#2343: Biograf Continental

i

 

i r
IKöp biljetter

 

 

 

 

 

 

 

  

 

x Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)

 

N! tt program hvarje onsdag.

vaardayar kl. 7 618,30 c. m. Sön- o. helgdagar kl. 2, 3,30, 6,7,30 o. 9 c. m. 
Måndagar, Tisdagar och Fredagar kl. 7 e. m. äga barn och .skolnngdonz
tillträde för endast 10 öre.-

I PROGRAM; 

I. afdelningen. Musik.

1- Monsiur tilourdshlar revangsch.

Mycket komiskt,

2. .. ln . i

A rån räddad.

n 1. En sjöofficer lemnar sitt hem och enda dotter ensam och går ombord å sitt fartyg. 2. Eskadern
l-attar ankar. 3. Officersdottern mottager uppmuntring af en ungman hvilken hon garna föredraget: 4.
lmder faderns, officerens bortovaro knytes en karleksförbindelse mellan de båda unga. 5. En intrig. 6. Eska-
dern återkommnr. i. Kara Yvonne! Glöm icke vårt möte iafton i slottsparken. 9. Faderns oväntade
hemkomst. ll. Ställningen blottas. 12. Aranämåste räddas. 13. Den

I 10. Brefvet upptackes af fadern.
vredgade ofiiceren stänger s1n dotteråinne, och beger sig själf till mötet. 114. Utmaningen. 15. Affären upp-
16. När slutet är godt är allting godt.. I

Föll-estàYlmlngaf:

 

 

 

göres på gentlemannamassigt sätt.
En mycket intressant dramatisk bild.

 

II. afdelningen. Musik. ,

Konstfllml Konstfilm!

 

  
  
 

Sensationellt, direkt fràn Amerika inkommen nyhet.

DIY KA R N A.

Ett drama pd hafvets botten Oerhördt spännande blldsm-lc.

3.

En dykare infinner sig en dag vi en af sina kol-
legers hem, vid den tid då han vet att mannen
icke ar hemma. Han är förälskad iåsin kamrats
 sting-QSh Vill nu försöka att vinna hennes kärlek.
Hon ya"t1"=.."éjrne5 tid trogen mot sin man, och då

den faralskade dy r . 4.icke vill allagsna sig, utan
med våld söker att uppnå sinwllladfsikt, skriker den
r varnlösa kvinnan omihjälp. hör
mannen i sista ögonblicket hennes rop omilijälp,
och kör ut sin banale kamrat och gifver honom
en välförtiant upptuktelse. Nu ar deras långa
vänskap slut, och våldsmannen svär innan han Med sin -kanirats ädelmod undgår slyngeln det

smyger sig bort att han skall hamnas blodigt på straff han förtjänt.
Bilden är alltigenom mycket spännande.

- I
In. aldelniilgen." Mus-ir.

4. Petterssons. fridag-

Mycket ro lflg bild.5" Den eimmandc Vnue.

Simkonstnärinnan Miss Annette Kellermann utför har sina fenomenala vattenkonster, hvilka förskaffat
henne namnet "Den simmande Venus". Med en hittills aldrig uppnådd vighet rör sig denna .kvinna i det
våta elementet. l. Presentation. 2. Miss Kellermann som diabolospelerska. 3. Simning ochldykning Vi
bassäng. 4. Simning ochädykning i öppet vatten. 5. Trampolinhopp och simkonst. - 

Och Högst intressant sportblld. Obs!
i f " i ffmäääåäms f
IV. fildelningen. Musik. I i i

I" Svenska scenarier. "-

6- ilelsingbcrg med omgiiningar.

sin förre kamrat, som ar gift med den kvinna han
älskar. Det kommer snart ett lagligt tillfälle för
honom, de två dykarnafarbeta tillsammans, och
en. da då de aro nere på hafsbottnen, skar han
af luftslangen-på sinllförre väns, den akta mannens
dykarehjälm oeh,.,fp"i;isgifver honom sålunda åt Vi
säker död. Efter detta skurkstreck stiger dykaren

glad upp från den hemskalfipleither:I "saker på att.-k
nu vara vid sina önskningars mål. Händelsevis

kommer en undervattensbåt den öfverfallne till

hlälp, han. -raddas,foch ogarningenkommer idagen: "

  

 

    
  

 

Hånförandc vackra natur-bilder.

7-z i in: :alla axw i i

oo og s a .r g r en n ven-pen.
f if " Kozorerace under. i

Denna bild kommer att blifva af särskildt stort intresse enär alla djuren komma att synas i naturliga larger

Elegant lokal med centraIu-ppvärmning. Modernaste maskineri. förstklassig musik.

oss! 1latt väl utvamtmgnm. oss!

Efter kl. 7,30 på sön- och hdlgdagar dfro bllicttprlserna lilla för barn som för äldre.

BILJETTPRISER: För äldre: lzsla platsåaå öre, :dra plate 25 öre.
Barn under 12 år: lzsta 3,, 25 ,, 2:dra ,, 5 lå ,,
Till billighetsmntlnén 20 öre för äldre, 10 öre Rir barn.

Öppet för biljettköp hvarje dag en tlnlmn före hvarje föreställning.
? PROGRAM 5 öar.

 

 

 

 

 

 

om Lördag gina; s nreställningàrtikl. 2,- 3,30, s, 7,30 och alla. m.

 

Västervik 1910. c. o. Eklanda compl

Inmghetsmtiné kl. 2 och 3,30.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
    
 

 

 

 0st söndagar-kl. 2 och 3,30" e. m, Bringhetsmatiné- 

  
  
    
 

r,

.Pil poåV I .äallafllq dOX 

j

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain