#2355: Biograf Continental

Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)

  

  
    
 

 

 

en. t. n. tm. Nyårsdagen.

 

Prngram ftir "torsdagen den 29 
 P R o o R A M. 

Musik. - Första afdelningen. - Musik.

Italienska ilottmanöve
Bilder från det modäma själtrlget.

Sjömotiv gör sig ju alltid utmärkt pä biograf, och denna Elm utgör en ny god bekräftelse på denna
regel. Likaså äro ju städse militärbilder af intresse. Den. italienska flottan, hvilken förfogar öfver alla det -
moderna sjövapnets resurser, är ute på manöver, och man har här tillfälle att äse de olika rörelserna och
öfningarna. Konung Victor Emanuel gär ombord på. chefsfartyget, hvarefter "leken" börjar. Det är statligt
att se en eskader i pä upprördt hat. ÅDe stora slags-keppen. äro skäligen okänsliga för vattnets rörelser,
medan jägare, torpedbätar etc. bana sig tvärs igenom sjöarna, sä att Vattnet strömmar af dem. Och så
börja kanonerna tala sitt allvarliga spräk. De ombordvarande arbeta i sitt anletes svett, hvar och en pä sin
post, allt medan framgången lutar än åt ena, än ät andra sidan.

Så skall man göra strandhugg. Besättningarnä sättas i land i stora prämar och andra farkoster och
så går man löst mot fienden . . . .

Till sist se vi huru de afskjutna projektilerna krevera i luften, bildande små. lätta moln . . .

Synnerligen intressanta, scener.

 nye hetjänten sent baletta

eller

Den olyeksbringande tyllkjolen.

Den populära balettditan engagerar en ny betjänt, som dock torde fä kort tjänstetid på sin nya plats.
Dä balettdivan begifvit sig ut pä promenad passar den nye betjänten på tillfället att profva en af divans
luftiga tyllkjolnr. Furnlig, som han är i det ovanliga plagget, trasslar han ohjälpligt in sig och åstadkommer
en jämmerlig förstörelse hvar han far fram, ute och inne. -

En munter bild.

 

 
 

  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

  
  
 
  
   
      
    
    
     
   
  
    
   
   
   
    
   
  
  
  
    
  
    
   
      
   
  
    
   
    
  
   
    
    
   
   

 

Musik. - Andra afdelningen. - Musik.

  

Stat sensatitmell nyhet!

b  lb få

Efter motiv af Onlilensellläger.
Filtrevisats på Panoptilmnteatret i Köpenhamn öfver lidt? gånger flir- fnlla hus.

 
 

Skådespelare: Grefven . . . . . Hr Th. Roose från Kungl. Teatern, Köpenhamn.
Grefvinnan . . . Frkn Ingeborg Larsen ,, ,, ,,
Snickaren. . . . Hr Nic. Neiiendam ,, ,, ,,
Betjänten . . . . Fr Rs. Ottesen ,, ,, ,,

1. En nyt-bar present.

Det är höst, en kall, klar septemberdag. Grefvinnan sitter nere i parken ochläser en bok,
allt emellanat lägger hon den ät sidan och ser vemodigt på blommorna i knäet. Lika förgänglig
som dessa sista, vissnande rester af sommaren är hennes lycka. Hon känner döden tränga sig
inpå. Alla lyckliga stunder hon uppleft tillsammans med en älskad make stå fram sä klartiminnet.

Hon hör någon komma. Det är grefven. Han sätter sig bredvid, de luta sig intill hvaran-
dra, hon lägger armarna om hans hals. Han förärar henne ett vackert halsband, en symbol pä de
osynliga länkar, som förena. dem med hvar-andra.

2. Dödsbädden.

Grefvinnan ligger för döden. Grefven står förtviflad vid dödslägret. Hon vill ännu en gång
omfamna honom, men armarna äro för slappa. Dödskampen inträder, en ryckning, och hon som-"-x
nar in. Grefven kastar sig högljudt snyftande öfver den döda kroppen. i

 
 

3. Halsbaudet gör snickaren fundersam.

I slottets riddarsal ligger grefvinnan på lit de parade. En väninna har fallit på. knä invid
kistan och ber för hennes själ. Grefven kommer in - det är nu sista gängen han får se den döda
- ögonen, som äterspeglat hennes innerliga kärlek, munnen som han sä ofta kysst, händerna, som
hvilat så tryggt i hans, allt som varit honom kärast i lifvet. Han lutar sig öfver kistan och kysser
de stelnade, blodlösa läpparne. Halsbandet tages fram, det skall följa henne i grafven. Betjänten
kommer in med en snickare, som skall spika igen kistan. Grefven, som vill vara för sig själf, gär
ut. Dä snickaren får se halsbandet, blir han eftertänksam. De rika ha räd att gräfva ner en hel
förmögenhet i jorden. Med ett sådant värdeföremäl skulle ej han och hans familj behöfva lefva i
faittigdom och försakelse. Han ler bittert, dä han sluter igen locket öfver liket och den skimrande
s atten.

4. Nöden) har ingen lag.

Hemma hos snickaren stär nöden för dörren. Ett barn ligger sjukt, och där finns ingen-
ting att äta. uFar, jag är så hungrig", jämrar det sig, då han kommer hem. Det griper honom
djupt att, bländad af lyxen på slottet, på detta sätt fä se sitt armod lysa fram. Han berättar för
hustrun om halsbandet. Barnet ber om igen om mat. "Nävältj tänker snickaren, umina kära skola
ej svälta längreu.

5. Brottet.

Det är natt, snickaren kommer insmygande i likrummet. Har han ej rätt att lindra nöden
där hemma? Hvem har väl gagn eller glädje af halsbandet, om det gräfves ner? Han tar af kist-
locket, lägger blommorna och klädet ät sidan och famlar darrande efter halsbandet. Dä märker
han, att någon fattar honom i armen - hvem är det? Har den döda vaknat till lif? Vill hon för-
svara minnesgåfvan? Han irrar dödsförskräckt därifrån.

6. Sit-entlöti

Grefvinnan har vaknat till lif - hon var endast skendöd. Hvilken hemsk syn! Darrande
af rädsla försöker hon rusa ut men är för svag. Dä faller hon ner inför madonnabilden och tackar
Gud, som räddat henne undan dödens käftar.

7. Eskilstuna-isen.

Grefven sitter nedtyngd af sorg framför kaminen, då snickaren kommer inrusande och kastar
sig på knä framför hans stol. Han lyssnar uppmärksamt på hvad den inkomne förtäljer. nr det
sannt, att hon lefver, eller har karlen blifvit skrämd till vansinne. De följas åt för att se.

Kistan är tom. Grefvinnan ligger orörlig framför madonnabilden. Grefven lyfter upp hen-
ne, och outsägligt lycklig lutar hon sitt hufvud mot hans bröst. Halsbandet öfver-lämnas till snic-
karen. Det är ju han som räddat hennes lif. Hvarför skulle han dä ej fä behålla det han sä be-
görligt eftertraktat? Snickaren tar emot smycket och kysser grefvinnans hand. Men, sedan han
blifvit ensam i rummet, gär han fram till madonnabilden och lägger det där som ett försonings-
offer, inseende, att någon lycka ej kan byggas på ett brott.

 

Musik. - Tredje afdelningen. - Musik.

 

  
 

Edison time. Edlsea tilms.

En kalkongärd. Beredning af nationalriitten "Pol" Infödingnr i kanot. Japanska brottare.

  
 

Mursik. - Fjärde afdelningen. - lilinstk.

i i tet.

Ett lustigt stycke.

Ester gär i pension, men är kär, som sä många pensionstlickor äro. Föreständarinnan, en gammal
argsint mamsell, emellertid sträng och jagar flickans beundrare ut ur parken.
Emellertid gör Ester snart en upptäckt. Afven föreständarinnan har sin beundrare, som möter henne
i parken. Det dröjer ej länge innan hon har förskaffat sig ett fotografi af det gamla äldriga paret, sittande
på en bänk i betänklig närhet af hvarändra. Medels detta fotografi har Ester föreständarinnan i sin hand
och nu är det hon, som dikterar vilkoren. " - ,
Bilden är präglad af friskt. humör och oför-ai-gligt slxälntllymme samt bereder
I åskådaren mycket nöje-a

 
 
    
  
   

 

 

  
 

fu

1172,? år; Hilanders-ar- !nl, r och 8,30 e. m. Lördagar m5. 6, l31,36) och, 9 m). Sön- och

" Hälyrlagnfr int. 2, 3,30, ö", 71.30 och, .9 e. m.. OBSJ KI., få och 3,30 på Sön-
dagar Billighetsmdtiné. Onsdagar;- ocil Fredagar M. 7 e. am.. ägda omm
och. .siliollftt-ngrlom titlar-ädel för :fratris-t lt) åre.. .Efter lni. 74,30 på, Sön-l och.
Häågdnignw äro MEnterprises-nra Mim för barn som förb äldre.

 

 

  
 
 

BEEÅETTPRHäEEk: klär äldre: ilman, plats :så ört-e, teatrar plats 23-3 öre.
bara titandioxi- 1l2 ftir: lizstm 5., är? ,, tätt! "at .,,. få

 

9,
Till bffligftetsmntfmett ill-att öre för: äldre, MD öre för ämm.

  

Öppet för häljettköyr hvarje dag en timma före första. föreställning-en och King-ar sedan

   
  
 

näthinnan under förestälfniilngnrne.

 

 

 

PROGRAM 5 ÖRE.

 

 

  

 

 

 

 

yil pregram än nell fnissar.
Hvarje Lördag 3 föreställningar kl. ö. 7,30 ooh 9 e. rn.
Kön biljetter i god tid. iltsällia hus.

Västervik 1010. C. O. Ekblad 8: C:o.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain