#2333: Blanche

lrn dn

 

W fldilllllllllli-llllllldllll

har genom sina alltid förstklassiga. pro-

gram blifvit Sveriges populäraste resande

Biografteater och bör ingen f örsumma dessa
f å. verkligt nj utbara föreställningar.

 

1088.! lien ärade nnhliken måste. gå till Stockholms-Biografen Blanche denna gång neh-I
verkligen se skrllnaden nå vårt nen andras program.

Detta biograf-program! rinner ej nagon jämförelse med andra, vi ha aldrig förr

.haft ett så. forstklassigt program som just nu. Det kan bäst bevisas därigenom

att vi med egen närvaro ha utvalt de bästa bilder som finnes a sex af lan-
dets förnämsta filmaffärers stora lager. i

tockholms-Biograien

 

 

som förvånar alla i
å Folkets Hus

Onsdagen d. 5 Jan. kl. 6-8, Sao-10,30 em. Trettondagen [Torsdagen d. 6]
kl. 6-8, 8,30 -10,3o- Gm.

iiilillilliilid i, Sllliil il illllll lilllll-llllldldlllll

jätteprogram:

1. Arabertruppen i Abdulla.

l utmärkta bilder visas en hel föreställning af denna världsberyktade atlettrupp,
som såväl i Europa som Amerika väckt uppseende genom sina
enastående prestationer.

2. . I KHSllildEilld lllii llllilll l RUlll.
främmande-vacker natur med dess höga vartenfarr.
3. Lägenhet till påseende.

Största skrattsucces!

.4. Moderskärlekens seger.

Spännande bild i 3 akter indelad i 8 tablåer."

p E R S 0 N E R N A: 9 lzsta akten i Maurys hem. 2:dra i förförerskans
salong. 8zdje i Maurys hem.

MAURY TRAYGER . . . . . . Fiskargumma O TA B Å
FILL TRAYGER . . . . . . . Hannas-.on , 1 Klk .h Lt Eszrd bn a P

, . äre sscenl emme. . i ar ee. .. lör-
BPAN9HE - " " - e " " " r " F 111,8 trolofvade Q klaringen. 4. Vid balkongen. 5. Vid trappan. 6. Än-
FORFOR-ERSKAN . . . . . . . -- - - Q

gern. 7. Nya frestelser. S. Moderskärleken segrar.

5. "en [lå-1.810,2 jägaren. Genom-alm.

 

 

 

a. Eli besök .på en "barnkrulrlra i Paris.
Dessa s. k. barnkrubbor äro rent af barmhärtig- vakna, le och famla med sina små knubbiga händer mot
I
l

 

Af största intresse för gammal och ung.

hetsinrättningar för fattiga mödrar hvilka för sitt uppe- ljuset. Men sä kommer allvaret och alla plikter måste
hälles skull måste arbeta. Mödrarne kunna mot en utföras, tvättningen försiggår enligt alla moderna anti-
ringa penning inlämna sitt barn pä barnkrubban hvarest septiska regler. Därefter kommer det allra roligaste,
det får kvarstanna tills det uppnått en ålder af 4 eller maten. Sedan rulla och stuppla småttingarne huller om
5 år. Det är ett riktigt nöje att se dessa små hvita buller i solskenet, roande sig af alla krafter, ty dessa
vaggor uppradade i de stora salarne, där ljus och luft sbabiesa behöfva ej några dyrbara leksaker utan äro
fritt spela omkring ända in i de minsta vrår. En utom- nöjda med de som hans fantasi förmår framställa. För-
ordentlig renlighet är rådande öfverallt. Småttingarne sök, baby, att hela ditt lif vara nöjd med så litet.

 

 

 

41. Elektriska Hotellet.

Mycket komiskt.

QIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQ

6 0
00 0 I ll o I og
- 8 Senaste nyhet lran Znnlngrska tradgarden r Lnndnn =
I O I I
I I
g Ovanligt intressant och lärorik, visande flera-.djur som ej någon annan zoologisk trädgård g
n u i världen kan unpvisa. (Ofverblick i 22 bilder.) Il
n 1. Ofverblick af trädgården. 8. Örnar. 15. En idyll "Flaments". I
g 2. Parti af Water-Polo. 9. Björnen. 4 16. Castors. r g
g 3. Ett par från Polarlandet. 10. Apburen. 17. Vautour. g
I 4. Zebra. 11. Renen. 18. Black Hornbill. I
I 5. Giraffen. 12. Buffel. 19. Kapybara. I
g 6. Hipporotame. 13. Rhenoceros. 20. Hyena. g
0 7. Flodhäst. 14. Pelikaner. 21. Hvalrossbassäng. U

90 22. Djurvärldens konungapar. oo

qIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIo
"E cl d. "
9. n yg rg ung man .

Förstklassigt skämtnummer.

Herr Tartempion skickar sin son till Paris för att där fullborda sina studier. Två, vänner skola taga hand om honom

Herr Groslardier för honom till alla sådana ställen som kunna vara riskabla för hans dvgd, men unge Tartempion, som . 

inte bryr sig om fruntimmer. betraktar dem som sannskyldiga vidunder och blir förskrämd sittande på en soffa. Herr
Groslardier anförtror honom då. åt sin hustrus omvårdnad, och hon söker fullborda hans uppfostran. Först skrämd af den
unga kvinnans närmanden slutar han med att helt sträckavapen för henne och knyter en intim bekantskap med henne.

Herr Groslardrer som icke väntade ett sådant resultat af sina ansträngningar sänder då den unge mannen tillbaka till
sin familj med följande bref: :Käre vänner! Härmed fårlNi tillbaka Er son. Han har på en enda dag lyckats förvärfva
alla egenskaper, som skola göra honom till en präktig äkta man. Han tar till och med lofven af mig. Groslardiera.

Slagnummg! Årets mäst sensationella film. Slagnummåfi

lldllrnnlidr rrddrd nrllnn nnrnnnirln rlnrndlrlrr.

Från Aranci-viken till Genuabukten.

Denna bild är en af de sensationella-stel i sitt slag ty den förenar i sig ett bevis på kinomatografiens framätskridande
och en i högsta grad intressant underhållning från början till slut.

Detta skådespel är af en sällspord skönhet och gör på åskådaren ett löförgätligt intryck. I"

De visade krigsoperationerna utfördes af rtalienska flottan, hvilken utgör ungefär en tiondedel af alla världens Krigs-
farfyg till-ammans, öfningarna ägde rum mellan ön Sardinien, i Aranciviken, hvilken fienden hade utsedt till operationsbas,
:samt-- Genua, som blef bombarderadt. Den fientliga flottan hade stor framgång, och det lyckades slutligen denna att lands
Isätta trupper vid Noli, nära Savona. Man ser, hurusom krigsfolk, kanoner och hästar föras i land från fartygen. Häref-
ter blir man vittne till hur

Ett krigsskepp tillintetgöres af en torped.

och man far ett -begrepp om, huru fruktansvärdt förhärjande och förstörande ert nutida krig i verkligheten är, detta på
grund af den snabba utveckling krigstekniken nått under de senaste åren.

-Bilden visar, hur en torped sakta säi-kes ned i vattnet,V hvarefter man på en stund ej märker någonting, förrän à
ett tu rre ert af krigsskeppen springer i luften. När vattnet hunnit lugna sig, ser man på det ställe, där nyss det stolta
lkrigsskeppet låg, endast några masttoppar.

Denna. bild är den måst tokroliga bild

 Den  peruken- som någonsin varit visad
w

 

Stock arms-Biografen Blanches alla bilder äro af fostrande betydelse, uppbyggliga och nyttiga; äfven före-

kommer genomrolrga, ädla och glädjande. Inga vågade bilder förekomma. Alla bilderna kunna uppvisas i

hvilken lokal som hälst och inför bästa publik. Våra brlder sakna, rfråga om lifaktighet och spänning i
framställning sitt motstycke. "

Inträde: l:sla plats 50 äre, 2:dra plats 35 dre. lBarn under 13 år 35 neh 25 lire.

Eventuell ändring af programmet förbehålles. Den ärade publiken torde endast begagna den plast
till hvilken biljetten är köpt. Rökning i salongen är absolut förbjuden.

rar-man: (I. .l. Andersson af 0. A. Melin.

Kristinehamn 1910, Värmlands Tryckeri, Karl Otto.

Information

Title:
Blanche
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain