#2351: Biograf Continental

i nr

Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)

,

Program för Torsdagen den 3 t. o. m. Söndagen den 6 Nov.

 

 

--.yx-

Musik- a Första afdelningen. - Musik.

 sjmuuuvismnnii Karlskrona

Söndagen den 21 Augusti 1910.
Lyckadc bilder.

En ridlur på oxo.

Det firas bröllop under glädje och gamman, men golfvet, hvarpä bröllopsgästerna svänga om, är dåligt
och ett tu tre ramlar hela sällskapet ned - i en ladugård inunder. - Bruden hamnar. på. en vildsint oxe och
fär göra en ridtur på denna öfver fält och på gator, som lämnar intet öfrigt att önska 1 hastighet och munterhet.

En glad bild.

   

 

 

Musik. - Andra afdelningen. - Musik.

fisinnans inlrifl. 

Markisinnan Beatrix, en vacker änka, är varmt betagen i Florindo och inbjuder honom till ett litet
samkväm hemma hos sig. Markisinnan lägger märke till, hurusom Florindo är biligt fästad v1d Rosaura.
Förbittrad häröfver sätter hon i gäng ett intrigspel, som sä när lagt de båda älskande 1 grafven. i
Men till slut upptäckas allt sammans, och markisinnan blir tvingad att ge sitt samtycke till Rosauras
giftermål. i

 

Musik- Tredje afdelningen. - Musik.

 

 

 

Kända toner

eller

Momo Sweelilome.

Amerikansk konstlilm utgången frän världslirman The Vithagraf.

.En familjehistoria af finaste slag, som med fina drag af älsklighet, faders-
ömJiet och barnakärlek bildar ett helt af den mest förtjusande art och som i sitt
rörande vemod måste mäktigt tilltala och röra hvarje känsligt sinne.

Bildens handlingar i korthet följande:

Den framstående skådespelaren Simpson har en liten dotter, som han älskar mycket högt. Hvarje
kväll innan han går pä teatern läter han henne gunga på. sitt knä, medan han sjunger sin favoritsäng
LaHome sweet home". En afton, dä fadern är pä teatern, blir den lilla flickan farligt sjuk. Dä fadern
kommer hem, blir han förtvillad. Läkaren kan ej med bestämdhet säga något, och följande afton mä-
ste Simpson gå. på teatern. Nu inträder en kris i sjukdomen och då läkaren anser, att barnet icke
kan lefva, underrättar han fadern midt under föreställningen därom. Denne kan dock icke midt- un-
der föreställningen lämna teatern, utan mäste trots sin ångest spela sin roll till slut. Spänningen har
dock varit för våldsam, och Simpson blir vansinnig. Han föres från teatern till ett hospital, men han
synes obotlig. Som ett sista försök för man till honom hans lilla dotter, som lyckligt nog genomgått sjuk-
domen. Hon sjunger den gamla sången LLHome sweet homeLL hvilken fadern förr sä ofta sjungit för
henne. Vid de välkända tonerna väckes hförståndet till lif och Simpson är botad, hvarefter han djupt
rörd omfamnar sin hustru och sin lilla dotter.

I

frå-.HQL

 

m

 

Musik. - Fjärde afdelningen. - Musik.

Panorama öfver Sevilla.

Hon väcker vär längtan till denna

xx

n..
-

Carmen, söderns mörkögda skönhet, besjunger Sevilla sä vackert.
stad, som gjort sig så beryktad öfver hela världen.

Sevilla, hufvudstad i den spanska provinsen med samma namn, har cirka 510,000 invånare och är belä-
gen på en mycket fruktbar, omsorgsfullt odlad slätt. Omgifven af oranger och olivlundar erbjuder den en
präktig anblick. Flöden Guadalquivir, berömd för sina härliga stränder, flyter längs stadens västra sida. Allt-
sedan Västgoternas tid är Sevilla ärkebiskopssäte. Man inner där flera byggnader i morisk stil. Gatorna. äro
.merendels tränga, och husen ha platta tak, pä hvilka ägarna intaga förfriskningar fram mot aftonen. Såsom
en särskild sevärdhet mä omnämnas det gammalmoriska kungapalatset L(Alcazoru en byggnad från l2zte århun-
dradet. Sevilla var den plats, där den första inkvisitionsdomstolen uppsattes. evilla är också tjurfäktningens

hemort. Staden har en stor amphieteater med 20,000 sittplatser. Vår bild visar också. en stor moskée och en

procession med dess sydländska pomp.

tehnlan som gendarm.

Kärlekens vedermörlor.

n Nu är den stackars Lehman illa .ute igen. Orsaken är naturligtvis som vanligt en kärlekshistoria
Ofverraskad vid en liten tete ä tete med en gendarms vackra fru, kryper han i ett klädskäp, där han under
väntetiden ikläder sig en gammal gendarmuniform. Tack vare ett, nyss förut lämnat bref kan han vid upp-
täckten nöjaktigt redogöra för sin närvaro, men råkar ur askan i elden, enär han mäste medfölja på jakt
efter dagdrifvare.

 

Lehman har det svårt.

 

 

w

 

 

 

 

   

Hvar-dagar kl, 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 c. m. Sön- och

FörestàYlningar: .
i Hdlgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBSJ Kl, 2 och 3,30 på Sön-

 

 

q: dagmI Btllighctsmattfné. OnsdagarI och lik-edetqmm kl. 7 e. m. äga bafrn
I och skolungdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 pd Sön- och
I Hälgdagafr äro biljetttpfriserna ltloa för barn som för äldre.
BILJETTPBISER: För äldre: 1:sta plats 35 öre, mdr-a plats 25 öre.
ll Barn under 12 år: l:sta ,, 25 ,, 2:dra ,, 15 ,,
u Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för burn.

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

s.

Obs! Nytt program Måndagar och Torsdagar;
Hvarje Lördag 3 föreställningar kl. 6. 7,30 och 9 e. m.
0le Endast nya förstklassiga bilder visas.

C. O. Ekblad. & C20.

 

Västervik 1910.

l

  11
i?
...ad

  

k 

 

dövV-inlb

 

 

 

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågå sedan
oaf brutet under föreställningar-ne. I
r Q PROGRAM 5 öRE. Y u q

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain