#2360: Biograf Continental

når- I AAr-r-r- h r-I-I-In

 

,(

   

 

-nmm=n=

   

Västervi k
(S. J. Enanders förra lokal.)

 

Program för Torsdagen den B t. o. m. Söndagen den 11 Deo.
r P R OG RA M:

Musik. - Första Lafdelningen. - Muik.

 

jönköping med omnejd. i

Vacker natur-bild.

Herr Pettersson kall ned laget. f

Herr Pettersson skall med tåget och märker till sin förskräckelse, att han endast har några minuter på ,.
sig för att klåda sig och begifva sig till stationen. Det är onödigt att närmare beskrifva med hvilken feber-
artad brådska han fullbordar sin toalett, packar sin koiiert och ropar anien droska. När han omsider efter tu-
sen äfventyr, kommer till stationen, märker han, att han kommit mycket för tidigt, emedan hans klocka gått
för fort. Men hr Pettersson skulle icke vara sig lik, om han ej trots allt lyckades komma för sent till tåget. .

Muntort.

 

Musik. - Andra afdelningen. - Musik.

Give, trogna männen

Droskkfuslcen, hästen och hunden. .I

Det råder en varm vänskap mellan droskkusken Fuhrman, hans dragare Lisa och Pudeln
Mohren. Fuhrman, som i ur och skur flackat omkring på gatorna 1 många och lån a år, börjar
bli gammal och orkeslös, sammalunda hans båda trogna följesla are. Det är dåligt eställt med
inkomsterna. En dag förmår gamla Lisa icke draga. ett otå. igt sällskap, som till slut förargad-t
lämnar dioskan utan att betala. Gamle Fuhrman ruskar på. hufvudet och försjunker i tankar, un-
der det Lisa långsamt lunkar fram på gatorna. Svag, som den gamle är, .faller han plötsligt ned
från kuskbocken, och han lyckades endast med yttersta ansträngning raktisera sig in 1 sin gamla
droska. Lisa och Mohren fatta situationen och föra ilhast sin usbon e till ett sjukhus, Å dit den-
ne själf ofta skjutsat andraI sjuka. De båda trotjanarne se aldrig sin husbonde mera, men vi se
Lisa och Mohren i hvarandras sällskap vandra till kyrkogården, där de med sorg 1 blicken stanna
vid hans graf. -

&
4
En vacker och rörande bild. Ett underaf dressyr.,I a J)

i illnnnnn i-nlnl-lnn

Deras lif och verksamhet.

Under den glödande ekvatorsolen framlefva Chilloukstammarne sitt lif. Folket hör ingalunda till
verldsdelens fulaste, och det arI af stort intresse få. inblick i deras dagliga lif och verksamhet. I tidig mor-l
gontimmf se Ivi dem komma utkrypande ur sina bikupsformade hyddor för att påbörja dagens arbete. Till
stor del lifnära de sig af boskapsskötsel, och det är också iV samband med djuren, som vi finna dem verksam-
ma. Vi få vidare en idé om huru det svarta folket bygger sina enkla boningar, och slutligen få. vi göra en
titt bland hyddorna, utanför hvilka husdjur af Herlaldigt slag springa omkring.

Sdrdeles intressant.

   

mil-J."

l

Musik. - Tredje afdelningen. - Musik.

I) f l d .

é I V, 211 OY Ofil 2 I 8011211.

rdllin son var död och lefverràter, han var förlorad och är igenfunnen."
Gripande verklighetsbild.

Den gamla fattiga änkans ende son Rudolf är ei nöjd med denutkomst han kan förvärfva på.
landet. Han somså många andra vill till storstaden för att försöka. sin lycka, och trots moderns bö-
ner oeh tårar begär han sig af.

Rudolf har dock icke kraft att motstå. storstadslifvets frestelser, och en dag sluta sig fängelsets
portar om deh vilseförde. Han lyckas emellertid rymma ur fängelset, och han skyndar till sitt hem.
Men han vågar ej stanna eller visa sig för modern, utan beger sig ut 1 skogen. ä

Snart ha de från fängelset utsända vaktkonstaplarna kommit flyktingen på spårenjfoch till sist
undgår han att falla i deras händer genom att hålla sig under vattnet så. länge, att de hinna försvinna.

-Han gömmer sig nu å. stranden, dit snart några gossar komma för att bada. En, at" gossarna
gripes af forsen och skulle ha drunknat, om ej Rudolf under ögonskenlig lifsfara" räddat honom. Gos-
sens fader kommer till platsen, tackar räddaren, men igenkänner i honom den eftersökta strafiången
och anser sig skyldig att öfverlämna honom i rättvisans händer. Han tvingar Rudolf att medfölja
hem, och här ger hanlsin hustru i uppdrag att .bevaka fången, medan han gör i ordning ett ekipage I

älför att transportera denne till. staden. I Men kvinnan, hos hvilken tacksamheten mot hennes barns räd-
dare utträn er hvarje annan känla, lämnar Rudolfx tillfälle att lly. Och sedan se vi denne ånger-full
och förädlad återvända till modern, som mottager honom med öppna armar.

Spännande, lärorikt drama.

 

  

 

I

w

musik. - Fjärde araelningen. - inn-ik."

slå iajåfnugan.

Öfversten har en lång stund försökt få. tag på. en envis fluga, som stört honom i arbetet, men miss-
lyckats. Kalfaktorn får under öfverstens frånvaro ifuppdrag. att fånga flugan. Han lyckas häri till slut, men
hvad har han icke ställt till - -- -

Skämtblld af rang.

 

4

estinear. Hvar-dagar kl, 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, I2230 och 9 e. m. Sön- och

 

Hälgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m.

 

J-q=p:qh=ào-n-Än-.Aé-1L

 

I Hvarje Lördag Siföreställningarkl. 6. 7,30 och 9 e. mr. I
i nerroinkomsren al föreställningen kl. -6 om lIö-rdag

och skolungdom tillträde för endast 10 öre.
Hälgdqgar äro biljetttprtserna lilca för barn som för äldre.

BILJETTPRISER: For äldre: nam plats 35 öre, man plats 25 öre.
arn under 12 år: hata ,, 25 " ,, 2:dra ,, 15 n i I
Till billighetsmatlnén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

Öppet för hiljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågå sedan
oafbrutet under föreställningar-ne. i

immun a öns. q
=lli=

Obs! Nytt program Måndagar och Torsdagar.

w-L

 

 

 

 

 rilllaller Barnens Dag.

 

Västervik 19:e. C. O. Ekblad 81 Czo.

lillnl [lllllnnnl

OBSJ Kl.- 2soch 3,30 pd Sön-
dagar Btllighetsmatlné. Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. dga barn
Efter kl. I7,30 pd Sön- och

  

mas-J

 

y

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain