#2342: Biograf Continental

[fo-.res ZåYIIIIthI" .-

 

 

nl [onlintnl

Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)

 

 

1Nytt program hvarje onsdag-

 

 

 

 

 

 

 

Hvardagar kl. 7 o. 8,30 e. m. Sön- o. helgdagar kl. 2, 3,30, 6,7,30 0. 9 e. m.
Måndagar, TisdagarL och Fredagar Icl. 7 e. m. dga barn och skolurrgdom

tillträde för endast 10 öre.

 

av..

... M.

I. alrlelningen.

PROG RAMzw-:é-gu-

Musik.

1- :mmm är i dåligt humör.

(I diskussion om lif och död).

2- Krajtproj utförda

Vi hafva här det nöiet att presentera för vår
det de ge nägra prof pä, sin eminenta förmåga.

II. afdelningen.

Lheman är alltfld lika rolig.

ai bröderna ålarrys.

publik bröderna Harrys, världsmästare i atletik, under

Musik.

3- .Frankfurt am .Marini

Intressant natur-bild.

Frankfurt am Main är, som de flesta mellantyska städer, en märklig blandning af nutid och medeltid.
Fran de breda, moderna gatorna med deras rikt pulserande folklif med eleganta, storslagna, fina hus, förer
oss den elektriska spar-vägen ut till den gamla stadsdelen, där den oförfalskade medeltiden. lyser oss till

mötesfifrän praktfullaloch stilrika gamla byggnader.

4- Den tjusiga tenor-en.-

.Myclcetifjskrattremnde. i

III. afdelningen. Musik.

Expressnyhet! Återigen nya bilder från Paris. Expressnyhet!
5- Ruinerna efter den. fört-ärliga öfversväm-

. i ningskatastrofen i Paris.l
W 6" F Dress-wet vina.

TI: -
. "Owe-fw" - l i

hes-iaf.

En spännande bild fr-åanydar-nerflka.

Vi  här vara med om en rad scener, som i liffullhet och skönhet söka sin like.
De sydamerikanska gauchos eller boskapsherdarne äro sysselsatta medfatt lära en mängd Vilda fälar

lyda tygeln och få därvid tillfälle att ädagalägga den

mest halsbrytande och förvånande färdighet. Särskildt

mä nämnas de ögonblick, dä gauchon från en ställning släpper sig ned på denäframrusande hästen och då

djuren slår formliga kullerbyttor för att bli kvitt ryttaren.

Största sevärdhet!

i

I

IV. afdelningen. Musik.

 

ä X)5) IWIW)

zwzw) zwzwrw) z w) 2 ) I 44) rst; 4) Å) 4, Ark-AA) A) f 2 zÅA z AÄA AÅAVIÅAÅAEJ
rawwwav;wrawafaewwwwwawaMedarbetarna; h e fw, lv nia vad:

(0471

 

Konstfilmfl

Säsongens populäraste konstverk.

Konstfilm!

Ett kinematografiens fumderverlcfl1

i cLEoPATRA.

År- 42 före Kristus.

Iscensatt af Hei-rar Zeooa och Andréani.

Skådespelare: Fröken Madeleine Boch Vid Comedie
Francaise, danserskan fröken Rianza, budbäraren frö-
ken NäpierkoWskä vid Operan.

Herrar Zecca och Adréani hafva förstått att i
uCleopatrau använda sigillafåsådana?artistiska element,
att skädespelets framgång är gifvet.

Det är vid den tidpunkt, dä den ryktbara drott-
ningen af Egypten försöker snärja Markus Antonius,
Orientens besegrare och stäthållare, isina garn. Hon
uppsöker honom i en galär med silfverbladade äror
och purprade sidensegel. Det är Venus, som kommer
att uppsöka Baccusj sade man. Blandad af denna
bedårande kvinna, som talade seX språk och som ut-
vecklade hela sina förförelsekonst, glömde Marcus
Antonius för hennes skull allt och blef ett lydigt red-
skap i hennes händer. Så börjar-det lif. drifvet till
sin yttersta spets, af hvilket vi här fä se en fästi
palatset vid Tar-sus. Det går så långt att Marcus

Kinematografi i färger afgleathé Freres. I

l Antonius förgäter att han är romare, ia, han uppför
sig som en rebell och jagar bort Octavius, som vågar
förebrå honom hans handlingssätt.

Denne lämnar då landet, samlar de romerska legi-
onerna och förklarar förrädaren krig. Cleopatra ut-
rustarflådä en väldig flotta och möter fienden vid Actu-
na. Men dä Antonius märker att hans älskarinnai
hemlighet,bedrar honom, dödar han sig siälf, och som
Cleopatra ei vill som fånge förhöia Octaviusl triumf-
tåg, beröfvar äfven hon sig lifvet genom en giftig
orm. Man fann henne död, iklädd sin furstliga dräkt,
och begrafde henne tillsammans med hennes furstlige
älskare.

Fröken Madeleine Boch frän Comedie Francaise ut-
för pä ett glänsande sätt sin svåra roll som den
grymma och äregiriga drottningen, och äfven de öf-
riga skädespelarne skötagsig 4pä ett i allogutmärkt sätt.

 

 

Hela denna framställning är präktfullt kolorerad.
SQLGGIVOR vBagaren)h-fvwIwIoTyl-:Ä-y-ig)felt"Tononqu (eremiva(elenana)

 

 

 

.195.1 söndagar 1:1. 20011 3,30 e. m, Bniigheismauné.

Efter kl.EZSO på sön- och hälgdagar äro biliettpriserfna lika för barn som för äldre.

BILJETTPRISER: För äldre: hia platsäsö öre, 2:11ra plats 25 öre.

Barn under 12 år: l:stn

 

 

Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn. "
Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före hvarje föreställning.

es 25 u 2311.an u 15 n

 

 

 

Å170m Lördag gifves 3 föreställningar, den första kl. 5,30 e. m.

 

Västervik 1910.

C. O. Ekbladå Comp.

DI
l
f
l
J
J

...sä

nu,

 

 

 

 

 

.- v 1A1à( uglfffiv vlvlfflrltlflllx sz (xzxtflezslex Af rr(xfflfflfàzxrxluàflà
Iwmwmmf
r Elegant lokal med centraluppvärmning. Modernaste maskineri. Förstklassig musi ,
083.! Ett enastående utsökt förstklassigt program. UBSJ n

 

. A Å u gig-...m- utr----""--n-.-.V

"pil 1003é i I mefnq den

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain