#2330: Excelsior-Biografen

lll. Ii, i, li null ll. .Barnirrrsrällmnu liiriln ll; i.
Biljettpriser 50, 35 och 25 öre.

 

rr. o. m. min. u. zr Jur. r. r. m. n. u. 31 in.
Fifflillisliilll] Intranät] "lill Hanau  i, ö, U.  blifliäg "En 

 

 

.. iranska armar manöver.

En storartad bild från den nyligen afslutade stora franska
höstmanövern, däri som bekant förutom artilleri, infanteri
och kavalleri, äfven militärballonger deltogo.

Synnerligen instruktiv bild.

 

 

 

2. Den gyllne liljan.

Efter en gammal legend. Briljant iscensättning.

En fattig men gudfruktig spelmän drog genom landet för att
förtjäna sitt lifsuppehälle, men hans förtjänst var blott ringa. En
dag lät han sina visor ljudåI utanför en kyrka, men kyrkobesökarna
låtsadex icke se den gamle mannen och hörde icke hans böner om
allmosor. Då går han in i kyrkan och framför altaret ber han om
hjälp. Sedan tager han fiolen och spelar, hans händer bli åter
unga och han kan spela som förr. Allt större blir förhoppningen
i hans hjärta och hatet mot de obarmhärtiga människorna försvin-
ner. Han blickar då upp mot altaret och får se jungfru Maria.
Förvånad och förskräckt faller han på knä framför altaret ochjung-
frun kastar då en gyllene lilja till honom och försvinner plötsligt.
Den gamle lämnar kyrkan och glad begifver han sig till en guld-
smed för att sälja sin- egendom. Denne tror dock att han stulit
liljan och skickar därför sin hustru för att anklaga honom för bi-
skopen. Den gamle spelmannen blir förd inför inkvisitorernas dom- i
stol trots han bedyrat sin oskuld. Han blir där dömd till attbrän-
nas, men då han ber om nåd beviljas honom detta på det villkoret
att han än en gång skall spela framför altaret, ty om han då är
oskyldig skall jungfrun åter visa sig. Förhoppningsfull går han in
därpå och de begifva sig till kyrkan. Här blir han befalld att spela
och om en stund visar sig den heliga jungfrun och kastar åter en
gyllene lilja framför honom. De församlade falla på knä och in-
kvisitorn välsignar den gamle mannen, som bäres i triumf ut ur
kyrkan. i

.. Elelunliulrl i. Indien.

Spännande situationer.

Enastående verklighetsbild, som gör ett fängslande intryck på åskådaren,
såväl genom scener-nas värklighet som genom landets romantiska naturskönhet.

Bildernas ordningsföljd:

Framför huset Bouze till det angränsande afgudatemplet, i hvilket jä-
garne öfvernatta, stå elefanterna sadlade .och resfärdiga; man väntar endast
på tecken till uppbrott. - Snart för bilden oss förbi ruinerna af Klimers, och
därpå befinna vi oss inom jaktområdet. - Först måste jägarne öfverskrida
en flod. - Här påträffa de en trupp vilda laodjur, hvilka sysselsatta med
fiske skrämmas vid karavanens närmande. - Nu fortsätta jägarne sin långa
och mödosamma väg genom urskogen för att uppnå det område, där elefan-
terna äro signalerade. - De tama elefanterna måste medels sina snablar bana
sig väg genom de ogenomträngliga busksnåren; endast de äro i stånd att
taga hindren. - Från urskogen går det genom jungeln. Där härskade en
outhärdlig hetta och otaliga moskiter, och gräset var så högt och tjockt att
till och med elefanterna försvunno däri. h- Under flera dagar, utan afbrott af
drifvarne, hvilka aflösa hvarandra dag och natt, förföljd och uppäggad flyr
det trötta jättedjuret till ett kärr för att stilla sin törst och för att hämta sig
från den ansträngande jakten. - Jägarne få genast kännedom därom och
närma sig djuret. Ett väl riktadt skott träffar elefantens ryggrad och skyddad
genom de täta buskarne lyckas det jägaren att genom en andra kula, som
träffar i hufvudet, slå djuret till marken.

 

 

5. August vårda din hatt.

Mycket rolig bild. i

 

IUHIIHDEEEEDEQHUHEDEEEIEEDEIIEHHIUEUEIHUD

BEDUEHBDUEIIBHDIIEDIHDIHEIIEBIUEHBDEHDED

rfaaapaaapaparerrrrrrrrrrr
Lefvande och sjungande bild:

3. GlHiSllQGll lll LOiiBllQilii.

En charmant bild.

 

-mm-

 

 

Nytt program Måndagen den 31 jan.

i-x

 

Kristinehamn 1910. Värmlands Tr., Karl Otto.

Information

Title:
Excelsior-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain