#2357: Biograf Continental

i..

 

 

 

1

 

 

 

 

i

 
  

 

 

 

 

  

 
  
   

"om för Måndagen den i 0. m. Fredagen lm  "

dit-:solen .sällan eller aldrig letar sig fram... iLand v

nivå-:innerst försorg lår Dick tillfälle att1 en tid vistas pålandet ifs-nalle människors hem.
naturligtvis i I
i väl athenne. . - -

gor. I Kor och höns lätöiva-förlden lillestorstadsparfveln mycket konstigaj
" ner-liga favoriter-:nell han! önskar så gärna, att lilla Nelly atven-Äkuniiegaäela I
-f-"att-:Lnrlnratyrlgöra en liten landtgård åt..henne,V och planenfgillfasPaf-adeln enkla" landtmannen.

den lillavsjuklingen.

" Tan-k, verkliga små kycklinglarkffl-I i Deli-:Ägarens leksaksfåret blir ohjälpllgen distafuseradr.
jmer och förstör. "rig-finfinVk de, I I;

  

där sol .aldrf

. hemska ktågOlyckan mellan AGenius" och Milano.

mimedlemmenw Judith .flåautiergden qberöm-da romantörlatiari-nnan Theon
 - :des Concourt-s. i k I i
i i mäkliga ur,rsom"dag"ligen kl. ll-lvisar eiwmed-elltida turnering i Paris: Då ivS-eine, hot

, Försiktighetsåltsfitrder.

na
I WnMilano, och Genua inträffade häromdagen I-enwhemsk järnvägsolycka, då ett exip1-1:-.,slåfjå,i,1;1 bakitrån
 1annattåg. Olyckan berodde påffelvägrling. i 
i tan lllluhairiedP VU, De" talrika oEieefårna följa honom tillbönen,
skodonen..gEfter bönen; återvändersnltanen tillisitt anspråkslösa åkdon. -fRysslg-ind; y.År-sd
nens. åter-tåg 18l2j-liras. " i

 
 
  

   
   
  
  
   
    
      
 
    
   
     
    

R x

 g  BåtfärdVigenomf-Åfde dalsä

:vither- i;nä.rheten :if-staden Wallon Vgräft sig lfram genom Oevennenbergens sand

g regnbågens färger.l I :Under tidernas lopp har Istengruset här uppbyggt ganska!lv gendoinliga-tormatio- XV

V framkallar P:för oss i 4 ,
Vi?förstlarlassig naturbild måste" denna anses jför.,

wkunna framställas
och torg 0. Vs. v..-

 

 Västervik A 5 x
(s. J.- qEnandersx förra loket), I  M 

 

 

 

-Musikl - Första indelningen; - Musik.

n fl - J - : i i

v - Ett fattigt, sjukt barns -hfistolrimi 1, I H I
Dlink och Nelly äro .ungefär jämnåriga i De bo samma istiden stora stadens rökiga arbetafrelrväftet;
et år för desse-fattfigmans barnfliksem en sagan G om.-bnf-

  

 
 
 

stor7 menI hankfin-.nerkldetpävålrt a-ttvfläfniinasirn lillasjuka- lekkamrat, ljlelly1 i

 
  
    
    
   
   
    
   
   
 

Så.v kommer. handlat-nå landet och bereder den enkle landtnjannA 

: än sina barnsliga frå-
1e "lägenhet bli-16001: hans Syn- t i
ansåg-"Indie Han beslutar sig för I i

 

  

 

  

Vid hemkomsten lyckas han vinna-modern för-11 planfoch de bereda .gemensamt öfverras-k-ningar åty , I, il-
Hvilkenfvglädfieigdet .blint-W PDemi.lille"Egllönnmer sjukdom och allt inför den oväntadei f vi 
M i I v u 1 Men ena-egna
ngnndaY-anoägdnmgarna, och 1 britt-Prflörtviiilali sjunker barnet nedbfvågérlie
I nnelr modern sin flicka så ligg-nndeQeeh det visar sig, att sjiilkdo- "i
if :tändningtill idet värne Den ligatefåfwhfljns från qsittqglädiefatnigagliffia-cy
askan sakna-i, Dick läggqenså-jdijåpsörg enlhlomma på hennesy kalla-"bröst"1 I

I. .7. i i i Av Gripanlgéeåbetä-ur:storstadslifbets slantgysiddr

 
 
 

 

f- , åtf qehaätfe q Inse

 

 

  
  
  
      
     
 
    
           
      
      
  
  

nu ett annat.

 

  
 

 

 

 

I Masi k. I

 

 Musik. - VAnal-lll 

 Q i, i Ä O 1 i  t .I i u I
me  Y- log-ru  Å eo 0 f f -
visarjieiyaiws Jtilltal till daggbandengmglvä
i i P[Kl-ne"ynlatfoglràtiska Vennergren-gm vet à
Läs världslig-(heterna- i Eder lidn-iljllll i. i

 
 
     

 

i ( SedemP àBingraf Go tinental!Y
Markl-hljair 5-niastaren- ffPreu-ssélnsu grandstötnling1 1" Engelska kanalen sam-t den

"Londojiz Riksdagsmannakandidaterna börjasiu verksamhet.1 .123311-1191l Den första kvinnlig-air
re Gahntiers detterfinvald-i i "
M än ch ene-:f VD Åt.Årerönnlll "stadshnse

 
 
 
  
 

yID(ämtföflit: Den årliga täflingenj pläuing.

 

Dover;

upreussenu, Världens .Häst största segellfartye v ert-Tända
meord A"på haveristen.

De modiga sjömännen vägraj att lämna- sitt älskade, 

T . ide parets
Alärianopell? VBesö-ky 1af snl;

Många omkomme och skadades. v, .- 
men taga enligt muhamedansk- sed först at?  "i i

 

v 1 q W I 4 v i I I N.aigenfaf fransmän i
V:3297.5115el:t Belgiska parlamentet öppfnas Konungen hyllas af folkmassorna. vi l

Palihgäs Yeekbjournaliser allt. :vet allllt.M

 

, w l-ntstöriskt skådespel från jusalahdei. i I
V4nftelfigitfi,mms helgmat-tragedi ffAulaiie" imnslm "f Milimiemsr
4 "Amath i, i

l

  
   
 
  
    
 
 
 
 

 

utföres 1at[Elf-"ble Dellmrxqiir.AXA k

11

 

 
 

lf, valde,L tills ö verstrfstepif ställdes-igi spetsen Iför ett 
af henne införda baalsdyrkan och insatte Joas till konung 1 Israell

 

 

 
  
 

Yf1.. Hemeeffolket allians 
 . i. i. kul .1. q
nenltrotsazfnthaf i

i enig-fb! .

- A." r r ,

 

 

i llfltlzallats .alm-nej1 sökerrsftorma,

"Illa" 1:4V v v
, Folkets1 nylln g. i . I!
v4.- Qaalbräs:terna pain-lmÅ teznpf 1

 
 
 
 
  

 

templety :; i 
 V10. Guds egna stridsmän.
11. Baäilsfiåvälde brutet. K 
i 12. Hell- lIsraels knye konunglvzvlfru

   

1 "lets förstözing. 1

  

Officeren f Abnez- i sluter ,
V, I, 1:fl-1.117tz-sj..missnöjda,:i

    

Vfog

 

Vmen, -I njade andningen. Vilifmsikf,iq .i

  

 

I (Sydfmnkrik-ei). Storslagna hä liga naturseennrie-ry , , I  Å- f
Utan tVlfW-Il tillhör Ardechels Idailsänka det? mest storartade och romantiska SQDlxåfFrankI-:ike"hat-u. 3? i 

att,uppvisa1 och i hela Eurona torde det bli svårt att :finna dess-like, Ard-eeh; . nlibifliodfffvtillRhöne, "i

1 V A i o sformationer. WRfesirl-11

tältet Laf- -detta arbete. som pågått-under årtusenden,,se vifhär för vara ögon På många ställer reser . -

sig bergen lodrätt, öfver det-:Itramhrusande vattnet, så att ej ens den Smalastö gångstig" innesattttfihl . 1

gå. Sed-an "vidgar XXsig.dålärftanloch rulla-tonar osath vidt öfver hvar-andra upptornade klippblock rvkant-.a 

Heden. IInfärhete-n att den .lill-a staden-Are har l.den strida floden öfversköljt en naturlig 60 mtr hög bro. ,. f f

Så 110ortrsom ett iltåg brusar häry vattenmassan nedförfså att den bildar ett riktigt ström-drag i
hvars hvirfvel en elra som ett nötskal skulleflkastas .hit och dit. Därefter Byter (5611511180 005 måle-
slåätisk liksom IOCkande till en goncilolfaml.v Från vågorna glittra de ofantligaVbergfsplattorna-walla

 

; ngr, hvilka man skulle .kirnnallantaivara återstående stolta ruiner öfver ölivergifnafsldtt
i i v 1 " sillverklaravatten fsllpn

go e Ok.

rar Åfrem mellan bengvävglgana; flat-ibland än den
. i i. . -  llefr-pennaupförmåir beskrifva den
etta i ga inlskmo1 åitergerngenna härlighet
ant-ler -öjes igenom, att :den är kolorerad. Sem en i

 
 
  
 

  
   
 

  

Wilde-fgroniant 5 ooh"

   

JH m, .va s v

 

  
     

i i

 

 i underbara cynism 

.En bildtsom icke kan beskrifvasnulan

   

  

 

ägna ses eÅ

. q v I . nissar-.hvilka derln Pra?P er, som numera
medelst kinematograf, t. ex. en velociped, som på egen hand rullar omkring på, gator

 . -- innfctim

   

 
 
  
 
 

.som alla h

4

at verkligt nöje af.

 

.x

 

Pllin-esifall7111101;åvill".i;L rival-dagar kl.. r och 8,30 m "Lö 

 
  

H äflgdagwr kl.l (2.5-  Vre

 

  

 
  
 

 

 

     
  
  
  
 
 

  
 

 

v dagar Buzflgnerslmma och    
- :råolcuihf-skolungäem Åtibli:fit-i;ine för-:endast 10 (iv-e. Efter: 2,130 pdiésäqisioch - :vi "
4 i Hälgdagm qäro1anHettlya-frinfall-ua tilmjiår bam som för. äldre. f i 

 -BrLJn-.TTPBISEBQ närmare; mia. Plats se öm; nian-.a plats .25 .öl-e.

 
 

 

 

 
 
  
  

 

 

   

    

 

bam] vuudeliwläY ài-:Älzstin 1 4,, -V-v25 ,, 15 ,, f I v ,, lg
k , I Tin imngnenslim-tiiuenr1.20V nat-.eP för äldre, regnr " genial-il. i f i 
.öppetfferiniljesinöpänvmje;Ideag-xnilrlrimma fnse inr-sia:öl-esta!lll-iiiigengdeii pågår seden l, i
.M när fualfhfnfnlten.inriler.iäiwiestållnhignrne o I 
  v PaQOGRAMWäföREÄ" f 
 Detta finfina?program é é . 
w w I itilltagenV  1 I ,  J  
 V Hvarje Lördag 3 "föreställning-arkl. sv711,30:"Vi-ilaeh 
é i " i 055.!1 finns,-fsivärdhetcr utlolvasg v Y
"västern-if wo: c. o.. Ekblad-s; (2:5. y  i  I! i i .q .z l v

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain