#2332: Stanley-Biografen

r

 

r
r Ä i.

PROGRAM

-à-

" tanlrv- in raltn

(Norra.- Torget)

lr. o. m. lläntl. ll. ll t. o. m. nnstl. d. 16 llou.

Förevisningar kl. 6, 1, 8 och 9 cm. Sönd. 5,6, 1, 8 o. 9 em.
Barnlörcvisningar Onsd. och Lörd. kl. 6 cm. Barn [0 öre.

 

 

Immmmmlmmmmml

M" Ny serie svenska bilderr-w

t .. Resa på Strömsholms kanal.

Härliga naturscenerier.

 

m

 

 

 

.mv

 

GWWWTWWVVV

 

IWWGW

2. När mamma är borta.

Näpen bild ur de smås lif, med pysar och fölungar
och höns och jgetabockar m. m.

Mamma har "gått bort och gett Greta i uppdrag att se efter de mindre syskonen. Men Greta
har andra intressen och lämnar de små att sköta sig själfva, hvilket de också göra på sitt sätt. En pys4
vandrar ut till ett sto med fölunge, gör vidare besök hos den stora bocken, som blir ganska närgången,
i hönsgården etc.; en annan gungar ner ett skåp, en taklampa o. s. v. och de öfriga bidraga i sin mån
till den allmänna glädjen. Men all fröjd är -kort - så äfven denna.

Sevärd för alla åldrar.

  

   

 
 

Konstfllm! Spännande !

.. Handsken

eller 5 minuter bland vilda lejon.

Romerskt riddardrama.

  
  
   
  
 

Speladt af första rangens artister.

Riddar Delarge älskar prinsessan Kunigunda, men böntaller förgäfves om hennes
gunst. Konungen anordnar en jakt, i hvilken ett lysande sällskap till häst deltager. Man
ser jaktsällskapet med pager och hundar ute i den vackra jaktparken. Delarge lyckas fälla
en ståtlig hjort. Konungen och det öfriga jaktsällskapet lyckönskar den lycklige jägaren
w alla utom Kunigunda, som blott har spott och spe för den olycklige tillbedjaren.

Senare mottager prinsessan ett bref från riddaren, hvari han anhåller om att få ge

I bevis för sin kärlek. Och snart får han detta. Hofvet är samladt ilejongärden. Man ser
flera stora lejon nere på arenan. Prinsessan får nu en grym idé. Hon kastar sin handske
ner bland lejonen och tillsäger Delarge att hämta den.

Han lyder. De rofgiriga bestarna vilja kasta sig öfver den djärfve, men han be-
tvingar dem med sin blick och kommer helskinnad ifrån äfventyret.

Men nu är han hotad från sin passion4 Han kastar handsken i ansiktet på den
hjärtlösa prinsessan och afslägsnar sig, medan Kunigunda, som dock älskade den modige

riddaren, afdånad faller i sina hofdamers armar. i

Synnerligen spännande stycke.

ialor tlotlhtisllukl vid Ölre llilen.

Bilder från Egyptiska Sudan.

Flodhästarna gå vanligen i klunga, till hälften hålla de sig under vattnet. Ett böss- v
skott väcker hastigt upp dem, och dessa djur, som aldrig själfmant anfalla människor, bli,
när de anfallas, fruktansvärda och kullkasta alla hinder. Endast de moderna eldvapnen
äro i stånd att genomtränga deras hud, och det är med tillhjälp af bössor, man lyckas
bli herreI öfver dem. -

Vår bild visar huru den hvite jägaren med ett talrikt följe af infödingar begifver sig

d till den intressanta jakten.

Af mer än vanligt intresse.

P"

Lehman som gendarm.

Kärlekens vedermödor.

h Nu är den stackars Lehman illa ute igen. Orsaken är naturligtvis som vanligt en kärlekshistoria.
Ofverraskad vid en liten töte à téte med en gendarms vackra fru, kryper han i ett klädskåp, där han
under väntetiden ikläder sig en gammal gendarmuniform. Tack vare ett nyss förut lämnadt bref kan
han vid upptäckten nöjaktigt redogöra för sin närvaro, men råkar ur askan i elden, enär han måste
medfölja på jakt efter dagdrifvare.

M" Lehman har det svårt. .w
m

 

 

Rätt till ändring af programmet förbehålles.

Blllelwrlser: Läktarrn 5ll tre. Salongen .35 tre.

M Salongens 5 första bänkar 25 öre, W

llllllg liEll Dlllll lllllllllll lllllellell Dllälllglll!

 

Nytt i program Måndagar o. Torsdagar.

 

 

 

 

Vöråsamt A.-B . stanley.

 

 

 

Kristinehamn lftltl. "Vitt-m1. Boktryckeri, Karl Otto.

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain