#2356: Biograf Continental

lll l l llll 

Västervik V.
(S. J. Enanders Vförra, lokal.)

 

 

 

 

Programför Månd. (Annandaglul) t. o. m.. xlins-nl. d. 28 Dec. I

 

Musik. - Första afrlelningen. - Musik.

 

-Ex.press i dag. från Paris. Senaste serie. --

diinernalogrufisft idecnrerng

Ilinematograiiska Veckorevyn vet allt, ser allt. "

Läs världsnyheternai Eder tidning! 7- Se, dem ä Biograf Continental! -

Venedig: Markusplatsen har genom öfversvämning förvandlats till en lagun, där de unga venetianerna
ha särdeles roligt och där kanoter och smäbåtar glida fram..k . Å. . i A j Å .. w

Cardiff: Efter senaste upploppet ligga"gatorna öde med stängda butiken" Soldater" vakta gruivor och
arbetsplatser. .

Anzioz Två italienska torpedbåtar erhålla sitt dop under-iiaggning och kanondunder.

Bryssel: Invånarna skynda att taga del af bulletinen angående drottningens sjukdom.

Dunkerqne; En hval, vägande 40,000 kg., har strandat.

Graversend: Amerikansk-a eskadern mottager besök af lordmajorn.

Paris: Nyheter i skinn från Bon Marche.

Astapavo: Grefvinnan Tolstoy utanför fönstret till det-rum i stationshusetdär Tolstoy drog sin sista suck.

Rio Janerio: Krigsskeppet "Sao Paolo med den blifvande presidenten Fonseca ombord och eskorterad
af den öfriga iiottan. Fonseca åker längs hufvudavenyen, litligt hyllad af folket.

Orrwämlande scener-fier från olika; länder.

fred ale med sina. dresserade hundar.

Konstnären visar vackra prof på långt drifvcn hunddressyr. Die små "vovvar-ne" balansera och slät
volter med förvånande säkerhet. Bilden vimlar i öfrigt af förbluffande forvandlingsscener, hvilka helt visst
skola bereda åskådarne nöje. - f

 

Ett mästerverk af dressyr.

I
.In-mc...-

Mnsik- - Andra afdelningen. - Musik.

"lm" 

 

 

fi

Amerikansk Scenisk konst. - I (American Bioglraphi.) .i

Mazie har i present erhållit ett guldhalsband af sin fästman. lust som hon är i färd med
att förtjust profva det, anländer en väninna på besok till henne. För-att se hur det tager sig ut,
hänger hon det om hennes hals. Mazies moder kommer springande med ett telegram till Mazie.
Hon är alldeles. förskräckt öfver telegrammet, hon tror någon olycka har hänt Mazies fästman.
Det är dock endast en. anhållan att de skola sända. en kvarglömd hängmatta till honom. Mazies
väninna har emellertid förlorat halsbandet. Nu kommer de mestbefängda situationer. Än får i 1-
Mazie sitt halsband. äter, sä plötsligt röfvas det bort, och då hon äntligen än en gäng återfär det, i
är det endast för att återigen mista det, ända till upplösningen kommer och allt slutar i skratt, Å
jubel och fröjd. :i i

 

  
 
  
 
 
 
 
 
 

 

I"än ferieresn till (finfin.

Bilder från Habanas hufvudstad. . I

Vi förflyttas ombord på oceanångaren, som med stor hastighet klyfver vattnet. Det är siesta. lsina
bekväma hvilstolar finna vi de talrika passagerarne njutande af tillvaron i fulla drag. Den lille fripassage-
rat-en Amor är naturligtvis med och trasslar in två unga människors öden. I sinom tid anländer ångaren
till Cubas ståtliga och betydande hufvudstad l-labana med sina 240,000 innevånare. l en mindre farkost sät-
tas passagerarne i land, hvarunder de passera det ryktbara vraket af det i hamnen den 15 februari 1898
genom eXplosilion förstörda amerikanska örlogsfartyget "Maine". Så äro ferieresandena på cubansk mark
och få tillfälle att som hastigt göra bekantskapv med den stora öns president och vice president. Efter ett
besök i en typisk cubansk by, rullas underbart vackra scenerier upp från stadens omgifningar och staden
själf. Att den skälmen Amor icke stannat .kvar ombord pä ångar-en beböfver väl icke omtalas.

Underhållande och trefligifjbild.

 

. 1

 

Musik. - Tredje afdelningen. - Musik.
aha-.ärmfo Qthfxix "zzàfffàà fAiÄWf-foa. såld
ITeater Film. i v i Teater Film. w

 

"Varietéstjärn an."

Hon gjorde lycka, Zazzi, den lirade varietestjärnan, hon som alltid tagit alla kärleksför-
klaringar för smicker, anda tills hon träffade honom. I-lon trodde på honom såsom på en Gud.
Hela hennes liv fick ett annat mål. Alla förut tillbakahällna känslor bröto fram i dagsljuset,
hon älskade rent och ädelt, och för honom, som hon afgudade, skulle hon kunnat offra allt,
blott icke sin tro på honom. Då kommer slaget. Ett anonymt bref säger henne att "hennes
vän gift". Hon frågar honom, men får ett nekande svar. Zaza går dit, hvarest brefvet 
ger henne att hon kan få visshet, och får det ock. Hon är bedragen, skamligt bedragen och
det den enda gång hon trott på lifvet och kärleken. Hon säger honom hur uselt, hur skamligt
lagt. han handlat mot henne, och intages af vrede mot den kvinna, som star emellan dem.
Hon svärjer hämd. Men hennes goda hjärta säger: "Har du rätt till denne man, att taga ho-
nom från hustru och barn?U och det svarar: "Nej, det är han själf som är öfvertiödig". Å- 4

Ä: . ..-

 

 

 

Nlusilk- - Fjärde afdelningen. H Musik.

Octane är modig. I

Djurtämjare för att få en fästmö. - a -

Octave är en slarfver till ung man, men i grund och botten präktig pojke. ,"Björna-r har han i legio
och han är högst "ogenerad i fråga om deras behandling. Dess bättre har Octave en farbror, som beslutat
taga gunstig herrn i uppsträckning. Farbrodern åtföljes på denna expgdition af sin unga, vackra dotter.
Den unge mannen ligger dock helt i klorna på sina fordringsägare, och en af dem inger honom den förstån-
diga tanken, att gifta sig med en amerikansk milliadörsdotter. Det enda villkor, som uppställes af den eXen-
triska arftagerskan, är, att hennes friare går in i en lejonbur. Octave saknar icke mod och fullgör detta
prof på ett glänsande sätt, i det han till sin. skönas förtjusning till och med retas med de farliga rofdjuren.
Dä uppenbarar sig hans unga släkting pä scenen, och de upptäcka plötsligt att-de icke kunna lefva utan
hvar-andra. Octave slår denI rika amerikanskan ur hågen, och de båda unga lyckas snart vända onkeln -
med sin välförsedda plånbok - till sin förmån. i

Rolig och oföra rgl ig.

,
l
J
l

l
i
 ,.

 

 

 

 

 

 

Föreställningar.. Hvar-dagar kl, 7 och 8,30 e. m, Lördagar kl. 6. 7,80 ochl .9 c. m. Sötn- och, i

l Hälgdagafr kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBS... Kl, 2 och 3,30 på Son- I
dagar Billiyhetsmatiné. Onsdagar och Fredagar kl. 719. m. äga barn I.
och, Vskolzmgdmn .tillträde för endast1 10.61-6. Efter- kl. 7,30 pet Sön- och
Hälgdagar äro biljetttprlnemfia Hicap-för barn som för äldre.

 

 

B

BILJETTPRI-SEB: För äldre: 1:s-Ia plats 35 öre, 2zdva plats 25 öre.
barn under 12 år: list-d ,, w 25 ,, 2:(l,ra ., 15 ,,
Till billighetsmatinéu 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

 

 

 

Öppet för biljetlköp hvarje dag en timma före första föreställningen! och pågår vedan 

 

oafbrutet under föreställning"rue. f

 

 

ll=

 

Q. PROGRAM 5 öar;

 

  

 

:ui- Vf

Obs! Nytt program Måndagar och Torsdagar.
Hvaije Lördag 3 föreställningar kr. 6. 7,30 oeh 9 e. mig:
 i; Obi!- iiniina  - v 

väsean ima-V crloprekbiaaa cås. I.  Vi "f .f :i :ff  

 

s.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain