#2349: Biograf Continental

Västervik 1,
(S. J. Enanders förra1 lokal.)

 

 

 

 

 

Program för Måndagen den 31 t.. o. ni. 4llnstiagentlen 2 Nov.,

 
 
 

 
  
  
 
 
 

Musik. e Första :ifdelningen e- Musik.

frän Lissabon." W

  

  

I , o
n v llessa bilder äro tagna. under sjäilifvn revolutionsdagarna och glfva en ut- 
mar-lit illustration till tidningarnas dagliga meddelande om striderna-i Lissa" i

 

 

 

bon. Snlnnda ser man det genomskjutna" Kungl. palatset saint en del större"
hus, som blifvit totalt sönder-skjutna under bombardenianget. I

 

 

BMW för dagen- I" Ei att förveXla med föregående-r- i.
l. Lönnvägen genom hvilken konungen i 6. nriktade kanoner och barrika-der.
I 00" hans fäll-e iyckädes Unllkummä- 7. Ett 1 enom ranatex losioner öde! i

2 Kungliga palatset "Nocessldaties". hus, g g p A. ägt

35 Ett fönster till konungens rum, stin- Å 8 Hestauràtinnsmonumemat b
derslitet af granater. 1 9- Vd nu h t UH,  .

4. En ganykta, som tränats m fem gra- " I lar! "fe" I e e W e" dodafd
namn i - tor-es ut.

5. Fnlkmassa jämte soldater samlade m- l det inre af "GOVBNW civilt." "Nå"

1 framför jesuiterklostret, hvaritrån de nia fmieer, Som 1vunniiS af republi-
fiirsla skotten aflossades, . , kanerna. i .4 i

fri-:vag 1",,,.ilj""-l?-Ii .5:1  3323:.,.W"I3fIFx.yilI-1;...?2.,=e"I g!

 

Vid alt-:anarkiV

Utmärkt lvacker- m-ytologrisk scen

 

Musik. - Andra afdelningen. - Musik.

 

   

 

 

 

 

Lift bId o I.kflii i l)Qi

I .ve om .or pa sv-ens a o ans pansar atar.
Med vederbörandes tillstånd har tillfälle beredts A.-B. Svenska Biografteatern att sända .en fotograf

ombord ä ett par af våra modernaste pansarbätar under dess expedition och. där kinematografera en mängd

b11der öfver lifvet i allmänhet ombord. i
Bilderna, som äro särdeles lyckade samt skarpa och tydliga, omfatta följande:

1. Flaggan hissas. 2. Däcket spolas. 3. Sjukvisitation. 4. Semaforering- och telegrafering.
5. Bätarna sättas 1 slön. 6. Kanonexercis. 7. Tio minuters hvila. 8. Skarpskiutningpå 2,000 meter.
9. Middag ombord. 10. Stol-tvätt. 11. Kanonputsning. 12. Fallrepsvakten. 13. Kolning.; 14. ln-
spektion af amiralen. -

mf"- En utmärkt vacker bild.

 

 

 

 

llltlsik- g Tredje afdelningen. M Musik.

 

Senaste nyhet från American Biograph:

I e . 

(The convers).
Underbar händelse ufr- Efifuet. l-

 

E

..i:=1ir=ll=ti;.il.d.........1 . 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

New Yorks förnämsta skådespelare medverka.

En ung man, som genom ett lattjefullt lif hemfallit ät laster och elände, uppäggas af nägra lika-
sinnadekamrater att roa dem med någonting ovanligt. Han kommer på- den originella iden att för-
kläda sig till kolportör för att med bibel i hand predika utanför en danslokal. Som han har en af
naturen klar och uttrycksfull stämma och ej saknar begäfning som-v talare, klinga hans ord sannings-
enligt, ehuru de komma från falska läppar. Predikan sä gripande, att en ung dansös oémotständ-
ligt drages ut ur danssalongen och formligen tyckes sluka hvartenda ord. Den unge mannen uppfat-
tar flickans beteende som ett skämt, något som han emellertid ej låter henne förstå. Hon skyndar
hem till sitt rum, där hon med tårar i ögonen faller pä knä och heder: .fiSkapa i mig, Gud, ett
rent hiärtal" I l r -1 i

Några dagar senare möter hon den underbara talaren, drucken ute på gatan. Att börja med . I
harmas non öfver hans skrymteri, men plikten bjuder henne att göra honom samma tjänst, som han
gjort henne, att rädda honom. På det mest underbara sätt lyckas hon till slut verkligen omvända
honom. De bäda unga fatta ett fast beslut att för framtiden helga sitt lif ät missionsverksamhet.

 

 

 

Musik. -- Fjärde afdelningen. - Musik.

I La Roehelle oehL Bretonska sundet.

Scenerier från nordfranska kusten

La Rochelle är hufvudstad i iranska departementet Charente Inferienre, vid en liten vik af Atlantiska
Oceanen, midt emot ön Re, och vid järnvägen mellan Nantes och Bordeaux. Staden, som ärstarkt befästad
och bildar en krigsplats af andra. rangen, har kvar en stor del af gångna arhundradens fysionomi. Gatorna
äro breda .och många af dem försedda med arkader. l Place dlArmes äger staden en af de vackraste öpp-
na platser i Frankrike. - I

" Vi-göra först en tur genom hamnen, som är säker och bekväm, och hvarifrån man har en storartad
utsikt öfver staden. Vidare se vi de fria haroldernas husydet fästningslika stadshuset m. il. byggnader iLa
Rochelley hvarefter Vi. besöka ön Res hufvudort, Szt Martin, åse dels en landstigning af fångar, dels kvinliga,
ganska luftigt klädda musselfiskare i arbete, göra en tur utefter den pittoreska, vilda kusten och hamna slut-
ligen pä ön Yen, hvars imponerande, bland dystra, sönderbrutna klippor belägna gamla slott tages i intres-
seväckande skärskådande. i . 1

Sällsynt sevärda naturbilder.

llnssärskans beundrare eller Kärlekens vedermiirlor.

Antiokus Klöfverbom har blifvit särdeles djupt förälskad i kassörskan på en restaurant och får redan
under vistelsen i den dyrkade flickans lokus erfara att kärlekens träd ej bär enbart rosor. Utkommen ista-
den känner han sig tvingad att telegrafera till föremålet, som jämte andra gäster har obeskriiiigt roligt åt .
telegrammet. Kassörskan besvarar emellertid kärleksbudet och Klöfverbom, som under väntans ohyggliga
timmar .häller på att begå någonting ödesdigert, skyndar i glad förväntan till den bestämda mötesplatsen.
Men det gick dock ei efter beräkning, säsom filmen pä ett lika drastisktsom skrattretande sätt visar. i

SäkerÅ bot- för dåligt lyune.

 

=p=qnmpgignp=nn=n=qån
w=lzlv==

 

 

 

Föreställningar.. vaafrdagm- M, 7 ooh. P8,30 e. m. Lördagar kl. 6, .7,30 och 9 e. m. Sön- ochv

1 f Hälgdayar IM. :3. J .30. (i, 7.301.101). 9 e. m.V OBS..F KL, 2 orfh. 3,30 Sön-
dagar BölbighetsmatMuå Onsdagar och. Fredagar let. i" e. m. äga, barn
och slrfolunydom tillträde jör- miåast 10 öre. Efter- lrl. 7,30 på Sön- och
Hälgdayafr äro lzfiljetttpfr-isW-na [film för baer som för (filar-e.

BILJETTPRISER: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
Barn under 12 år: llzsta ,, 25 ,, 2zdra ,, 15 44,,
Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

 

 

 

 

 

 

Öppet för biljettköp hvarje (lag en timma före första föreställningen och pågå sedan

 

oafbrutet under föreställningarne. -

 

 

 

 

 [I
cl

 

 PROGRAM 5 ont.

 

   

. Obsl Nytt program Måndagar och Torsdagar. 
Hvarje Lördag 3 föreställningar kl. 6. 7,30 ooh e. 
I OBSl4 Endast nya förstklassiga .bilder vrsas.

Västervik 1910. C. O. Ekblad. & (2:0.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain