#2359: Biograf Continental

.iP

r 1.

f 1 Västervikbtomi .1C. OJ .ekFElnI-dfs: Cm.

 

 g j Pot-fam] arrmånulagein.1i. 0.1 i i

 

Y,I,..Lf4.ndifer på, den grund,jattnufabriksägare 1

  

 
 

 

 

 
   

 

EXtress i dag .från f

I Iskärfvor 500 meter från olycksolateåm 1  , . . H . q , . fw
LICImdoIz:y Lordmajorsproeessiöni; nyligen omtalad i dagspressen. yFöreIdenIiiilfyéie -lordmajorens gylle- i i I
 ne Vagn gå. personer, klädda. i dräkter-från] Shakespeares tid. Väldlga .människornassor ärefi rörelse. I I I

Robert.

deltagerIIiI:oefemomen när fanan öfver1

 

 

 

 

.ff

 

.l :1 A. .I I

1 ,   "Enan dersförra - lol-kela .I

 

I l-MuIik- r Förstaefdelhiheenf .- Mugin .

  

M,-

Draiha. af-Miiolieil lltzntrré;Å 1
UrPfTRÄgDANeD-Eg; . ef X

I Feminaganen: P

ingeniören. I

Fe;brilxsägareislsV dotter. i .I I

 

 

 

IPIFrökIe-n Dermos I . i . . I.
Härunder fh IrV-hanfnöd atfs öra affemed sitt lilla. kapital, och då hansl strafyan ändtligen lrröneslinedwquamgahg.
och uppfinningen fär gjärdfåå är han ställd inför utsikten. att I, syälta :hJal Wrote sin tamih. " 
ning skall åter bringa honom på. fötter, tänker han stolt, och sta-.ler sina-.steg t1ll agaan af 

brik, Denne, som står nära sin ruinrfinser stranuppänmngens yarcle. men; b-egagnàr 41Slg awf-tlk-YYMl-TMPHQ 
i erbjuder honom 1,000 kr. ivett för tall-t förylifernligähetens köpendn-.yffDet ettvfsvapt-.Slag för Lnrdliprriw; 
mer för sin Kstora npfpfinning.,men..nöden har-ingen lag;  - "i 1 i Ä
1 En td1 efteråt, fart; div i. i - -
1. ånning, .som r han så oföra-ktligt; k." "
till rubriken, , där-.det kommer-"t

  
 
 
    

 lf bfiiiöfetrfttttegéta utmärkelàe för den., upp-

  
 

 
    

. g 1 I i
orb1ttradff=e r1- att-

 

 i

 

damma-.erhåller en million kronor-af kvarlåtenskapen. För sitt barns skulltager hanemot summaltgl-I" q .Å
II I II I I " VI I I I Gripafnde bilder ur lijvet. I I 1

 

 

 

W VU .t

Musik;   

 
 

 

 

Intressant,industri- och11 naturbild

I I   För-degen;

  

 

 

    

, StorartadeIhedersbetygelser. -I Vänligay Ifo-lkniassorzi rörelÅI-seIIÅV-T

Tisdagen den nov. iägde den store författaren och tänkaren Leo1Tolstysfbeg1-afning rum
under oerhörd tillelutning frånl befolkningens sida. , XSedan liket förts från1 Åsta-pavo. där han dog 
Y -L- filmen visar. dödshuset samt Tolstoy .på lit de parade .få till "stationentill-fläskl egendom Jasnajaw.
Poljana.V Framför sorgnrooessiouen gingo bönder, som buro hvita dukarI:l..vaed5 Imskriptionen: .faLj n
Nikolajevitoh,.minnet;af din y.grodhet skall aldrig utplånas bland ossböudefr; som förlorat sin fadeiå .
Därpå. följde enskara lstudenterooll efter dem.1fyräàl-vagnar medfkransar.il  I 11
I Efter ankomsten till. .lasenaja Poliana bfarskfistan in ri etthyrnm, 1hvar-ifrån alla1 mö
ritsfmed- undantag af ett bokskåp, en byst alfIlBuddwha och ett lidit-ifatt af Tolstoys br"
rad af människor peeserade förbi båren.1 Därefter utbarsmk-ifstan -åfinyo ooh fördes till 
qken enligt den dödes önskan gräfts i djupains-kogen och omgals af nio ekar. Iso"I IJ
 .Ylsionenf gingQ.depntationerfooh sångare.i Framför- Wkistan buros kransar. Efter
I .Hstoys meka och öfriga elteniletyamde..VV Under1 det liktåget lfärdades till gr
I yplåtknygä,Å under afsjungandeq at psalmer." .

1- bild som bör ses af alla. 

 

b .

 

w  X .Ellde . w,
I! :Glöm :präkte loch utstyrseletyoke från Konungrv .1113.51le 4

II Flera hundra Hells-"011611" medverka" 1316111261 bild ooh isoensåltitf  Ik b
I l:irrfwzrzflz(lin,till de "mest storslagna.,whargestalt 50,000y länk-Y
Kung iNiuia af Babylon Iär trötlfipålv nöjesliftet-v.vid5hofvet voch längterIefter något mera fån

 n-
. de. .Under en promenad får-han syn pä en vaekerljnnlngrn, Ester,V och ger sina. ksoldater belaåizitng 
att föra henne tlll slottet. ÅEsters trolofvade, slås till mark-en,1l1?varpå hon -i dennes åsyn bortföresilaf I
.1 soldaterna. Kungenfgör alltIIysom står iK hans "makt för att behagä1he1nne. yFrånen balkong4 visar hen..V
q henne sm makt öchlerbiudelr sig att dela allt med henne.. blott honIhldWehansr MenII af .kärlek tillÅ
Josef Iörsmårwhon all-makt och ära: l:Mot sin vilja krönes hon till dr-ott-:i-nlilig;II öfverhän-ges med juyeleiu.1
oehfsättes; .upp på tronen vid sidan Inf-Ifkungen. I Ä I, 1 " XI 7 1 I
i Ester-frigör sig från kung Ninieefamntag Och kostar kronan och.1 allewjuvlelerna. för hans fötter.
I 4sitt raeerl betaller kungen,"11att hon skall kastas iy lejonhure-n, hvilket också sker. Men i .stället för
att göra Ester något 1ondt läggadesig omkring henne ooh. betrakta henneImed tillitsfulla blickar.
1; Det tillströmmande folket .tror 1-:lfette.y vara ett Yteckenfrån himmelen, reser sig och lord-rar Esters tri-
glwfmng. .Detta sker. då folk-et sedermera vill kasta sig öfver kungen träder hon emellan och
skyddar honom.X i . PI . 1 l l I 1I i 1 1 I I; i

h.

  

 

 

 

I i Megik; -, Fjärde afdelningen. - Musik;
 1,-ySena-ste serie.

 ...namnge  f Veekeevy ,

.quvisaIr lefvande 1 bilder till-dagshandelserna världenIIIilndtLI II
I 1- fo I KmmwgmffskaIIYGCROMWH ret  1 ...1 . i 1
Läs Världsnyhéterna iIuEder tidning! Jyse-.fdem,.å Biddrafaconunental.
Brasscaet (BelglénlliIlEbtmagasin med explosivafvaror har-sprungit;iii-11111]-y

 

tenf. .Mian hittar gran at-

 

. Barcelona: Aftäckningen af ett monument Öfyer den store spanske dikter-en oehtäulzareu ddkmy

V ilj,wa 54 ,

 
 

London: -Konung Georg.een(ElmfåtningfmIiW nggLynm i I I . H t Y A I
Eng-61133011; xxxgVKPeJSHAr" Wilhelm Oil-h :lönt-Wikolaus mötas och fara till"I slottet Walfsgarten.

1- Jasnaia Boljana; Tolstoyiutanfer sitt-Årglott. :5 1 k V

0115110125- Szzr Ofversvämningarnajsedd "från tåget, i f i 41 1 f . . . 1 Y :f . -
Turkiet: Sultans-nior Iirlvsltor kortege till sitt palats, saluteras af en eskader.. 1" "
BO-llliögfnewsllr Matti-Etterstolrmen. Strandade fartyg-p I Å. I . 1 , 1 1 w . 1 I .
II 3915 namnsdag. "Ken-fun-genkåser 1luftske1ppetsin:,r 2 flygning .sam-t 1
. , Ill-...de nya torpedbåtarna.. . f y I 11 1 1 i. P X
 1Càerböwe-wAndm divisionen .at amerikanska.. eskadem .mkmppfå tanden., " . 1. 1

 I, :1 Qanväxlande illustràtidpelf till dagshändelserna.

W :nu m " ett-tm

I. 11 -1 Halsbrytdnde.,-cykelprestationen i-IhulInhI-orns .tjänt .

San Rossana! Konung Victor Emmtélrresentmr. Sigfördetförstamlienska béyäeouf-kömräjfniet.. I" III I

Venedig: Konung ver

 

 

Enastående skåp: tstyàlfe.

f -4

  

 

 v 1gslear.. Heartlach1 kZ,-,7 och 8,30 e. m. I Lördag-ar kl. 61.1 7,300011919. Sön- och

. Hälgda-GW m; 2, 3,30, 6, "23006119 e. m. 10138.: Kl..1 2 och :12301201 sön.

 

 

Öppet "fil-I- bilietiköv hvar-W "lag en limma fore-första" tiireetännihgeu .e

dagma ...mmghetsmmfme onsdagar och Etedagm. -1 m.
l och skolungdbm I-tlllttåde för endast 10 61519- Efwrm. 7,301111 sön. och
[Hälgdagravr äro btliettthmfsmlmaP lika får bam) som för äldre. 1

BlrgJETTPRJSER; Fer äldre; lista plats 35 Iöre, 2:amiplats 25 ere.
. barn under 12:31:11: heta ,, 25 v. 2:a". 1 v , 15
1 1Till billiglaetematinén 20 öre Hår äldre, 10 öreI för ha

E19

ru".

A. (-11 pågå-seden
oafhrillet under föreställningen-ne. . 1 I 1 I
. 1 r I i! ...h 215 I

x

 

 

 

 
 

 

. j PRoYeRAjwféiålfo

" Iv0bs1! 1 Åwii-amluftiga.- och. of;

 

  
 

 

 

.  j I".
 Mw  f;

IT

 

 

  

  
  

IArbetaren LardierI harfläuge arbetat på atttillyerka en automobilguminiringt.somjäejIspriekggrgöndgf;

. H i , skam ha förts "Ibakoinf ljuset, Lbvergifverf:sig .
trade finellan honomlo-ch ltabrikens ägare. lStöllol mför rätta,y 1fri.leäjzmerf11.1
s dotter är modig nog ett förklara, att Älie-unes 1 far e] har 1någiixnvarit-lol

i uppfinningen, som helt oohfliållet VörÄLamliei-s. Uppskattad I:och tillintB-l-FgJIO-YÖ "Vlflf1319låtit-11118y :OfÖTSkrivianllQ-Åylibf-I;
nesmiåå, tålmffrfåbrikeägaren död ti-Jl.,qolfvet. ILardier får till slutlon for sin möda, enarl han af 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
 

   
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

7 e. m. äga bam, I

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain