#2358: Biograf Continental

b-n-nmn-ni-n

lll lll lllllllllllllll

Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)

kw

 

Program för Torsdagen den 15 t. o. m. Söndagen den 18 Deo.
.H A-w-PRooRAiw-f -

u==

 

 

 

 

Musik. - Första fildelningen. - Musik.

 

Nytt ! Högintrossnnl !

Messina just nu.

Har rest sig ur ruinerna 18 månader efter katastroien.

Messina löreter ej längre den förödelsens styggelse, som våra för halttannat ar sedan visade bilder-lö"
retedde. Staden har ånyo rest sig nr ruinerna, och lit-vet i hamn och på kajor, på gator och promenader pul-
serar åter med friskt lif. Nya hus ha uppstått i de gamlas ställe, en del Visserligen provisoriska trabyggnader,
men dock fyllande sitt ändamål - att bereda bostäder och al-larslokaler åt befolkningen. Särskildt karaktäri-
stisk är den s. k. trastaden. bestående afenkla skjulliknande byggnader.

Men stora stadsdelar ligga ännu i ruiner Nydiiningsarbetet pågår emellertid med ifver, att vi få be-

:g
. . . L, - . å
vittna huru stora, olijälpligt ramponerade ftenpalzits sprangas med dynamit, sa att de pa ett ögonblick lämnas I
i:

 

 

L

med jorden.

 

illàstc ses af alla!

 

 

 

Ett apropå till det senaste kjolinoilet.

Piriserirlisleniis trsläsl.

Hvarje år lirar Pariserartisterna en fest. i Builllo sportnlats. Dessa tester äro mycket omtyckta af den
stora allmänheten. I-Iär får man se sina ilickor som åka velociped. lindning af tunnor. Kapplöpning mellan
tiocka herrar och nu senast, efter nya kliolmodet, kapplöpning mellan damer i de snäiva kjolarna.

 

Musik) - Aiiilrn utdelningen - Musik.

 

" "f fa.le XÅ Nix  "ÅF-NN äfflxmä

Konst Iilin. Kolorerad.

Stackars nioclerl

Dramatisk scen af Brmla, spelad n] jif-öken Deli-mir från Coincdie Franfaise.

Den unga modern belinner sig pa barnbördsliuset, där hon nedkommit med ett barn. Hon be-
gifver sig hem med sitt barn på armen, men rinner hemmet Ölvvergifvet: hennes man har fegt läm-
nat henne i sticket att reda sig bäst hon kan. Utblnttad på. alla hjälpkällor. hotas hon al den
bittraste nöd.

Hon är utmattad af hunger, och sitt lilla barn kan hon ej längre gifva näring. Utan bröd,
utan tak öfver hnfvniet oili iir-an någi: hipp står hon pa Seinebi-yggyi och blickar på samma
gång förtvitladi. och längtansiullt ned i det rinnande, mörka vattnet "tAr det ickeu, tänker hon,
LLbattre att göra som dessa olyckliga, taga sitt och sitt barns lill, eftersom lifvet ei tycks vilja veta
af dem iNL Hon hindras dock från sin törtviliade töresats genom en behjärtad mans inellankomst.

Emellertid ringa kyrkklockorna i ett närliggande kloster med glad-tig klang in i julens glada
högtid och ett nytt hopp bemäktigar sig den stackars moderns hiàrta. Framme i koret strala lju-
sen omkring det hvilande Jesusbarnet, medan nunnorna i helig andakt bringar det sin hyllning.

Johanna smyger sig in och gömmer sig bakom förhänget till en biktstol, och sedan ljusen
släckte, och de fromma systrarna begifvit sig tillbaka till sina celler, nedlägger honr med en bön
om förlåtelse för sin handling, sitt eget barn i stället-för vaxbilden.

Sedan detta är giordt, äro hennes krafter uttömda, och-hon slapart sig med möda ut ur klo.
stret och dör på den närbelägna hoalevarden.. Emellertid blir hennes sisa bön för sitt barns väl-
gång hörd; de fromma systrarna upptaga det lilla barnet som en gatva från himmelen.

En gripande bild ur Pariisetrlifvet.
 ,

Musik. - Tredje utdelningen. - Musik.

   

Nm mf
MV XX-.JJN-d

t

 

r?

" Vinterdleger  

En. ef de vackraste nenirbillder  någonsin1 blifvit iii-anvisad.

 

Musik. - Fjärde aldeliiingeii. -- Musik.

IW.

i
r 1, li- - o .i i J
o om igt giftermal. J

IM

 

- Intressant faiiiiljedrania. -

Jack och Minnie älska hvarandra, och den unge mannen infinner sig hos Minnies fader för att an-
hålla om hennes hand. Men han får besiäindt alslag. Ett. försök af liickan att bevaka fadirn miss-
lyckas likaledes. Men Minnie är en handlingskraftig kvinna. Hon låter i hemlighet viga sig med
Jack7 och sedermera lagar bon så, att såväl hon som mannen bli bjudna på en veckas vistelse hosåen
väninna till fadern, fru Barrington, ute på hennes vackra landtstiilie. Ingen vet här, att. de båda äro
gifta med hvarandra, och det håller därför pa att bli skandal, när man kommer under rund med. hur
förtroligt de umgås. Men så uppenbar-as anledningen för vardinnan, som åtager sig att ställa allt till
rätta, hvilket hon också med någon svårighet lyckas, livadan slutet blir fröjd och frid samtiamiljelycka.

Väl utfördt stycke.
lm

 

 

på" Itunnbandehjol. gi

Också en bild för dagen.

Det mest ultramoderna i damtoilettväg är som bekant LLtiini.ibai;idskiolenu, tack vare hvilken modeolf-
rens Lérörelsefriherfi i hög grad inskränkes.. Var lilin ger en lika dråplig som .verklighetstrogen bild af den
hjälplöshet en tunn-handslörsedd dam belinner sig 1 så ute som inne och som slutligen tvingar hennes olycklige
kavaljer att köra hem henne i handkärra!

- Humor och atlr!

Föreställningar: Hvardagar kl, 7 och 8,30 e. lm. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och

- Hål-(laggar kl. 2, får), 6, 7,30 och 9 e. m. OBiS..I Kl. 2 och 3,30 på .SönA
dagar Billiyhetsmatiné. Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. äga barn
och skolimydom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på. Söfn- och
Hälgdagar äro biliett-tprisernu lika för barn som för äldre.

 

 

 

 

.-

 

 

barn under 12 år: Izstn .. 25 ,, 2:dra ,, 15 M i
Till billigheismatiuéu 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

Öppet för biljettköp hvarje dag ell timma före första föreställningen och pågå sedan
oafhruiet under föreställningar-lie.
9-9 Q PROGRAM 5 öRE. q q
- - -

Obsl Nytt program Måndagar och Torsdagar.

Hvarje Lördag 3 föreställningar kl. 6. 7,30 och 9 e. m.
OBS-l Fina sevärdheter utlofvas. f

Västervik mio. C. C. Ekblad år Cu.

BILJETTPBISEB: För äldre: l:sla plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain