#2352: Biograf Continental

I Västervik!!
(S. J. Enanders förra lokal.)

Program för Måndagen den 7 l. n. m. Onsdagen den 9 Nov.

 

Muik- P- Första aldelningen. - Muik.

 

f, 

.

Bild ur lifvet.

" " " " I i för
Victor Tillber en un odsah are med fordelaktigt utseende och friskt humor, kommer u
att fria till kusinen, Lygdia låorg;,gfögi1 hvilgken han sedan gammalt hyst en varmareh bojejäe.. 33:11:13 så
visserligen något äldre än han, men vacker, intelligent och-godhjartald, hvadanl- allijalI Och dpt
äldersskillnaden. Hos Lydia finner han nu hennes guddotter Gisela, en tager, alsk ig -dar ng, har an-
dröjer ej länge innan han känner sig mera dragen till henne an till kusinen. Fjorton ägagtehan in-
komsten skrifver han till sin syster, att han har det synnerligen tredigt h-os kusinen "och a å möter
ner Gisela förtjusande. Senare gör han halft sin kärlekstorklaring for Gisela, men nar an s
i "I henne sin h llninv. I I Å
Lydm a [dai-11:51:21: de båda flickorna.b Gisela bekänner att hon älskar Victor, och Lydia.gripesdai1 onda
aningar. För att utröna Victors känsioii1 förmår Lydia sin gutdéiottsr aåt :elgnaååatiått möte me onom
I " " medan L dia sälf lolvar ouoni att möta i väx use vi s . n I
1 tradgmgiäbr går till 3trädgålrcleii, men möter där kusinen, som nu förstår att allt hoåop for hteiåilldel lä;
.inte Hon går in och underkastar sig en granskning framför spegeln. hvar-vid hon nner at e
Egil-edan satt mörker i hennes ansikte. Och hon. iiiiner det första graa harstraet . . .
vi Under tiden promenera de båda lyckliga älskande i växthuset.

Fängslande, väl epoladt drama.

 

 

 

 

 

  

 

Musik. - Andra afdelniiigenÅ - Minik-

iiiotorbätstäflan
i Monaco.

Konungen af Sverige på motorbätsutställningen.

0 .. - - . -11mm

" e tid sedan hölls som bekant en stor motorbatstafling 1 samband med en motorbatsutsta: g

i Monagår Set är från dessa utställningens dagar vara bilder äro hämtade. Forutom en bildf fraiideet

världsberömda Monaco bjudes intressanta bilder at de framstormaiide, latta mottorbåtarn-e, ksom cäin tjg-fi:

tyckas flyga öfver vattnet. Vid motorbätsutställningen, där vi gora ett "besok, se vä. onuiåg håulii ade
sällskap med fursten af Monaco med intresse taga del al utställningsloremålen, li igt un er an

sig med sin omgifning.

  

 

Bör intressera en och hva-r.

 

" Kappllygning mellan brefdufver.

I p 0 - -jj-
om bekant vetat be a na si at brefduivans snabbhet och iormaga" att kunna leta sig" ti
baka till igårbrkägd :rots stora afständ. fåfä- bildgvisar huru dessa luftens snabba budbarare .llzranas ocklli tia-(älg:
redas för sin uppgift. Ett stort antal brefdufvor transporteras per jarnvag omkring 100 kjpmeter,I ägg-San å
de släppas lösa. I svindlande fart flyga de tillbaka till utgångspunkten. begraren tillrygga agger s if p
111,.timmas tid. Bilden omfattar följande afdelningar: h , k
a -D ill Worcester. 2 I enkäniiingsring oo vingmär 9e. h
 Ffjfkigådg tiilklJn Ssttoolri:e :tai-tas. 4. Den försåaidufvans ankomst till Stoke, l timma oclilsx
30 minuter efter starten. 5. Igenkänninasringen stämplas genast efter framkomsten.

6. En förhoppningsfull dufuiige.

x

 

 

Särdeles intressant.

 

Musik- - Tredje afdelningen. - Musik.

Ett bara Gillette.

Ett förstadsbarns öde.

Den välgörande handen är alltid färdig att bistå den bjälplöse, att stäija orättvisans framfart.

Efter dödsängelns besök i det lilla hemmet, dä han tog lilla Ruths mor, mäste den stackars för-
äldralösa ensam kämpa sin strid i litvet. Fran det trefliga hemmet i Rivington Street, Newyork, gick
hon till Ghetto för att söka arbete. Efter någon tid fick hon en delhemarbete vid en kjolfabrik. Bå hon
återvänder till fabriken för att få. sin lön, blir hon vittne till att fahsiksägarens vilsekornne son egär
pängar af sin far, hvilken dock bestämdt vägrar att lämna nägra. Ynglingen är uppretad, och medan
fadern skärskådar Ruths arbete, tillgriper han några sedlar ur faderns plånbok, som ligger på. pulpeten.
Fadern märker strax stölden och sonen, som fruktar upptäckt, söker da göra Ruth misstänkt och stop-
par sedlarna i hennes arbetspaket, där de också. anträftas. Kommissarien Qvinn hämtas, men innanhan
kommer griper Rut-h, inseende oförmågan att bevisa sin oskuld, i så. ogynnsam dager, ett tillfälle att
undkomma och begär sig först till sitt hem och flyr sedan ut till landet. Alla spår af henne äro för-
lorade och hon är snart i säkerhet för sina förföljare. Så ströfvar hon omkring tills hon dignar af utmatt-
ning och anträllas af en ung landtbrukare, som för henne till sitt hem och lämnar henne isin mors armar.

Här blir hon hållen som en af familjen, och hennes tillvaros förut sä skyhöljda himmel strålar
nu af idel solsken. Här lär hon sig att skratta. Tiden gar och mellan henne och landtbrukaren upp-
växer en stark sympati och till slut är förlofning förestående. Vid denna tid använder kommissarien
Qvinn sin ledighet för att tillsamman med en vän idka fiske i en bäck som gränsade intill landtgården.
Han gär till gården för att fä mjölk Då. står Ruth och den unge landtbrukaren vid henne och älska-
ren begär ja-ordet af henne. Landthrukaren erbjuder sig att gå efter mjölk och då han är borta står
Qvinn stramt betraktande Ruths vackra ansikte. Det blir till sist klart för honom hvem hon är.

Glansen i hennes ögon säger honom clock att hon är oskyldig.

  

  
   

 

Musik. - Fjärde aldelniiigen. - Musik.

IvloIXTAoo.

Nya bilder frän Medelhafssträndernn.

Monaco är som bekant ett litet furstendöme i södra Frankrike vid Genuabukten, ryktbart för sin
spelbank i Monte Carlo. Monaco är en af de .naturskönaste trakterna på. hela fransk-italienska kusten, och.
denna naturskönhet förhöjes ytterligare af en rik sydländsk växtlighet..

Filmen visar Monacos härliga trädgårdar, Monte Carlos omväxlande sevärdheter, Casinoträdgärden,
stadens finaste kafé o. s. v. .

Slutligen visas åtskilliga vyer från Mentone, en liten stad som förut legat inom furstendömets om-
råde, men 1860 förenade- sig med Frankrike efter att i 22 år ha varit republik. Gatubilderna äro synner-igen
intressantaA Från den soliga södern. -------

Båririsören har blilrii kär.

En härfrisör kan liksom andra dödliga bli kär, och vår man är det af fullaste hjärta. Föremälet för
hans glödande passion är en firad balettstjärna och detta är historien om huru han, trots inäktigarivaler, lyc-
kas vinna hennes hand. Att han bär sig mindre honett ät och skamligt bedrager en omisstänksam och närsynt
beundrare är sant, men i krig och kärlek äro ju alla knep tillåtna.

Tack vare sina stora fötter. sin ogenerade cigarrökning o. d. drifver han beundraren med fasa på. dör-

ren. Att denne senare som tack sänder ett par storstöflar till sin f. d. beundrare förstår endast den förälskade
härfrisören, men han tiger visserligen.

 

 

En genomroliy bild.

 

 

eStI-Hgar., Hvardagwr kl. 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, I7,30 och 9 e. m. Sön- och

 

Hälgdagar lol. 2, 3,30, 6, l7,30 och 9 e. m.

 

och skolungdom tillträde för endast 10 öre.
Hälgdagar äro blljctttprlserna lika för barn som för äldre.

BILJETTPBISEB: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.
Barn under 12 år: lzstu ,, 25 ,, 2zdra ,, 15 ,,
Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn. l

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågå sedan
oafbrutet under föreställningarna

 

 

 

 

 9.-,- PRoGRAM 5 öns. .-

 

I :WE 

0st Nytt program och Torsdagar.

  

Hvarje Lördag 3 föreställningar kl. 6. 7,30 och 9 e. m

OBS! Endast nya-försktlassiga bilder visas.v

 

Västervik Igio.

C. O. Ekblad & Czo.

 

 

 

 

OBSJ Kl. 2 och 3,30 på Sön-
dagar Billighetsmatmé. Onsdagar och FredagarI kl. 7 e. m. äga bam

Efter kl. 7,30 på Sön- och

 

 

l,

 

.3
i:

:I
J

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain