#2345: Biograf Continental

- Q Västervik
I (s. J. Enanders förra lokal.)

 

 

 

Program för Måndagen den 24 t. u. m. Unsdagenden 26 Okt.

 

 

b

  

Musik. - Första afdelningen. H-r Musik.

"W American Biograph film.

ou aan alla?

Intressan t. Spännande.

Kampen mot tuberkulosen kämpas med Växlande framgång i hela den civiliserade Världen. Nödvän-
dig är denna kamp, men den tager sig ibland uttryck, som äro fruktansvärda.

Edgar Thurston lider af lungtuberkulos, men tror -- som så många före honom - att den dödande
Sjukdomen blott är en tillfällig hosta. Han är förlofvad med en älsklig flicka, Laura Edmond, och deras
framtid ligger i idel ljus tills läkaren en dag konstaterar lungsot hos Edgar. Läkaren, som vet om den sjukes
förlofning, vill rädda Laura och förmår Edgar att skrifva följande bref till fästmön:

Kära Laura!

Min läkare förklarar, att jag har lungsot på ett mycket framskridet stadium och att jag ej får gifta
mig. Han har rätt. Fastän jag älskar dig - adjö. Edgar-

Men. Laura Vill ej bryta förlofningen. När Edgar vidhåller sin afsikt, vill hon kasta sig nedför en
klippa, och Edgar håller på att frångå läkarens råd. Doktorn tillgriper nu ett effektivare medel; han lyckas
öfvertyga Laura om att Edgar är otrogen, samtidigt som han framställer för den sistnämnde ett barn, födt
af lungsiktiga föräldrar. eLäkaren lyckas, men - i det dystra korsets tecken.

Gripande lifsbflld.

 

 

Musik. - Andra afdelningen. -H Musik.

 

 

i Hmmm
Bild för dagen!

 

     

 

  

Revolutionens stad.

Allas ögon äro ju nu riktade på Portugals hufvudstad, där i dagarna en blodig revolution
ägt rum, konungen afsatts och republiken proklamerats. Tidningarna innehålla spaltlånga medde-1
landen från revolutionsstaden, mälande om upphetsning och fortsatta strider, medan den nya rege-
ringen förklara att "ordningen är mönstergill". Det torde under sådana förhållanden intressera
hvar och att se en stad, i hvilken detta världshistoriska drama utspelats, och vi ha därför lyckats
förskaffa oss denna film, som återger olika partier af Lissabon.

Staden ligger dels amfiteatraliskt längst den vik floden Tejo här bildar, dels på och emellan
tre större och fyra mindre kullar, med Serra de Cintra i bakgrunden, samt erbjuder från sjösidan
en synnerligen vacker anblick. Det vackraste torget är Praca de Commersio, omgifvet af tullhu-
set, stadshuset, börsen och ministerierna samt prydt i midten af Josef Izs staty och på norra sidan af
en stor triumfbåge. På Praca do Dom Pedro står Pedro IV:s staty och på Comoesplatsen skalden
Comoes staty. Ett flertal kyrkor och andra byggnader vittna om arkitekturens ståndpunkt i landet.

Intressanta scener-ler från revolutionsstaden.

 

 

 

n i l .I
När en. neger firar bröllop.

fi-"I-"fä"l i nn-nmr-AA h...-

Foleliatto fran arbonna

Historisk legend. (Kolorerad).

I Vi förflyttas långt tillbaka i1 tiden. Den vandrande trubaduren Folchetto träffar af en händelse den
mäkt1ge grefve Raimond af Toulouse och dennes niece, den sköna Nelda. Grefven blir förtjust i Folchettos
sång och inbjuder honom till sitt slott, där sångaren inom kort fattas af en lågande kärlek till Nelda. Denna
som är förlofvad med riddaren Bridanne, afvisar dock trubadurens kärleksförklaring och i full förtviflari
söker Folchetto beröfva sig lifvet, men hindras därifrån i sista ögonblicket. Grefven, som fattat tycke för
den unge mannen, utnämner honom till riddare och gifver sin dotter befallning att antaga hans frieri.

- Handen får han också, men icke hjärtat. Då kommer budskapet, att grefve Raimonds slott i Öster-
rike belägras, och Folchetto skyndar uppfylld af tacksamhet mot sin välgörare, att besegra och bestraffa de
påträngande fienderna. När detta lyckligen fullbordats, vänder han gladt hem igen, men öfverraskar vid
hemkomsten Nelda i Bridannes sällskap. Förbittrad öfver hvad han får se drager han sitt svärd. De båda
männens kamp slutar med Bridannes död, vid hvilken utgång Nelda flyr och störtar sig i det skummande
hafvet. Trubaduren Folchetto kunde aldrig glömma sin ungdoms älskade och då han som en gammal gubbe
dog i ett kloster, såg han i dödsminuten Neldas kära drag framför sig. I

Vacker och gripande blld.

 

 

 

 

Musik. - Fjärde afdelningen. - Musik.

En dag i anslanline.

Vacker natur bild.

QEG-Aq

Constantine visar sig här för våra blickar, omslutet af den underbara floden Ronmel, som gör staden
till en fullständig ö, omgifven af fruktansvärda svalg och branta murar.

Staden behärskar en del dalar fulla med romerska ruiner och vattenledningar med jättelika hvalf-
bågar. Men själf domieras den af Manscures och Sidi-Merids höjder.

Dess folkrika gator äro betydligt lifligare än Algers och trafikeras af araber, kabyler, biskuer aza-
bernegrer, beslöjade maurer och judar. Y

Den arabiska delen af Constantine utgör halfva staden. De kuperade gatorna äro betydligt krokigare
och trängre än Algers samt sträcka sig ända ned till floden.

När- man är blyg.

Mycket komiskt.

--- v-ri

 

 

 

 

av

 Hvardagar kl, 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och
ö Hdlgdagar kl. 2, 3,30, 6, .7,30 och 9 e. m. OBSJ Kl. 2 och 3,30 pd vSön-

 

 

 

 

 

 

 

d -h-h

 

 

 

 

 

 

dagar Billighetsmatlné. Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. äga barn TI
och skolungdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på Sön- och
Hälgda-gar äro biljetttprflserna lika för barn som för äldre. .u
BILJETTPRISER: För äldre: 1:sta plats 35 öre, 2:11er plats 25 öre.
II Barn under 12 år: lzstn ,, 25 ,, 2zdra ,, 15 ,,
L Till billighetsmatiuén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.
.I p
Oppet för biljettköp hvarje (lag en tilnma före första, föreställningen och pågå sedan
i oaf brutet under föreställningar-ne.
0-9 PROGRAM 5 ÖRE-  -q xp

 

  

Obs! Nytt program Måndagar och Torsdagar.I

Hvarje Lördag 3 föreställningar kl. 6. 7,30 och e. m.

OBS! Endast förstklassiga blder.

Västervik 1910. C. O. Ekblad 8: C20.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain