#2353: Biograf Continental

kan

Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)

 

 

 

Program för Torsdagen den 17 t. o. m. Söndagen den 20 Nov.

mPRooRAM.

 

 

 

Musik- - Första afdelningen. - Musik-

Panorama. af Damascus, - Byn Baalbek (f. d. Heliopolis). - Jupiters tempels sex pelare. - Bacchi tämpel ö. s. v.
Pittorcsha nutidsbflldcr ochftntressanta ruiner.

 

Musik- - Andra afdelningen. - Musik.

 

 

 

daler är som mäntons tider.

Betagande vacker kärleksidyll.

Amors roll utföres af Lilla Schiffer vid Sarah Bernhardt-teatcrn i Paris.

 

Det är den evigt unga sagan om två människobarn, som träffats af kärleksgudens pil. Men han
är fattig och hon den rike bondens dotter. Med hån blir han afvisad. Då låter Amor minnen från
ungdomstiden dyka upp i den gamlas hjärta. Bevekt för denne så de unga samman, och under gam-
man står bröllopet. Liten Amor är själf marskalk, och med rosor strör han de lyckligas nya hem.
Hans Värf är här förbi, och skälmsk smyger han sig bort på. tå . . 4

LLJag är Amor, jaga. 9. Minnen från svunna ungdomsdar.
Kärleksgudens morgonbad. LO. Den gamles välsignelse.

Genom doftande lunder. 11. Amors kärleksvisa.

Två. människobarn. 12. Och bröllopet stod i fröjd.

Pilen har träffat. 13. Kärleksguden själf som marskalk.

Hos den rike-bonden. 14. Till det nya hemmet.

Slocknadt hopp. 15. I blomstergärd.

Amor hjälper. 16. Och näktergalen sjöng och lyckan log.

QOIJFESfll-P-PQNE-l

 

Zyrolska danser.

Pittoreska folklifsbildef.

 

 

Musik. - Tredje utdelningen. - Musik.

ll.
I i i
Konstfiim. . Konstiilrn.

ärm-"fl QXf-Xffl XÄff-xészzàf-an). Nä M2 5le

Stor-slagen dramaiisk nyhet:

Leden
(Den okända).

Det bekanta skddespelet som med stor framgång uppförts z" Stockholm ttr här
briljant iscensatt och masterlzlgt ntfördt af framstående danska skådespelare
med frn Oda Nielsen, Köpenhamn, i tittar-ratten.

FÖRSTA AKTEN.

Jacqueline Fleuriot är ung och lefnadsglad, sedan hon nu en gång icke är lycklig i sitt äk-I
tenskap med den lättretlige juristen Fleuriot. Den ömhet och kärleksglöd som hon icke linner 1
sitt äktenskap söker hon då. utanför. Fleuriotsghederskänsla har blifvit kränkt och han jagar J ac-
queline pä dörren, från hemmet och deras lille son.

ANDRA AKTEN.

Två. är har förflutit, den lille Raymond Fleuriot har Varit farligt sjuk, men nu är all fara öf-
ver. Husläkaren möter en dag Jacqueline och omtalar för henne om barnets sjukdom, och all den
gamla kärleken och längtan efter barnet Hammar upp på nytt, hon vill nu se honom och stanna
hos honom, nu då hennes förförare för länge sedan är död. Då Fleuriot står anslkte mot ansikte
med henne och ser hennes dju a sorg och hörer hennes ånger, vecklar han ett ögonblick . . . men
nej, han är kränkt och sårad, Bort med dig. Ut, du har inte mer här att göra! Allt är emot Jac-
queline. härbi staden kan hon inte stanna, ty här är hon utsatt för att möta sin son, som hon har
blifvit förbjuden att tala med och därför finner hon ingen annan utväg än att resa och dess mål

blir Amerika.
TREDJE AKTEN.

Ijetl Vildt lif söker hon här att glömma längtan efter sin son, och sjunker ständigt djupare.
Efter tjugu ärs förlopp återinna vi henne, men blott såsom en skuzga af sig själf, märkt af laster
och utsväfningar, hennes uvänLL Laroque, en förbrytaretyp har kommit i delo med rättvisan och
måste för att rädda sig i-ly öfver till Europa, både af medlidande och spekulation medtager han
Jacqueline. I Bordeaux ser hon i en tidning att hennes son, som redan är en bekant advokat,
 skall gifta sig med Presidentens dotter, modersstoltheten vaknar och hon kan ej dölja att omtala
att det är hennes son och hvem hon själf är. Laroque ser ögonblickligen att detta kan blifva en
I

.X

 

 

 

5

I

 91

i,
:rm-m

Äf

 

vinstgifvande affär för honom och vill försöka en penningutpressning, då det Vaknar i Jacquelines
sofvande hjärna förnimmclse öfver hvad hon gjort . . . det måste förhindras, hennes käre son skall
aldrig få. Veta, hvilken dålig moder han har och då Laroque icke Vill afstå sin påtänkta handling
u undanrödjer hon honom. . Hon arresteras men vill ej lämna någon upplysning, ingen får Veta hvem

Ä

 

veta i sjåliva rättssalen, nu mera än förut måste hon tiga, trots att hennes hjärta skriker mot ho-
nom. Med en oförklarlig sympati lägger sonen de bästa ord för henne, han anar att en man är
skuld till allt . . . hon frikännes. Under sonens tal ser gamle Flfuriot, som har igenkänt sin hu-
stru, plötsligt hela sin skuld, försent nu att göra godt, endast ett kan han göra, han meddelar sin
son hvem det är som han har försvarat . . . försent, försent! Jacquelines sjuka hjärta brister och
hon dör lyckligt, hennes son, hennes allt, kallar henne vid modersnamnet . . . ekot af detta heliga
l ord följer henne i gratven och iörskönar döden.

.Jij

Å u

Ypperligt spel. Bril j ant iseensättning.

Musik. - Fjärde utdelningen. - Musik.

 

 

hon är. ..
FJARDE AKTEN.
Försynen Vill att det är hennes son, som kommer att-föra hennes sak, hvilket hon först får

 

 

Det ole lrlska ljuset. -

Nyttan af att ha en uclehtrfishu betjdnt.

Professornllämnar med lugn sitt hus, väl vetande att det är Väl bevakadt. En klåfingrad person
som ololligen praktiserar sig in 1 dets-amma, blir utsatt för sådana vidunderllga ätventyr, att han Vid slutet of
dem högtidligen lofvar, att för framtiden bli en bättre människa.

En första klasens skämtbild.

 

jj Intressanta bilder från Belgiens bufvudstad.

 

   
 

V.

 

Föreställningar.. Hvardagar kl, 7 och 8,30 c. m. Lördagar kl. 6, I7,30 och 9 c. m. Sön- och

"- Hälgdagar kl. 2, 3,30, 6, I7,30 och 9 e. m. OBS! Kl. 2 och 3,30 på Sön- I
dagar Blllighctsmatmé. Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. äga bam
och skolungdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på Sön. och
Hdlgdagar äro biljetttprisrrna lika för barn som för dldrc.

 

 

BILJETTPRISER: För äldre: lzsta plats 35 öre, zzclra plats 25 öre.
Barn under 12 år: hsta ,, 25 ,, 2:clra ,, 15 U

Till blllighetsmatiuéu 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

Öppet för biljeliköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågå sedan
oafhrulet under föreställningar-ne.

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Obs! Nytt program Måndagar och Torsdagar. I
HVarj-e Lördag 3 föreställningar kl. 6. 7,30 och 9 e. m.
OBS! Endast förstklassiga bilder visas.

Hitler-rik iQIo. C. O. Ekblad 8: Czo.

 

X

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain