#2350: Biograf Continental

. i! N - u : A

  

- m..

5.6 , .A

 

w Västervik I
(S. J. Enanders förra lokal.)

 

v

 

 

Musik.

MusikI Första afdelningen.

. maffian-.24, .

lmlmin skaml mellan svan  ut 

i Parodi.

 sofia. - 6

Vyer från Bulgariens hufvudstad. ------

 

 

 

 

Sofia är hufvudstad i förutvarande furstendömet, nuvarande konungariket Bulgarien och ligger pä en
fruktbar högslätt vid den stora stråkvägen mellan Belgrad och Konstantinopel. IStaden har flere mpskeer,
kloster och kyrkor, däribland en som fordom kallades Hagia Sofia och efter hvilken staden troligen fatt sitt
namn. Vldare finnes justitiepalats. krigsskola m fl. offentliga inrättningar.
Såsom bilden visar bär lifvet i Sofia en synnerligen brokig prägel.
vid moderna västerländska, lysande uniformer bredvid tiggare 1 trasor o. s. v.
nads- och gatuscener, ett flertal af de förnämligare pulsädrorna, parlamentshuset, kungl. slottet,

stores ryttarstaty m. m.

Vackra österländska dräkter bred-
Filmen återger liiliga mark-
Alexander den

Intressanta österländska seenerier.

 

Musik. w Andra afdelningen. - Musik.
(ir-N Olaf-Kf) XW MEXWMC-.rxfklxv NG:- Sve"

f

imorsbyslen.

Romantiskt skådespel från förra :ii-.hun(li-adel.-y

Den sköna Yolande P. bor hoslé-sinvfarfiasr, somL fostrat henne. 1 Ingenting fattas henne i det
iörmögna hemmet. En dag får hon-somlpnesent en marmorstatyett, hvilken väcker hennes för-
tjusning. i Samtidigt anhåller en äldre,f.=.förnämy man om hennes hand, och hon säger pä farfaderns
bön ja, ehuru med förtviflan i hjärtat. Senare se. vi henne hemma i. trädgården, gråtande öfver
sitt öde. Den lilla Amorsbysten väcker nu hennesvrede; hon griper den och kastar den utan-

X för muren. . . , .. ," -
Tyvärr - eller kanske ...lyckligtvis -, träffar den ganska tunga statyetten en ung husar-
officer, som befinner sig nedanför slottsmuren. Yolande hör hans skrik, skyndar ned och finner
den särade öfficeren, som föres in i slottet och ägnas nödig vård N

i Under den tid den unge mannen vårdas af Yollande förälskar han sig i henne. Hans kär-
lek besvaras ocb farfadern ger sitt samtycke till deras förening medan den gamle försmådde fria-

en mäste finns. sig i LLhändelsernas utveckling.LL

 

 

g I

 

"Spanskt muita-iii. W H

i Lifliga, omväxlande krigsbilder.

  

intressanta bilder, som här upprullas för äskädaren. Spansk ilitär af olika vapen-
och anförd af kståtliga officerare, äro på marsch, leka krig, lefva lägerlif

Det är rörliga,
iklädd vackra uniformer
Man får äse en rekrytering i Madrid, man ser konung Alfonso, saker och trygg å. en eldig sprin-
fanan trohet, hvarefter en efter en kyssa fanan, o. s. v.
där drottning Ena och hennes barn hälsa trupperna.

Det ligger någonting friskt och hurtigt öfver dessa bilder, hvilka böra ses af hvar och en som in-

slag,
o. s. v.
gare, i spetsen för generalstaben, trupperna svära.
Och slutligen defilerar armén förbi den kungliga tribunen,

tresserar sig för militär- och friluftslif.

 

Under Spaniens .sell

 

I". i.. w - i

 

Musik. - Tredje afdelningen. -e Musik.

 

 

 

i l " illPli i
 ed ...yatag ti... -. tvisten.
ärva meningar utföra hufvwirolieinptett
kommer att väcka förvåning.
Uppe i en liten vindskammare finna vi två små barnjäiriirande sig af hunger och köld.

ras moder vill icke. höra pä deras klagorop utan stöter dam ifrån sig.
radda gömma de sig båda i ett hörn af rummet.

sätt, Som

De-
Ut k h .Eä kommer fadern hem, och
I o o N an orsa går an ort och slår dem och " de
inte svara pa hans fragor stoter han dem ut på. gatan. Fritz hostar oupphörligt och systein gåiflmdär-

för med honom till en läkare. Denne säger att han borde resa till Rivieran emed

blodfattig. Läkaren-gifver honom en flaska medicin och limark. Men utkomna agähaåazaiii niårckåf
Fritz flaskan, hyarsinnehäll rinner utv Ledsna stå. de nu bäda två. Men Greta fattar mod ochppår
med Fritz till Jarnvagsstationen och begär en biljett till Nizza samt räcker fram sin mark Här gfär
hon emellertid dethsvaret att hon inte kunde komma till Nizza för en mark. ter stor förtviflan
Men Greta ar upphnningsrik.. Hon får syn på. lyxtåget, hvilket skall gå. till Nizza och begifver sig
med Fritz till bagagevagnen i hvilken de gå. upp. Här gömma de sig bland bagaget och dörren stän-
ges om dem. Fritz hostar fortfarande, men tack vare systerns omsorg insomnar han snart. Så fara
de mot sodern. DGreta ser genom nyckelhålet landskapet glida förbi, och slutligen äro de i Nizza
Men da de skola ga af taget blifva de ertappade af en polis, hvilken dock genast frigifver dem Nii
irra de hungrande omkring på gatorna och veta icke hvad de skola taga sig till. Då. komma de tlll
en storI blomsterpark, hvarifrån en herre kommer med blommor i handen. Dessa vill han gifva en dam
som gar framför honom, men denna kastar .dem för hans fötter. Greta tager emellertid upp dem och
snart se vi henne handla med blommor. Hon är mycket sparsam och I Fritz hämtar si märkbart
Efter ett halfår finnarvi henne som innehafvare af en god blomsterhandel. g i

lllilllllll lllllllllllllllll. lilla lllll lll llllll. lilllllllllllll lllilll lllllllllllllll llllll.

IWWWI

 

flegedin söker platsl
i eller 

i

MJ l H!

...tagen vinner..w

Synnerligen komisk komedi-tur teaterlifvet.

v

k...

Fo"ch tà71121112g of .-

 

Hdlgdagar kl. 2, 3,30, P6,
dagar Böllighetsmavmé.

7,30 och 9 e. m. OBSJ

 

Hdlgdagar äro biljetttjiriscrna lilca för barn somI för dldrc.

BILJETTPBISER: För äldre: 1:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
Barn under 12 år: lzsta 25 ,, 2:dra 15 ,,
Till hillighetsmatinén 120 öre för äldre, 10 öre för barn.

99 q,

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen ocli pågåV sedan
oaf brutet under föreställningar-ne. -" r

 

 

 

 

äQEFM

  

9-1

PROGRAM t öRE. 

 

=iw=.1 

 

l -i-tfz- 

-Obsl x Nytt program Måndagaroch Torsdagar.

d.

Hmm-dagar kl. 7 och 8,30 e. m. Lördagar lcl. 6, 7,30 och 9 c. mil-Sö-n- och
Kl, 2 och 3,30 pd Sön1
I  Onsdagar och Fredagar hl. 7 c. m. dga barn
och skolungdom tilltrdaeåiför endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på Sön- och

   

 

 

Program för Måfndageliwden 14 t. o. m. Onsdagen den 1,5 Nov. h

Away..- r "i

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

ga
1..

Hvarje Lördag 3 föreställningar kl. Vi17,30"och 9 e. 

OBS! Endast förstklassiga bilder visas.

Västervik igio. C. O. Ekblad & Czo.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain