#2361: Biograf Continental

f

(i


 
  
 

 

 

Visa, .. a I ifs-.e .ni-:z i.

 
 
 

 

linirill

Västervik
 (S. J. Enanders förra lokal.)

 

Program för Måndagen den 5 t. o. m. Onsdagen den 7 Dee.

Musik. - Första afdelningen. - Musik.

Sedan vi numera insätta svenska texter i vår

Kinematografislra Veckorevy

äro vi förvissado om att densamma skall vinna Edert fulla intresse.
I" Vi visa Eder lefvande bilder till dagshändelserna världen rundt.
Kinematografiska Veckorevyn vet allt! ser allt!

Läs världsnyheterna i Eder tidning. Se dem ä Biograf Continental.
Finska landtdagen har öppnats, landtdagsmännen lämna ständerhuset. - Frankfurt am Main, på Mar-

 

 

 

 

 

offer. - Crippenprocessen i London. - Cheminitz; luftskeppet "Parseval V" landar. - Kapplöpningar i
Wiesbaden. - Luftskeppet "Morning Post" startar i Moissen, seglar öfver Engelska kanalen vid Szt Vallery
en Caux och landar i London samt exploderar en half timma efter landningen (synnerligen infdtessant bild).
-- Ett minnesmärke öfver Bismarck inviges. - Hertigens af Teck begrafning iWindsor. - Kejsar Wilhelms,
kejsarinnan Augustas och prinsessan Victorias besök i Ryssland. -- Katastrofen i Brussel den 24 okt. o. s. v.

En, intressant revy.

 

"En fiende till Öomm.

Ett ofer för en ttdningsnotts.

- Vår man läser i en tidning, att damm är synnerligen skadligt för hälsan, och han beslutar sig för
att verka för dammets afskaffande. Det blir dock ett bedröfligt resultat af detta hans själftagna uppdrag, ty
aldrig har han väl på sin väg blifvit så grundligt neddammad som nu. Kalk, sand, sopor, mjöl och kimrök
gör honom snart oigenkännlig, och åtskilligt med smörj får han på köpet.

Ingen kan lata bli att skratta.

 

Musik. - Andra afdelningen. - Muik.

(ir-X ffåärxfba. XVI-Vis. mrbe- XV MA "me-Tm;
Pa ileras begäran ännu halfva veckan
Den Storslagna fosterländska nyheten

Fänrik Ståle sägner.

(e
- Efter RUNEBERG. k
Mästerlig, tidstrogen iscensättning. i i I
I.

Ensamrätt till denna bilds uppförande i WESTERVIK.

Hos den gamIe fänriken. 6.
Minnen :från fIydda. dar. . 7.

1 Molnets broder.
2.

3. Kriget bryter ut. 8.
4

5

I O
Torpflickan. H
SandeIS.

  
 
  
 
  

Björneborgarnes marsch. 9. DöbeIn "vid Juutas.

d Den första skärmytsIIngen v10. Sven Dufva.
11. vSägnernas skald Johan Ludvig Runeberg.

Fänrik Ståls sägner, kin-ematografiskt framställda af A. B. Svenska Biografteatern, Kristian-
- stad, äro i inspelning och tekniskt utförande fullt Jämför-liga med de bästa utländska bilder. Det
fosterländska ämne som det behandlar är genom tidstrogna dräkter och inspelning å skilda platser
i fria naturen, mästerligt ätergifvet. u I

Och säkert är att dessa "Fänrik Ståls sägner" skola af svenska och finska folket mottages
med varmt hjärta, i minnet återkallande Runebergs mäktiga. epos öfver det folk, som ,

 v "frös och svalt och segrade tillika".

Musik. - Tredje afdelningen. - Musik.

"  Fänrik Ståls sägner.
denna en se.

Från det härliga Neapel förbi Sorrento går färden
med ångbåt 30 kilometer söderut till den berömda.
kli pön Capri f

Benno. - en vulkanisk klippa, 700meter hög -
stiger nästan lodrätt upp ur hafvet: Det underbara-
ste på. denna. klippö är den världsbekanta blå grottan.

Denna. har icke länge varit känd, först år1832 upgr-
täcktes den af engelsmän under badning. .Den-eneaf
dem såg strnxt öfver vattenytan len-öppning i klip-
pen, han simmade dit in, där ett magiskt sken mötte

  

 

 

 

ratten pe Gagel.

honom. Ungefär 400 meter i omkrets strålade
det inre af grottan genom reflex från vattnet i ett
intensivt blått ljus. Vattnet är så. klart, att man kan
se alla. föremål på boyten till 5 meters djup Väg-
garna. stråle, som vore de smyckade -med tusental ly-
sande blå. safirer. För att komme. in i grottan måste
de besökande lägga sig ned i båtarna, ty ingången är
knappt en meter hög. i 

Efter ett besök i detta férike bogseras båtarnai
den härliga solnedgången åter till Neapel.

 

Musik. - Fjärde afdelningen. -" Musik.

Meter Doloroea.

 

 

"Den smärtfyllda modern."

De två makarne ilaiffram efter kusten i sin ståtliga och snabbgående automobil. De äro en-
" samma i lifvet och lefva för "sig själfva, sin mesta tid tillbringa de på resor. Deras lilla älskade
1 dotter har nyss förut dött och de förtviflade föräldrarne söka i resorna skingra de dystra tankarna.

Så kommo de där-under till det lilla Iiskläget, där uppehåll göres. En liten flicka, som nyfiken
kommer fram till bilen, hnna makarne slående lik den döda dottern obh skyndar att göra sig un- -
derrättade om hvem hon själf och hvem hennes föräldrar äro.

Flickans föräldrar äro ett fattigt fiskarfolk, som genom tungt och sträfsamt arbete slita för
det dagliga brödet. Den stackars fiskarhustrun, som utom Hickan har två små gossar, älskar sina
barn så varmt en moder kan göra det, och hon bäfvar tillbaka för blotta tanken att behöfva skil-
jas från någon af dem. Hellre då dubbel arbetsbörda och dubbla bekymmer. ,

Då de båda främmande" makarne, allt mer fästade vid den lilla liickan, därför be att som
adoptivdotter få upptaga henne, få de ett tvärt "aldrig" till svar, och den fattiga modern slutar
sitt barn i sina armar, som ville hon aldrig släppa det ifrån sig. Främlingarne måste nöja sig med
detta besked och gå, men öfvertala dessförinnan barnets far att om möjligt inverka på modern.

Det är en bitter strid med sig själf, som den stackars kvinnan kämpar. Å ena sidan barnets
lycka, å andra moderskärleken. Barnets framtid mäste dock gå i första rummet, och då främ-
lingarne nästa morgon återvända, få de lof att taga barnet med sig. Den främmande kvinnan
märker dock de själskval tiskarhustrun genomgår och rörd öfver hennes själfuppoffring sjunker
hon på knä inför hennes fötter. "Behåll henne", säger hon "det vore omånskligt att beröfva er
ert barn." I

- En gripande verklighetsbild ur lilvet.
ä I!

Ph

e

  

" En ofarliglrival ene "Kvinnans list..."

Bedragen af sin man förkläder sig den unga frun till prins och uppträder som mannens rival - med hvil-
ket resultat får den för komiska situationer intresserade äskädaren själf finna.

Humor-esk!

 

 

 

Föreställningar.. Hvar-dagar kl, 7 och 8,30 e. m. Lördagar lrl. 6. 7,30 och 9 e. än. Sön- och

i" Hälgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7.30 och 9 e. m. OBSJ Kl, 2 och 3,30 på Sön-
dagar Billighctsmatflné.l Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. äga barn
och skolungdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på Sön.. och
Hålgdagar äro biljettffprdserna lika för barn som för äldre.

 

 

BILJETTPBISEB: För äldre: lasta. plats 35 öre, :Baira plats 25 öre.
aru under 12 år: last-I ,, 25 ,, flak-a ,, 15 I ,, ä
Till billiglletsmatiuén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.
Öppet för biljettköp hvarje (lag en .timma före första föreställningen och pågå sedan
" oafhrutet under föreställningar-ne.

 

 

 

 

 

 

  

j PROGRAM 5 öRE. .Y

 

, 10,. .men av,  .

Obs! Nytt program Torsdagar.

. Hvarje Lördag 3 föreställningar kl. 6. 7,30 och 9 e. m.

lLäs,rev-vili: Into. C. O. Ekblad 8: Czo." r

1

 

 

minimal 

garethadagen; 1"älskliga flickor dela ut blommor och insamla pängar till fattiga barn. - Ett luftseglingens i

...H

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain