#2341: Excelsior-Biografen

I

 

 

   

inr-i in raiun

I PROGRAM

för Måndagen d. 17 Januari
Förevisning hvarje afton kl. 6, 7, 8 och 9 e. m.

 

 

 

Barnföreställning Tisdag kl. 6 e. m.

Biliettpriser 50 och 35 Öre. Barn 25 öre.

.. Beslitnint ut die Jungfrun.

Ett kinematografi ens underverk.

Nyligen omtalas i prässen att en svensk, red. Pallin från Stockholm, bestigit die Jung-
frau, en af glacierer omgifven och med bländande hvit firn betäckt bergkoloss af 4,167 meters
höjd i Berner Oberland, Schweiz. Bergstoppen bestegs första gången 1811, men har sedan
icke många gånger uppnåtts. Hvar och en som inser en alpbestignings faror, förstår hur svårt
det är att med en kinematografisk upptagningsapparat på en sådan färd uppfånga så härliga
naturbilder på filmen. Sedan förare engagerats, färdas man med bantåg till Scheidegg; från
banan ser man ett storslaget panorama af Jungfrau. Det besvärliga uppstigandet till Cucci-
Hätte belönas med en praktfull solnedgång. Så fortsättes öfver Cuccigletchern, hvarefter tältlä-
ger slås för natten. Dagen därpå öfverskrides gletcherns is- och snöfält, laviner och vattendrag
en farlig vandring. Man når wSilfverväggem, men nu återstår det svåraste. Uppför den nästan
lodräta isväggen måste man taga sig genom att hugga in steg i isen, och faran för ett fall till
döds är öfvervägande. Slutligen stå de djärfva klättrarna på jungfraus topp, hvarifrånutsikten
är af öfverväldigande skönhet.

Enastående sevärdhet.

    
         

Ahl", Åm.. lall.. Il. Åull.. Åull.. Åull.. Jill.. .. .. .

k" I k hI I o k I o 
ill .S lSlUiltl fall llgStllBl ,.
Från Napoleons tid.- Synnerligen vackra scenerier.

Genom de många blodiga slagen hade stora luckor. uppstått i Napoleons armé och för att kuri-
na fylla dessa brister blef det nödvändigt, att göra nya uppbåd. Här gick man så långt att till och med
19 års ynglingar blefvo tvingade att draga ut i kriget.

En ung bondson, som på detta sätt måste dela så mångas öde, tager hjärtligt afsked af sin
Vid bybrunnen lofva de hvarandra evig kärlek och hennes bild följer honom sedan vid alla
Han utmärker sig och blir slutligen utnämnd till officer.. Såsom kommendant för vakten vid

 

fästmö.
tillfällen.

käjserliga slottet lägger käjsaren märke till honom och då Napoleon får veta att officeren icke sett sin
hemort på många år, beviljar han honom permission. I
Så återvänder han efter en lång frånvaro och föräldrarne sluta den länge saknade i sina armar.
Han frågar efter sin fästmö men får den smärtsamma underrättelsen att hon icke blifvit honom trogen,
och vid kyrkan blir han sedan vittne till huru hon vid en annans sida går i bröllopståget.
Förtviflad går han bort och vid bybrunnen där fästmön lofvat honom sin tro begrafver han
sina förhoppningar.

Sedan söker och finner han sin död på stridsfältet.

Lefvande och sjungande bild:
3. O, min sol. W,

Serenad.

4. Vattendrottningen.
Elegant Rolorerad.

En ung borgherre begifver sig ut på sjön för att fiska. Han kastar ut sitt nät och plötsligt
känner han, att han fångat något i det. Hans följeslagare hjälpa honom att draga upp nätet och se
med förvåning, att de hafva fångat en vattennymf. De befria den fängslade och taga henne med sig
till slottet." Rädd följer hon dem, men grefvens ord lugnar henne snart. Denne, hvilken beundrar hen-
nes skönhet, blir förtjust i henne och vill göra henne till sin hustru. Hon gifver sitt samtycke därtill
och bröllopet skall firas med stor prakt. Men nymfen längtar efter djupet, från hvilket man dragit
henne. På vägen till slottet klagar hon bittert. "0, låt mig få komma tillbaka till mitt vattenslott och
mina gråtande vänner". Borgherren känner sig hårdt träffad. Det är natt. Sakta lämnar vattendrott-
ningen slottet, bakom henne skyndar den unge gemålen, han vill inte lämna sin hustru. Hon ropar
honom och han kan icke motstå hennes smekande röst. Han störtar i hafvet och sjunker. Hon för
honom till sitt slott och där blir stor glädje när deras härskarinna kommer tillbaka.

 

   

 

 

 

 

V 5. SOldatenS bÖrS. nu; roligt påhitt.

 

 

 

Nytt program Torsdagen den 207,]anuari.

 

 

     

Gi.;r

Kristinehamn 1910. Värmlands Tr., Karl Otto.

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain