#2347: Biograf Continental

V ä s t e r v ik
(S. J. Enanders förra lokal.) ..

 

 

 

 

Program för Torsdagen den 13 t. o. m- Söndagen den a16 Okt. 
r .""AWÅ PROGRAMz-z-:E

Musik- - Första afdelningen. - lllnisik."q

 

 

I en 500 fot lång bildserie visas eXpressn--yhétenlfwör dagen:

fliivii  in i lit ilm

Tisdagens stora tällan mellan Gaderstriim och Svendsen;

Allas intresse har de senaste dagarna varit riktadt på den första svenska "ilygveckanfK
hvilken nu pågått i Stockholm. Dyrbara pris,I ha utfästs till dessa flygningar, i hvilka flera
anmält sig till deltagande.

, Nervösa ankomst. - Svendsen anländer. f- Påiflygfältet. - Prins EugenÄA ochyH friherre
Cederströin. - Cederströni startar med sin ((Bleriot." -Y Svendsen startar med sin "Voisin"
f Svendsen landar. I - .

Dessa bilder äro de enda som upptagits med vederbörligt tillstånd och böra
ieke jörveoolas med bilder runder liknande namn.

En bild som alla böra se.,?

 

I.....Q.OO.?I.O0.....OÖOIÖDICOIOUOzQ

 

 

 

 

 

Golfputsaren. u

Mycket komiskt.

Musik. - Andra afdelningen. - Musik.

Diciplin och ädelmod.

Modern ligger svårt sjuk i hemmet. Sonen är soldat och underrättas af systern genom bref om sjuk-
domen. Regementet lider under öfverstens järnhårda diciplinL och då den unge soldaten infull förtviilan an-
håller om permission för att besöka sin döende moder, afslås hans begäran med ett barskt nej. Kamrater
tillW den förtviilade unge mannen hjälpa honom dock att olotligen komma ut från det vallomgärdade kasern-
området, men den allestädes öfvervakande öfversten upptäcker rymningen och följer hans spår, sedan han
först i hast allarmerat vakten. I i
- - I hemmet omfamnar sonen med tårar i ögonen sin sjuka mor, glömmande det svåra öfverträdelse-
brott han begått i glädjen öfver att se henne ännu i lifvet. Han måste dock genast återvända till sin post,
men gripes utanför dörren af soldaterna. i I . 

Öfverstens hjärta är dock icke så hårdt som det förefaller. Han har rörtsöfver den unge mannens
mod, och han lagar att en gammal läkare, som han personligen känner, tager sig an den sjuka. Hon blir,
tack vare detta, snart frisk igen, och stapplande kommer hon till kasernen för att tacka sin frikostige väl-
görare. Inför anblicken af den gamla hederliga gumman faller öfversten till föga och befriar soldaten från
vidare straff - låtande nåd gå före rätt.

En vacker och fängslande bild.

Musik. - Tredje afdelningen. - Musik. -1
W i.

mimmi
Amerikansk expressnyhet:

 

Chicagofirman "Essanays" stora succàsnummer:

Kieatuosiöfvaine från Tessa

Kolosalt spännande äfventyrsskiildring.

Inspelad af äkta cowboys på deras eget område å Nordamerikas prärien ooh. behandlande lifvet
- sådant det i verkligheten är. 1

ffvå unga amerikanare, cowboys från uO Ranchn, förälska sig i samma ilicka Kitty Blair dot-
ter -tillwen närboende ranchman. Kitty förärar Broiison, den ene af sina beundrare, sitt senaste
fotografi, men visar sin opartiskhet när hon gifver Howard, den andre friaren, ett liknande. De
båda männen1 som sålunda hållas i. ovisshet om hvem som eröfrat Kittys hjärta, besluta då att
bedja flickan göra sitt val. fil-on tvekar ett ögonblick, men gifver därefter sin hand åt Bronson.
Howard draget sig tillbaka efter att hafva önskat de båda ett lyckligt lif. Det dröjer emellertid

i ej länge förrän Bronson visar en annan sida af sin karaktär. Han förlorar mycket pängar på spel
I

och gör upp en plan att tillägna sig en annan ranchmans kreatursbesättning för att härigenom
godtgöra sina förluster. Beslutet är fattadt och Bronson tager en medlijälparelfsifn förtrogne vän
Will Parsons, och när natten faller på begifva de sig i väg och stjäla ranchmannens kreaturshjord
hvilken lfarsons därefter blir skickad att sälja medan Bronson rider åstad för att besöka sin fästmö:
Under tiden har stölden upptäckts och man har på det ställe där stölden begicks, funnit ett foto-
graii af Kitty bärande inskripten: "Till min vån Steve."

Ett besök hos Steve Howards följer, men dennes okunnighet om saken tycktes utpeka hans
oskyldighet. Då blir Bronson uppsökt och anklagad för stölden och skall just föras bort då Ho-
ward kommer till och tager skulden på sig. Bronson blir slagen med häpnad men gör ingenting
för att gripa in då Howard Iledes bort. Han är icke i stånd att värdera Howards uppoffrande

ädelmod. Å andra sidan är Howard starkt öfvertygad om att Bronson är oskyldig, och det är för
.att göra-den flicka, han älskar, lycklig som han tager Bronsons plats. Efter det att sällskapet gått
vänder Bronson sig till flickan och ber henne fara med till Östern. Detta ger hon sitt samtycke
till och går in i huset för att packa sin koffert. Medan hon är inne kommer Parsons tillbaka med
penningarna efter att hafva sålt boskapen, kallar Bronson afsides och säger honom att han är fär-
dig att dela. De äro mitt inne i förhandlingarna då Kitty kommer ut och hör dem tala om stölq
den. Genast uppfattar hon Howards stora uppoffring för den fege skurken som hon tänkt o"ifta
sig med och beslutar genast att föra dem inför rättvisan och rädda Howard. i b

 

Musik. - Fjärdelafdelningen. - Musik.

Jakt på flygandeTuiidar på Sumatra.

Kinematografl i färger af Pathé Ereres. 
Vid första ögonkast gissar man på ett kinesiskt skuggspel på en trädgren, nedtyngd af frukter. Ett
bösskott tar en ur denna villfarelse: grenen får lif i det att alla "bladen" breda ut sina vingar och flyga

sin väg. lDet är flygande hundar, hvilkas nyttiga uppgift är att utrota en stor del af de fruktansvärda in-
sekter hvilka linnas 1 Orienten och specielt i Indien.

; li nililiiliili iliiilii iller in ii-siili liiiilil 

- d. arbetskaiflen Rob. Finkelman har tagit plats i en bazar, där han får i uppdrag att sparka om-
kring till kunderna med varor. Men den affärsverksamheten lämpar sig tydligen ei-för hans anla(T såsom
framgår af händelsernas utveckling. i b

Drdplig humoresk.

 

 

 

 

Fo--restà-ljnjngal-l. Hvardagar kl, 7 och 8,30 ef m. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och

f Hdlgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. ml. OBS..v Kl. 2 och 3,30 pd Sön-
dagar Billighetsmatinéf Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. äga barn
och skolungdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. l7,30 pd Sön-pch
Halgdagar dro biljetttpriserna lika får barn som för äldre.-

 

 

Ers-:Bän-ilzwfavzba-Ir-il-valämläwm-f-f

BILJETTPRISER: För äldre: 1:sta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.
" Barn under 12 år: lzsta Å,, 25 ,, 2:dra ,, 15 ,,
Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

 

  
  

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågå sedan
oaf brutet under föreställningarna I

 

 

 

 

 

 

   

ll-

 
 

-g I v PROGRAM som; 

 

Obs! Nytt program Måndagar ooh Torsdagar. 
Hvarje Lördag 3 föreställningar kl. 6. 7,30 och 9 e. In. I, 
W OBS! Sevärdt program. OBSi Y

Västervik 1910. C. O. Ekblad & Czo. I .x

l.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain