#2354: Biograf Continental

n=ngnmG-G=G

lllillilllil 

Västervik
.(S. J. Enanders förra lokal.)

 

  
 

 

9:-:

Program för Måndagen den 2 t. o. m. Onsdagen den 4 Jan.

,.... :rf-PROGRAM;me
f Musik. -- Första afdelningen. - Musik. "
- Express i dag från Paris. Senaste serie. .-

äinemaiogra isf: iåeckoremg "I

 

 

 

visarjlefvande bilder till dagshändelserna. världen rundt.
Klnematograiiska Veckorevyn vet allt, ser allt.

Läs världsnyheterna i Eder tidning! Se dem å Biograf Continental!

London. Engelska valen: socialistkandidaten Crooks talar till statsfunktionärer. Mayor Adam fram-
lägger sitt konservativa program.

Melbourne. "Terra Nova" besöker hamnen på väg mot Sydpolen.

London. Engelska suffragetter i arbete.

Mourvelon. Madame Marvingt går upp med sitt monoplan Antoinette och vinner Femmias pris.

Smyrnd. De grekiska fartygen å redden bojkottade af hamnarbetarne.

Paris. Ingeniör Coanda har uppfunnit en luftturbin för aeroplaner, slädar, o. d. Storfurst Cyril,
Som köpt första släden, tager uppfinningen i betraktande. n

Nya Syd- Wales. Unga damer åka skidor. Samer och Angers. Ofversvämningarna.

Det kvinnliga iriuni.

Zacheus F röjdendal är liten till Växten, men stor till sinnes. En dag möter han på gatan en kvinna,
dubbelt längre än han och ingalunda glasvacker, och han upptändes genast af den himmelska låga, som bör
föregå det äkta förbundet. Han afvisas hjärtlöst, men hållerlsig ståndaktigt i föremålets närhet och tror sig
slutligen vara nära lycksaligheten, då den hårdhändta sköna utan vidare förpassar honom från sällhetens
höjder ned till den hårda verkligheten.

 

 

Dljsfar ligt ro lig bild !

 

Muik. - Andra afdelningen. - Musik.

ING) XÅJNGSÅLr-fo) XÄ chfzxxzwfåwwix "få

f n
Sslre AW
Spännande drama. 4
,
Q

  

 

Angiotti, framstående målare, är betagen i en vacker zigenerska, Estrella. Han uppvaktar
henne flerfaldiga gånger och vinner så småningom hennes kärlek. Förgäfves bemödar sig Mar-
, co, zigenarbandets höfding, som själf åtrår Estrellas hjärta, att slita deras kärleksband.

q Under bröllopet för Angiotti och Estrella gör Marco ett sista fört-vitiadt försök. F örklädd
lyckas han skaffa sig tillträde till festsalen, och bönfaller Estrella att rymma. Gifvetvis har hon
ej lust att gå med på förslaget, och i sin förargelse öfver höfdingens efterhängsenhet demaske-
rar hon honom. -Han kastas hänsynslöst ut genom fönstret och bryter i fallet ena benet.

Som åldrig krympling åtrår Marco alltjämt att hämnas. En dag låter han några män bort-
röfva Estrella och föra henne till sig.1 Sedan böner och tårar blott gifvit föremål för hennes åt-
"" löje är allt hans tålamod slut. Marcoifattar Estrella i strupen, och inom kort segnar hon till
marken och dör. Han knäböjer invid den liliösa kroppen, bittert begråtande henne, som han
likväl älskade trots allt. -

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
  

  

J

wazwwwww

 

 

[då resa i Kongo. 

Vackra sjö- och landscenerier.

Q Vi befinna oss ombord på den stora, eleganta passagerareångaren "ute på Atlantiska oceanens oro-
liga vågor. Passagerarna roa sig på bästa sätt ombord, medan fartyget styr han mot det rika landet där
nere i Afrika. Rundtl omkringI synes endast hafvet, hvars enformighet afbrytes af passerande fartyg.

Så göra vi .besök 1 Dakar. den befästa hamnstaden i franska kolonien Senegal, på södra kusten
af Kap Verdes halfö. Sedan den vackra staden besetts, fortsättes färden mot söder. Snart få vi i sikte
Pierre, Leone, i en osund kuststräckning i Ofre Guinea från Kap Verde till Kap Messurado, och göra som
hastigast en titt på kolonien Sierra Leone. Här stiga vi på tåget och. göra en tur till det inre af landet,

ett af världens på samma gång yppigaste och osundaste trakter. Och så gå vi åter ombord för att nå må-
let för vår resa.

 

 

 

Mycket intressant natnrblld.

 

 

Musik. - Tredje afdelningen. f Musik.

Amerikansk sensationsbild.

O .Det är valdag itgränsstatyen. De politiska åsikterna bryta sig skarpt mot hvarandra. Man är
just i färd med att vilja sheri-ff1 En ung dugande man, Mason, blir vald. Knappt har han mottagit
embetstecknet förr än hans hjälp blir anropad till uppspårandet af en förbrytelse. Mason svingar sig
raskt upp på sin .snappaste häst, kallar på sin röde vän, en indian med tillnamnet "Spårhunden".
En spännande människojakt öfver stock och sten, utmed svindlande djup, pågår nu under indianens
ledning. IHär och där visar ett tydligt spår flyktingens väg. -Andtligen har man nått målet, spåret
upphör vid Masons fästmös hem. Han går in och frågar efter iiyktingen, hvilken för honom är
okänd, men får till svar att de icke sett någon. Just som han skall gå, faller hans blick på dörren
och där ser han åter ett spår. Då måste sanningen fram, brottslingen är hans fästmös bror. En
hård kamp försiggår hos den unge mannen. Då tager han sheriffmärket från sitt bröst och brottslin-

gen flyktar. Ett skott höres, man skyndar ut. man hade glömt indianen. Hvad sheriffen icke gjorde
det gjorde han. .

 

  
  
  
 
 
  
 
 
 
  
  

n

 

ilerr :enig vill gifta sig

Ett omintetgjordt äktenskapv

. Genomgående munter bild, visande hur en h håll k a " f" " i -
kmva i brudstol. us ers a lyckades radda sin herie från att

 

 

 

 

En genomgående munter bild.

 
  
 
 
 

FÖ-restàylnjngar: Hvardagar lrl, 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 ochl 9 e. m. Sön- och
G 1 i Hälgdagnr kl. 2, 3,30, (i, 7,30 och 9 c. m. OBSJ Kl. 2 och 3,30 på Sön
I: dagar Billighctsmafiiné. Onsdagar och1 Fredagar kl. 7 e. m. dqa barn
I
f

 

 

och, skolnngdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på Sön- och
Hälgdngar äro biljettfpriscrna lllca för barn som för äldre.

BILJETTPBISER: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.
barn under 12 år: Izsta ,, 25 ,, 2:dra ,, 15 ,,
Tiii biliighetsmaiinen 20 om for inom, io öre for bara.

 

 

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan
oaf brutet under föreställningarne.

 
 

 

 

 

 

 

p 7 PROGRAM 5 öRE. 

 

Elli: .i

Obs! Nytt pro-gram Måndag och Torsdagar.

Hvarje Lördagl3 föreställningar kl". 6. 7,30 oeh 9 e. m.

Västervik tgio. C. O. Ekblad 8: Czo.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain