#2346: Biograf Continental

Västervik i ,
(s. .Lenanders förra lokal.) 

 

 

n-

Program för Torsdagen den 20 t. o. m. Söndagen den 23 Okt.

 

Musik- - Första afdelningen. ä Musik.

 

Minnet; makt.

Gripande nutidsdrama af André Arnyvelde.
Ofverlägset speladt af artister från Paris främsta scener.

Målaren . . . . . Andre Hall.
Vännen . . . . . Tauffenberger.
Modellen . . . . . Madame Sandry.

än. Målaren Claude Maroil är ifrigt sysselsatt med att måla ett porträtt af sin älskade, den fagra m:lle

Ilfrienz. Han drornmer om ryktbarhet och utmärkelser, och hans modell gläder sig med honom. Allt ligger

1 lgus framför de båda unga. , k
Så kommer slaget. En dag när m:lle Frienz far hem från målarens atelier, råkar hon ut för en I

cl automobilolycka. I Hon räddas visserligen. till lifvet, men blir så vanställd, att hon icke ens vågar visa sitt
ans1kte för den älskade.

(( Mälaren är förtvitlad. Ej blott hans dröm om lycka är grusad, utan järnväl hans hopp om ära och

 

 

 

 

berömmelse. Tailan, som skulle skapa hans rykte, är of ullbordad. Han försöker måla ur minnet, men. det
vill e] gå. Då ser han plötsligt henne lifs lefvande framför sig. Raskt framtrollar han de kära dragen och
fullbordad utställes tafian på Salongen där den belönas med stora medaljen. Själf blir målaren öfverhölid
med ara och blommor. I- Så ser Claude åter sin älskades bild framför sig. Han samlar den doftande blom-
sterskorden och ilar I1ll modellens hem, där han ägnar hyllningen åt henne7 utan hvilken han fortfarande
varit den obekante unge målaren.

Förstklassig sevärdhet.

Den uppdragna klockan.

Dråplig humoresk.

 

Musik. - Andra afdelningen. - dlazsik..

 

 

 

 

 

 

Unvlan -

Veckans fältöfningar under konungens ledning. l
I

De bästa bilder som blifvit upptagna. I

Vi äro i tillfälle att i dag visa lyckade bilder från den. nyss afslutade fältmanövern i Upp-

land, om hvilken tidningarna innehållit långa redogörelser och som är en af de största manövrar

som förekommit i vårt land. Utom konungen, som förde högsta befälet, deltog kronprinsen, prins
Carl, flere regeringsmedlemmar, utländska diplomater och militärer i manövern.

Bilden för dagen! Bör ses af alla!

ml

 på tysta stigar.

En episod från amerikanska västern.

En guldgräfvare, som framlefvat Hera år i de ensliga ödemarkerna i västra Nordamerika,
öfvertalas ändtligen af sin dotter, som längtar hem; att återvända till civilisationen.

En ensam vandrare släpar sig fram genom guldlandet och pass erar förbi vår guldgräfvares
boningshus. Dottern har gått att hämta vatten i en bäck i närheten. Vandraren går fram till
guldgräfvaren och, då han finner honom vara ensam, söker han med hot aftvinga honom en del
af hans guld. Då han röner motstånd tar han till våld. Några kraftiga slag och gubben sjun-
ker död till marken. Brottslingen snappar till sig guldet och Hyr. Dottern kommer tillbaka,
upptäcker illdådet, begrafver .sin gamle far, afger ett högtidligt löfte vid grafven att hämnas
våldgärningsmannen och anträder på egen hand resan mot hembygden. På sin färd genom vild-
markerna påträffar hon en man liggande sanslöst utsträckt på sanden. öfverväldigad af hunger
och törst. Hon räddar hans lif och tar honom med sig i sin vagn. Den räddade förälskar sig
sig i den intagande ungmön.

Då resenärerna framkommit till bestämmelseorten anmäler flickan för polismyndigheterna
hurusom hennes far blifvit mördad. De anmoda henne att hemlighålla saken. Emellertid öfver-
raskas hon kort därefter att hennes tillbedjare innehar - ett smycke från hennes hem i guld-
landet. Då den första för-skräckelsen gått öfver, listar hon sig intill honom, tar försigtigt från
honom hans revolver, hvarefter hon riktar dess mynning mot honom. Af fruktan att bli skjuten
går brottslingen steg för steg i den riktning hon befaller. De befinna sig snart vid poliskontoret
Mördaren öfverbevisas och dömes. "Min käre fari" utropar flickan. "jag har uppfyllt mitt löfte".

 

:Ååg=-n-n--h

 

1 Musik. - Fjärde afdelningen. - Musik.
a i c 0 oo -
e f 0 111081031. vc.-
-.- -

En af norra Italiens vackraste alpsjöar.

Comosjön (på italienska Lago di Como) begränsas af Luganoalperna i väster och Bergamaskalpernai
öster. Sjön delar sig i två armar, en sydvästlig, vid hvars strand staden como ligger, och en sydostlig, som
efter staden Lecco i dess södra del kallas Lago di Lecco.

Comosjön omgifves, såsom filmen visar, af höga berg; toppen La Griqua är 2,410 meter och Monte
Legnone 2,612 meter höga. Sluttningarna äro betäckta af rik grönska, stränderna äro Väl Odlade OCh Strand-
bergen prydda med en mängd ståtliga kyrkor och vackra villor, belägna å de naturliga terraSSerna.

Comosjön är en af Europas mest besökta turistleder, tack vare naturskönheten oCh det milda klimatet.
Ångbåtar korsa sjön i alla riktningar, och rundt Stränderna besörjes trafiken af flera järnvägar-

Härliga scenerier. - Filmen artistlskt kolorerad

5 inn nnn ninnininn nllnr lin Snilnn nninnni. I

Skämtnn m eller.

w àQä-I-å--u.bl-W-f-;4..--n-.- varj

1
-

 

 

.f

 

 

 

Föreställningar.. uvaraagm- Icl. 7 och 8,80 e. m. LördagarI kl. 6. 7,30 och 9 e. m. Sön- och

i Hälgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBS! Kl, 2 och 3,30 på Sön-
dagar Blllighetsmatlné. Onsdagar och Fredagar hl. 7 e. m. äga barn
och skolungdom- tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på Sön- och

Hiilgdagarl äro biljetttpriserna lfllea får barn som för dldfr-e.

 

än

 

w-u-B

BILJETTPRISER: För äldre: Irsta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
Barn under 12 år: Izstdv 1,, 25 ,, 2:(lra ., 15 ,,
R , Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 ,öre för barn.

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställni ngen oc
oaf brutet under föreställning-arne.

 Q PROGRAM Ö ÖRE. (  i .. u
I l=Wi=

Obs! Nytt program Måndagar och Torsdagar.

P Hvarje Lördag 3 föreställningar kl. 6. 7,30 ooh 9 e. In.
I Detta program är det vackraste som någonsin visats.

Köp biljetter i god tid.

ll pågå sedan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västervik 1910. C. O. Ekblad 8: C20.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain