#2334: Stanley-Biografen

X
r 1

PROGRAM

 

(Norra Torget)

ll. 0. m. TtllSll. [1.10 l. 0. lll. Sönd. ti. 13 N00.

 

Förevisningar kl. 6, 7, 8 och 9 cm. Sönd. 5, 6, 7, 8 o. 9 cm.
Barnförcvisningar Onsd. och Lörd. kl. 6 cm. Barn 10 öre.

 

0000OOOOOOOO;OOOOQOQOQOOÖOOQOOO.

.. BtllllellS mig l Wileltli.

lntresant svensk film..

 

 

 

 

 

OOOOÖOOOO
0060000.

 

oooooooooooo.cooooooooooooooooo

 

2. Också en medaljtäflan

eller Mycket onödigt besvär.
Humoristisk framställning i åtskilliga tablåer.

.Ett .stort världsblad i Paris har utsatt ett pris af 100,000 francs att tilldelas den som hittar en
medalj, hvilken tidningen låtit anbringa antingen i en butik i Paris eller hos någon i staden promene-
rande person. Mr Xenofon fär läsa tillkännagifvandet och föresätter sig att vinna priset- hvilket han
ocksa gor efter en mängd halsbrytande, mer eller mindre tokroliga ansträngningar, hvilka visa sig onö-
diga, enar medaljen placerats - å hans egen ryggtafla.

Drastiskt, skrattretande stycke.

 

måå-

1&.&&
F-Konstfilm. Historiskt drama-It

 

 

.3. Häxan w
Etienne Marcel. I

Efter slaget vid Poitiers, hvarest konung Johan den gode blef tillfängatagen,
gick Frankrike under Karls regering sitt inre fördärf till mötes. Hans kraftlösa ande
förmådde icke att förhindra dess undergång, snarare tvärtom. Utpressningar under
sken af pålagor för rikets bästa hörde till dagordningen. Isynnerhet en af Karls
rådgifvare, Baron diAigle, var outtröttlig i att uppfinna nya sätt för att ytterligare
utsuga befolkningen, isynnerhet bönderna. Vid denna tid var Etienne Marcel köp-
man i Paris (år 1350); med kraftig hand grep han sig an folkets sak. jean Maillard
såg hur farlig mannen var och beslöt att störta honom. De fördrifna bönderna som
under nanm af Wargarw ströfvade omkring i skogarne, sammankallade han genom t
hornsignaler. slitienne Marcel är icke eder vän, nej det är kungen. Han vill ert
väl. Marcel är förrädare. Han vill eder undergånga, sade han till dem. De tro
Maillard och Etienne lockas ut till bönderna. De störta sig öfver honom, för att
under ropet förrädare döda honom. Dä träder en gammal kvinna, af folket kallad
för whäxaa, fram och förklarar, att hans tid ännu icke är utrunnen. På hans panna
är härskartecknet satt, och ni anklaga honom orättvist. Han begär intet annat än

att få föra eder mot edra verkliga fiender. Kvinnan var ingen häxa. Hon betalte

, endast en gammal skuld till Marcel, som en gäng frälst henne undan soldaternas

piska.

Säker på såväl Paris som landets öfriga befolknings hjälp, sammankallar Marcel.
hufvudledarne till ett möte i Paris rådhus. Såsom tecken skall bäras en röd och
blå barett, Paris, färger. Folket, drifna till den yttersta nöd, griper nu till vapen
och inför Karls ögon dräpes tre af hans dåligaste rädgifvare. Den uslaste af dem,
Baron thigle, flyktar till sitt slott där han dock, förföljd af det uppretade folket,
fär sina gärningars lön. Marcel räddar dock Karl från folkets raseri, genom att på
hans hufvud sätta den röda och blå baretten. Bönder-nas ledare, häxans son, blir
tillfångatagen af konungens trupper. Genom löften och goda ord blir upproret
stilladt. Dä lofven dock ej hålles, är Etienne Marcel för andra gången i färd med
att föra folkets sak, men blir af konungens soldater och sin fiende jean Maillard
brakt om lifvet den 31 juli 1358.

 
  
 
    
  
  

 

4. Efter Nilens stränder.

Utmärkt vacker, drömfylld bildserie.

5. Det mystiskaI skåpet.

Skämtbild. i -

Hr Beaucannard har i anledning af hustruns födelsedag hos herr jolibois beställt ett charmant
skåp hvarefter han gör visit hos sin vännina, fru Chochotte, hvilkens man är borta. Denne kommer
dock oväntadt hem och frun gömmer då Beaucannard i ett skåp för att dölja sitt skamliga uppförande.
Under hennes och mannens frånvaro, bryta några banditer in i deras våning och bortföra hela möble-
manget och naturligtvis också skåpet med dess innehåll, hvilket allt de lyckas sälja hos herr jolibois.
Denne skyndar sig att leverera skåpet, som han finner likt det till fru Beaucannard beställda. När den
unga frun sedan öppnar skåpet finner hon till sin förvåning sin man med en bukett ihanden, hvilken
han artigt öfverlämnar till sin fru med de bästa lyckönskningar på födelsedagen. Fru Beaucannard
förstår också att uppskatta mannens artiga uppvaktning.

 

Rätt till ändring af programmet förbehålles.

BillBiilltlSBlI täkiitlltll 50 titt. StltlllllltllÅ 35 titt.

M Salongons 5 första bänkar 25 öre, W

lllltlg ltEll liltllS lllltlllill lllllellell lltlillliglll!

 

Nytt program Måndagar o. Torsdagar.-

 

 
  
 

Vördsamt A.-B. Stanley.

 

 

 

Kvistinehrnun itä-lt). Värml. Boktryekeri, Karl Otto.

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain