#2329: Stanley-Biografen

-A

 

0-
- r X

PROGRAM

-à-

iu min

(Norra Torget)

fl. 0. m. Mind. tl. 12 l. 0. m. Until. ll. ll Silli.

Sönd. 6, 1, 8 o. 9 om.

Barntörcvisningar Onsdagar och Lördagar kl. 1 om.

-.

 

 

Förevisningar kl. 1, 8 och 9 cm.

 

 

. Konung Edvard: grilla iii.

Det mest imposanta sorgetåg världen skådat. -- chtiotre kungar
och prinsar från trettiofem länder.

Den 20 sistlidne Maj fördes konung Edvard Vll:s stoft till den sista lzvilan.
Våra ypperliga bilder visa dels sorgetågets frammarsch i London från West-
- - - - minster Hall, dels efter ankomsten till Windsor. - - - -

1. Förprocessionen passerar: avi-del-
ningasr af armén och .flottan samt diepu-
tationler för utländska arméer o. flottor.

2. Den på. en kanonlavietit. hvilande
betäckt Inled kunlgästiandnreb,

kistan.,
hvarpå ligga, kronan, älpplet och spiken.
N ärmast efter kistan konungens lifhäst
och hans älsklingshund Caesar, en. li-

Fushimi af Japan, hertig-len af Aosta,
stort-Wurst Michael, prins Ruipnechh af Bä-
jern, hertigen of Sparta, kronprinisen af
Rumänien prins Henrik of Holland, her-
tig Albrecht- aif Wiirternberig, serbiske
tronföljären, prins Heinrich af Preus-
sen, 1sitiorfursften af Hessen, storfursten
af M-ecklenburg-Strelitvz, prins Carl

ben terrier. Härefter korn diet. med
srorgflor omviräde kunigastdniclaret och
omedelbart efter detta Mohammer Ali äyf Egypten, m. fl.

3. Den furst-.lige kortegien: kung 4. De prektfulla. hofvngniamne, inne-
Vlieorg i midten, käjsar Wilhelm till hö- hållande de kungliga dam-erna samt
ger och liertiigen af Conneught till väin- Roosevelt rn. fl..
ster. Efter dem inne och fire i bredd 5. Processionen aifslutas af kristall-eri-
kunigärna of Norge, Grekland och Spa.- eskort samt aifdelningiar ur Londons
nriieni, af Bulgarien, Danmark, Portu- Edinburgs och Dublins polis och Lon-
gal och Belgien., därefter turkiska kron- done brandkår.
prinsen, österrikiske tronföljamein., prins i

af S v elr i g e, he-rtigen af Sachsen- Ko-
burg, prins: Georg af Sachsen, prins

 

 

 

 

2.

BLOMMOR.

Vår bild skickar oss en doftande hälsning från södern l en koloration, så I 
naturlig, att den måste väcka vår djupaste beundran och förvåning.

  

 

Amerikansk expressnyhet:
Chicagotirman sEssanaysw stora succésnummer:

lrinlursriiiunmi lrin Taxi.

Kolosalt spännande äfventyrsskildring.

Inspelad af äkta cowboys på deras eget område à Nordamerikas
prärier, och behandlande lifvet sådant det i verkligheten är.

   
  
   
  
  
     
     
   
  
  
     
     
    
   
  
  
  
  
   

Två unga amerikanare, cowboys från 20 Ranchw, förälska sig isamma flicka
Kitty Blair, dotter till en närboende ranchman. Kitty förärar Bronson, den ene af
sina beundrare, sitt senaste fotografi, men visar sin opartiskhet när hon gifver How-
ard, den andre friaren, ett liknande. De båda männen, som sålunda hållas ioviss-
het om hvem som eröfrat Kittys hjärta, besluta då att bedja flickan göra sitt val.
Hon tvekar ett ögonblick, men gifver därefter sin hand åt Bronson. Howard dra-
ger sig tillbaka efter att hafva önskat de båda ett lyckligt lif. Det dröjer emeller-
tid ej länge förrän Bronson visar en annan sida af sin karaktär. Han förlorar myc-
ket pänningar på spel och gör upp en plan att tillägna sig en annan ranchmans
kreatursbesättning för att härigenom godtgöra sina förluster. Beslutet är fattadt
och Bronson tager en medhjälpare, sin förtrogne vän Will Parsons, och när natten
faller pä begifva de sig i väg och stjäia ranchmannens kreaturshjord, hvilken Par-
sons därefter blir skickad att sälja medan Bronson rider åstad för att besöka sin
fästmö. Under tiden har stölden upptäckts och man har, på det ställe där stölden
begicks, funnit ett fotografi af Kitty bärande inskriftcn: wTill min vän Stevew.

Ett besök hos Steve Howards följer, men dennes okunnighet om saken tyck-
tes utpeka hans oskyldighet. Då blir Bronson uppsökt och anklagad för stöfden
och skall just föras bort, då Howard kommer till och tager skulden på sig. Bron-
son blir slagen med häpnad men gör ingenting för att gripa in då Howard ledes
bort. Han är icke i stånd att värdera Howards uppoffrande ädelmod. andra si-
dan är Howard starkt öfver gad om att Bronson är oskyldig, och det är för att
göra den flicka, han älskar, ycklig som han tager Brons-ons plats. Efter det att
sällskapet gått vänder Bronson sig till flickan och ber henne fara med till Ostern.
Detta ger hon sitt samtycke till och går in i huset för att packa sin koffert. Medan
hon är inne kommer Parsons tillbaka med pänningarna efter att hafva såldt boska-
pen, kallar Bronson afsides och säger honom att han är färdig att dela. De äro
midt inne i förhandlingarna då Kitty kommer ut och hör dem tala om stölden. Ge-
nast uppfattar hon Howards stora uppoffring för den fege skurken som hon tänkt
gifta sig med och beslutar genast att föra dem inför rättvisan och rädda Howard.

 

 

 

Vackra motiv och folklifsbilder från
Rysslands forna hufvudstad.

4. M os kva.
5. den förälskade oilrusarlislen.

Skämtnummer af rang.

 

 

Rätt till ändring af programmet förbehålles.
Bilfettpriser: Läktaren 50 öre, Salongen 35 öre, Barn 70 öre.

Salonyons 5 första bänkar 25 äro.

lllitlg iifll lilillf lllltlllill llillflftll llflälligllli
Nytt program Måndagar o. Torsdagar.

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Vördsamt

Pin-B. Stanley.

 

 

 

Kristinehamn 1910. Värml. Boktrycketi, Kari-l Otto.

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1910
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain