "i
bild talar i detta hänseende bättre än ord. Vi se iegeåneutet i full parad ryckåliiällåglztzi ml
de halsbrytande ridter, som göres öfver hinder och i den svåraste terräng. Det fordras ne
da hästar för att komma helskinnad från dylika öfningar. Bland annat se vi ryttare Som
branta trappor. S im afslutning synes en afdelning af" lifregementet eskortera sin kofiunclr

D

 

häst, och vår
följa det sedan på.
rver af. siål och go-
rida upp och ut för
I på en utfiykt

--, En bild soul alla bör se.

 

 

e Riktiga krukor. Å G

t,

Komedi i llera afdeluingar. i

Dråplig framställning om huruledes två

rannar Froussard V- .. . -
char husen, 1 grannskapet, bli Skrämda från vebtg , och Dutrac, genom underrättelsen att apa

 

et samt huru de under skräckens iniiytande bete sig.

 

-ä Öfvcrmåttan komisk! ä
7- I

a i

 

 

I Hvardagar lol, 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,80 och 9 e. m. Sön- och
G V[Ialgdagorr kl. .2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBSJ Kl. 2 och 3,80 på Sön-
II I dagar Billighebtsmatiné. Onsdagar ochi Fredagar kl. 7 e. m. äga barn
Ilj

 

och skolungdom tillträde för endast 10 öre. Efter Jcl. 7,30 pd Sön- och
Hälgdagar äro biljetttpriserna liqu, för barn som för äldre.

i BILJETTPRISEB: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.-
Barn under 12 år: lzsta ,, I 25 ,, 2:dra ., 15 ,,
Till billigh-etsmatinéu 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

 

iir-:Eiiiåh

Öppe! för biljellköp hvarje dag eu tilpma före första föreställningen och pågå sedan
oafhrutet under föreställningarna

E- r f i=, I P
ObslNyttlprogr-am Måndagar och Torsdagar.

Hvarje Lördagr 3 föreställningar kl. 6. 7,30 och-(9 e. m.

OBS! Ett det måst sevärda program.

. Västervik imo. C. O. Ekblad. 8: Czo.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain